Správne konania

Klientom, ktorí prichádzajú do kontaktu s orgánmi verejnej správy, poskytuje naša advokátska kancelária právne služby nielen v prípade už vzniknutých sporov a ťažkostí, ale tiež pri vybavovaní bežnej agendy súvisiacej s výkonom verejnej správy.


Naše služby zahŕňajú predovšetkým:
  • vypracovanie vybraných podaní, podnetov, návrhov, žiadostí a pod. za účelom vydania živnostenských oprávnení, územných rozhodnutí, stavebných povolení a ďalších správnych aktov a rozhodnutí
  • zastupovanie pred obchodným registrom
  • zastupovanie pred živnostenským úradom
  • zastupovanie v katastrálnom konaní
  • zastupovanie pred stavebným úradom
  • zastupovanie vo všetkých osobitných konaniach pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy