Súdne spory a arbitrážne konania

Sporová agenda už od založenia kancelárie patrila a naďalej patrí medzi kľúčové a najvýznamnejšie oblasti jej pôsobenia. V rámci kancelárie je vytvorený špecializovaný tím procesných právnikov, ktorí zastupujú domácich aj zahraničných klientov pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom Slovenskej republiky, Európskym súdom pre ľudské práva, ako aj v arbitrážnych konaniach. Advokátska kancelária zastupuje svojich klientov vo všetkých oblastiach jej pôsobenia, avšak najväčšie skúsenosti má predovšetkým so spormi o náhradu škody, právnymi vecami týkajúcimi sa ochrany osobnosti, ochrany hospodárskej súťaže, ústavného práva, práva duševného vlastníctva, telekomunikačného práva, bankového a finančného práva a správneho práva. Poskytuje komplexné právne zastrešenie tých najnáročnejších prípadov.


 Naše právne služby zahŕňajú:

 • dôkladnú analýzu skutkového stavu a dôkaznej situácie
 • zhodnotenie rizík právneho postavenia klienta
 • prípravu procesnej stratégie
 • konzultácie v prípravných fázach riešenia sporu, ako aj počas prebiehajúceho konania
 • negociácie a zastupovanie klienta pri mimosúdnom riešení sporov
 • vypracovávanie všetkých typov podaní, vrátane predžalobných výziev, žalôb, návrhov, vyjadrení a riadnych, ako aj mimoriadnych opravných prostriedkov
 • zastupovanie v konaniach pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom SR, Európskym súdom pre ľudské práva, ako aj v arbitrážnych konaniach
 • asistenciu pri výkone rozhodnutí
Vybrané referenčné spory:
 • zastupovanie štátnych firiem Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a Železničná spoločnosť Slovensko, ktoré boli žalované na zaplatenie náhrady škody viac ako 82 miliónov eur
 • zastupovanie žalobcu Železničná spoločnosť Cargo Slovakia v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia Protimonopolného úradu SR, ktorým bola uložená pokuta viac než 10 miliónov eur
 • zastupovanie žalovaného Rozhlasu a televízie Slovenska vo viacerých súdnych konaniach o náhradu škody, ochranu osobnosti, ochranu dobrého mena a náhradu nemajetkovej ujmy
 • zastupovanie žalobcu proti Slovenskej republike v spore o náhradu škody viac ako 30 miliónov eur z titulu zákazu výplaty zisku akcionárom súkromných zdravotných poisťovní (v tomto prípade skrachovanej Európskej zdravotnej poisťovne)
 • zastupovanie developera Henbury Development vo viacerých súdnych sporoch s mestom Bratislava, týkajúcich sa zbúrania budov Parku kultúry a oddychu, náhrady škody viac ako 28 miliónov eur a vydania bezdôvodného obohatenia, ako aj pri mimosúdnom urovnaní s mestom
 • zastupovanie žalobcu v súdnych konaniach o náhradu škody v celkovej hodnote viac ako 50 miliónov eur, ktorý nadobudol pohľadávky postúpením od akcionárov Slovnaftu. Akcionári tvrdili, že boli poškodení postupom Mol Hungarian Oil And Gas Public Limited Company pri vyhlasovaní povinnej ponuky na prevzatie Slovnaftu
 • zastupovanie žalobcu ČEZ Slovensko v spore o náhradu škody v celkovej hodnote viac ako 19 miliónov eur spôsobenej porušením povinnosti odobrať elektrickú energiu
 • zastupovanie banky v konaní pred Ústavným súdom SR ohľadom prihlasovania pohľadávok veriteľov (najmä bánk) do reštrukturalizácie
 • zastupovanie sťažovateľa v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva pre porušenie práva na spravodlivé súdne konanie
 • zastupovanie slovenskej banky v spore o určenie pravosti pohľadávky vo výške viac ako 166 miliónov eur
 • zastupovanie veriteľa v spore o určenie pravosti pohľadávky v konkurze vo výške viac ako 9 miliónov eur
 • zastupovanie Poštovej banky v mnohých súdnych konaniach na strane žalobcu aj žalovaného