JUDr. Tomáš Pázmány

Kontakty

JUDr. Tomáš Pázmány
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

pazmany@relevans.sk
+421 2 323 54 638

www.relevans.sk

JUDr. Tomáš Pázmány je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v roku 2014 získal titul magister práv (Mgr.). V roku 2015 zložil rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu na tému ochrany osobnostných práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a bol mu udelený titul Doktor práv (JUDr.) Počas svojho štúdia absolvoval v rámci projektu Erasmus semester štúdia na Právnickej fakulte Jagelovskej univerzity v Krakove. Publikoval viaceré články so zameraním na medicínske a farmaceutické právo. Pred príchodom do Advokátskej kancelárie RELEVANS pôsobil ako koncipient v slovenskej advokátskej kancelárii v Košiciach so širokým spektrom právnej agendy, najmä v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného práva a práva duševného vlastníctva. Hovorí po anglicky.

Zameranie

Tomáš Pázmány sa špecializuje na občianske právo, obchodné právo a právo duševného vlastníctva, predovšetkým so zameraním na sporovú agendu a záväzkové vzťahy. Venuje sa príprave žalôb a iných súdnych podaní, právnych analýz, vypracovávaniu zmlúv a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach.