Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Zodpovednosť za porušenie zmluvnej povinnosti s účinkami voči tretím osobám

23. novembra 2016

Úvod do problematiky Problematika zodpovednosti za škodu prináša v právnej praxi viaceré praktické výzvy. Hoci by sa mohlo zdať, že na akademickej úrovni ale aj v súdnej praxi sú vyriešené takmer všetky zásadné právne otázky, nie je to tak. Jedným z čiastkových, otvorených a koncepčne nedoriešených problémov v slovenskej rozhodovacej praxi, týkajúcej sa zodpovednosti za škodu je otázka, ktorú

Čítajte viac


Zákon o registri partnerov verejného sektora

23. novembra 2016

Dňa 25.10.2016 NR SR schválila zákon o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon“), účelom ktorého je sprísnenie požiadaviek na subjekty súkromného sektora, s ktorými štát, resp. subjekty verejného práva vstupujú do právnych vzťahov.[1] Medzi základné prvky novej právnej úpravy patrí zavedenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), sprísnený režim verifikácie konečného užívateľa výhod,

Čítajte viac


Nový zákon o miestnom poplatku za rozvoj účinný od 1.11.2016

24. októbra 2016

Už 1.11.2016 nadobudne účinnosť nový zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj, ktorým sa do samosprávnej pôsobnosti obcí zavádza finančný nástroj, prostredníctvom ktorého sa bude spoplatňovať stavebná činnosť, resp. developovanie určitých území na účel stanovený územným plánom. Potreba takéhoto nástroja bola deklarovaná zástupcami územnej samosprávy[1], ktorí namietali, že narastajúca výstavba najmä vo

Čítajte viac


Hmotnoprávne podmienky vyhotovenia kamerového záznamu a jeho procesná prípustnosť

24. októbra 2016

Mnohí ľudia si v súčasnosti chránia vlastné obydlie a vonkajší priestor okolo neho kamerovým informačným systémom (ďalej aj „KIS“). KIS sníma a zaznamenáva nielen osoby, ktoré sú vlastníkmi tohto systému, ale aj tretie osoby. V tomto článku sa budeme zaoberať okrem iného tým, (i) aké sú zákonné podmienky zaznamenávania činnosti tretích osôb prostredníctvom KIS a (ii) kedy možno údaje

Čítajte viac


Návrh zákona o upomínacom konaní

24. októbra 2016

V čase prípravy tohto príspevku je v štádiu pripomienkového konania návrh zákona o upomínacom konaní[1], ktorým sa má do právneho poriadku zaviesť inštitút elektronického platobného rozkazu. Predkladateľ si od návrhu sľubuje zrýchlenie a zjednodušenie konaní o vydanie platobných rozkazov zameraných na uspokojovanie peňažných pohľadávok. V našom príspevku sa preto bližšie pozrieme na jeho základné inštitúty.[2] Koncentrácia na jeden súd Podľa tlačovej

Čítajte viac