Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Úvahy nad povahou lehoty na vyjadrenie k dovolaniu podľa CSP

25. januára 2017

Účinnosťou Civilného sporového poriadku [1] (ďalej aj „CSP“) došlo v oblasti civilného sporového konania v SR k viacerým zásadným zmenám. Jednou z týchto zmien, ktorá významne ovplyvní aktivitu a stratégiu strán sporu a ich právnych zástupcov, je rozšírenie uplatňovania koncentrácie konania. Všeobecne o koncentrácii konania podľa CSP Podstatou koncentrácie je, že strana sporu nemôže účinne uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany

Čítajte viac


Pravidlá nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov a ich pripravované zmeny

25. januára 2017

S účinnosťou odo dňa 1.6.2014 bol prijatý zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zásadným spôsobom zreguloval oblasť prevodov poľnohospodárskych pozemkov (s dovtedy pomerne širokou zmluvnou voľnosťou) a výrazne zasiahol do vlastníckeho práva vlastníkov týchto pozemkov a do režimu prevodu ich vlastníctva v rámci Slovenskej republiky. Účel zákona

Čítajte viac


Novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj účinná od 31.12.2016

25. januára 2017

Iba krátko po nadobudnutí účinnosti nového zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj bola dňa 7.12.2016 schválená novela tohto zákona, ktorou zákonodarca reagoval na kritické ohlasy odbornej verejnosti s cieľom odstrániť nedostatky zavedenej právnej úpravy, na ktoré sme poukázali aj my v advokátskej kancelárii RELEVANS v našom článku zverejnenom dňa 24.10.2016 dostupné tu. Predmet

Čítajte viac


Zodpovednosť za porušenie zmluvnej povinnosti s účinkami voči tretím osobám

23. novembra 2016

Úvod do problematiky Problematika zodpovednosti za škodu prináša v právnej praxi viaceré praktické výzvy. Hoci by sa mohlo zdať, že na akademickej úrovni ale aj v súdnej praxi sú vyriešené takmer všetky zásadné právne otázky, nie je to tak. Jedným z čiastkových, otvorených a koncepčne nedoriešených problémov v slovenskej rozhodovacej praxi, týkajúcej sa zodpovednosti za škodu je otázka, ktorú

Čítajte viac


Zákon o registri partnerov verejného sektora

23. novembra 2016

Dňa 25.10.2016 NR SR schválila zákon o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon“), účelom ktorého je sprísnenie požiadaviek na subjekty súkromného sektora, s ktorými štát, resp. subjekty verejného práva vstupujú do právnych vzťahov.[1] Medzi základné prvky novej právnej úpravy patrí zavedenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), sprísnený režim verifikácie konečného užívateľa výhod,

Čítajte viac