Mgr. Miloslav Hrehorčák

Kontakty

Mgr. Miloslav Hrehorčák
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

hrehorcak@relevans.sk
+421 2 323 54 611

www.relevans.sk

Mgr. Miloslav Hrehorčák je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1999). Od roku 2000 do roku 2004 pôsobil v renomovanej advokátskej kancelárii v Prešove, ako advokátsky koncipient. Pred vstupom do advokácie pôsobil v oblasti financií. V roku 2011 sa ako advokát pripojil k Advokátskej kancelárii RELEVANS s.r.o.

Advokátske skúšky zložil v roku 2004. V Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory je zapísaný pod číslom 3886.

Pracovné skúsenosti má z oblasti advokácie a financií. Počas svojej praxe sa zaoberal komplexne obchodným právom (vrátane práva cenných papierov a konkurzného práva) a občianskym právom (vrátane pracovného práva a rodinného práva), ako aj niektorými oblasťami správneho práva. Má skúsenosti so zastupovaním klientov pred súdmi Slovenskej republiky, najmä v občianskoprávnych a obchodnoprávnych konaniach, ako aj so zastupovaním pred rôznymi orgánmi v správnych konaniach. Vypracovával zmluvy a právne analýzy, podieľal sa na vykonávaní právnych auditov.

Ovláda anglický jazyk.  Hovorí po rusky.

Zameranie

Mgr. Miloslav Hrehorčák sa špecializuje na oblasť obchodného práva, korporátneho práva a právo obchodných spoločností, fúzie, akvizície, reštrukturalizácie a rôzne formy joint venture projektov, právo cenných papierov, sporovú agendu z oblasti obchodného práva. Okrem toho sa venuje vypracúvaniu zmlúv a právnych analýz, ako aj právnym auditom (due diligence) a konkurznému právu.