Verejné obstarávanie / Hospodárska súťaž

V oblasti verejného obstarávania poskytujeme komplexnú právnu pomoc klientom z radov zadávateľov i uchádzačov, ktorá zahŕňa najmä:


  • právna podpora pri spracovaní zadávacej a zmluvnej dokumentácie, ako aj v rámci celého procesu verejného obstarávania
  • právna podpora uchádzačom formou konzultácií, komplexného spracovania zákonných náležitostí ponúk a prípravou zmluvných zabezpečení projektov

 

Naše právne služby pokrývajú tiež širokú škálu otázok ochrany hospodárskej súťaže, predovšetkým:


  • príprava analýz a poradenstvo týkajúce sa predpisov upravujúcich nekalú súťaž, koncentráciu, dominantné postavenie a kartelové praktiky
  • preskúmanie obchodných dohôd z hľadiska práva hospodárskej súťaže
  • poradenstvo vo veciach protimonopolného schvaľovania transakcií
  • formulácia oznámení o koncentrácii a zastupovanie klientov pred regulačnými orgánmi
  • zastupovanie v konaniach vo veci prešetrovania zneužitia dominantného postavenia na trhu alebo dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž
  • právna ochrana proti nekalej súťaži
  • zastupovanie v súvisiacich súdnych sporoch