Konkurz / Platobná neschopnosť / Reštrukturalizácia

Naša advokátska kancelária poskytuje klientom komplexné právne služby v oblasti likvidácie spoločnosti, konkurzného konania a reštrukturalizácie, zahŕňajúce najmä:


  • poradenstvo dlžníkom s riešením hroziaceho úpadku, podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu
  • zastupovanie dlžníkov vo všetkých typoch konkurzných konaní a pri reštrukturalizácii a právne poradenstvo pri plnení s tým súvisiacich zákonných povinností
  • právne poradenstvo a zastupovanie veriteľov pri likvidácii spoločnosti dlžníka, vo všetkých typoch konkurzných konaní a pri reštrukturalizácii (najmä spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie veriteľov v incidenčných sporoch a pod.)
  • zastupovanie likvidátorov a správcov konkurznej podstaty
  • poradenstvo pri reorganizácii a reštrukturalizácii spoločnosti