Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Európsky príkaz na zablokovanie účtov

30. marca 2017

Za účelom zlepšenia postavenia veriteľa pri cezhraničnom vymáhaní jeho peňažných pohľadávok v obchodných a občianskych veciach bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 655/2014 (ďalej len „nariadenie“). Nariadenie zaviedlo jednotné konanie, ktoré poskytuje veriteľovi možnosť dosiahnuť vydanie ochranného opatrenia vo forme európskeho príkazu na zablokovanie účtov (ďalej len „príkaz“). Cieľom príkazu je zabrániť prevodu alebo vybratiu finančných

Čítajte viac


Neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách s dôrazom na zmluvnú pokutu

27. februára 2017

Keďže spotrebitelia sú v súčasnosti najväčšou ekonomickou skupinou, právne predpisy im zaručujú posilnenú úroveň ochrany. Európska únia kladie veľký dôraz na ochranu spotrebiteľov, preto prijíma stále nové opatrenia s cieľom ochrany zdravia, bezpečnosti a hospodárskych záujmov spotrebiteľov ako aj podpory ich práv. Slovenská republika vstupom do Európskej únie prevzala záväzok spočívajúci v plnom prispôsobení sa systému ochrany spotrebiteľov, ktorý

Čítajte viac


Zabezpečovacie opatrenie

27. februára 2017

Jednou zo zmien, ktorú priniesol Civilný sporový poriadok[1] (ďalej len „CSP“) je zavedenie procesného inštitútu zabezpečovacieho opatrenia v § 343 a § 344 CSP. Zabezpečovacie opatrenie možno považovať za obnovenie inštitútu tzv. „sudcovského záložného práva na nehnuteľnostiach“. Toto bolo súčasťou slovenského právneho poriadku od januára 1992 do augusta 2005, kedy bolo novelou č. 341/2005 Z. z.

Čítajte viac


Úvahy nad povahou lehoty na vyjadrenie k dovolaniu podľa CSP

25. januára 2017

Účinnosťou Civilného sporového poriadku [1] (ďalej aj „CSP“) došlo v oblasti civilného sporového konania v SR k viacerým zásadným zmenám. Jednou z týchto zmien, ktorá významne ovplyvní aktivitu a stratégiu strán sporu a ich právnych zástupcov, je rozšírenie uplatňovania koncentrácie konania. Všeobecne o koncentrácii konania podľa CSP Podstatou koncentrácie je, že strana sporu nemôže účinne uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany

Čítajte viac


Pravidlá nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov a ich pripravované zmeny

25. januára 2017

S účinnosťou odo dňa 1.6.2014 bol prijatý zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zásadným spôsobom zreguloval oblasť prevodov poľnohospodárskych pozemkov (s dovtedy pomerne širokou zmluvnou voľnosťou) a výrazne zasiahol do vlastníckeho práva vlastníkov týchto pozemkov a do režimu prevodu ich vlastníctva v rámci Slovenskej republiky. Účel zákona

Čítajte viac