Obchodné spoločnosti

Advokátska kancelária RELEVANS poskytuje právne poradenstvo vo všetkých oblastiach života obchodných spoločností, od výberu vhodnosti právnej formy, predmetov činností a založenia, až po ich fúziu, rozdelenie, premenu alebo zánik. Právne služby poskytujeme nielen pre oblasť korporátnych vzťahov danej formy spoločnosti a jej fungovania v rámci Slovenskej republiky, ale aj pri vytváraní a fungovaní holdingových nastavení rôznych spoločností a skupín. Našim klientom pomáhame pri zabezpečovaní každodenného manažmentu spoločností, risk managementu pri legislatívnych zmenách a dodržiavania právnych predpisov, ako aj pri riešení komplexných akcionárskych vzťahov (call a put opcie, dividendová politika, shootout, drag-along, tag-along).


Medzi poskytované právne služby patrí najmä:
  • zakladanie obchodných spoločností a zabezpečovanie zmien zapísaných údajov
  • poradenstvo a príprava konštitutívnych dokumentov, akcionárskych zmlúv, zmlúv o tichom spoločenstve a iných obdobných zmlúv
  • zabezpečovanie konania a vedenie zasadnutí valných zhromaždení a iných orgánov spoločností
  • právne poradenstvo a realizácia zvyšovania a znižovania základného imania spoločností
  • právne poradenstvo a realizácia zlúčení, splynutí a rozdelení spoločností, ako aj zmien právnej formy
  • právne poradenstvo v oblasti corporate governance (nastavenia fungovania spoločnosti do vnútra v rámci kompetencií jej orgánov a funkčnosti štruktúry)
  • poradenstvo pri vytváraní a fungovaní holdingových nastavení rôznych spoločností a skupín