Právo duševného vlastníctva

Široké spektrum právnych služieb poskytujeme v oblasti práv duševného vlastníctva.


Naše služby zahŕňajú najmä nasledovnú problematiku:
  • ochranu autorských práv a ďalších práv chránených autorským zákonom, vrátane kolektívnej správy práv
  • právo ochranných známok, patentov a iných priemyselných práv
  • ochranu obchodného mena spoločnosti
  • ochranu obchodného tajomstva a know-how
  • ochranu a riešenie sporov týkajúcich sa doménových mien
  • ochranu osobných údajov
  • ochranu osobnosti fyzickej osoby a dobrej povesti právnickej osoby