Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Nový zákon o miestnom poplatku za rozvoj

17. februára 2016

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 20. novembra 2015 zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudne účinnosť ku dňu 1. novembra 2016. Zmyslom poplatku za rozvoj (ďalej len „poplatok“) ako finančného nástroja, je podľa jeho predkladateľov najmä zavedenie pravidiel pri prispievaní na rozvoj sociálnej

Čítajte viac


Ochrana spotrebiteľa v zmenkových sporoch - novela občianskeho súdneho poriadku

17. februára 2016

Dňa 15. decembra 2015 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorý novelizuje viaceré právne predpisy, konkrétne: zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“), zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový v platnom znení (ďalej len „zmenkový zákon“), zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Čítajte viac


Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

17. februára 2016

Vládny návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválený Národnou radou Slovenskej republiky dňa 13.11.2015 (ďalej aj len „zákon“) prináša do slovenského právneho poriadku inštitút priamej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky a reflektuje úlohy vyplývajúce z uznesení vlády,

Čítajte viac


Uplatňovanie práv zo zmenky a ochrana spotrebiteľa

10. novembra 2015

Vyvíjajúca sa právna úprava kladie dôraz na ochranu spotrebiteľa, čo sa premieta aj do súdnej praxe. V praxi sa možno stretnúť s viacerými aplikačnými problémami pri uplatňovaní práv zo zmeniek, a to aj v súvislosti s ochranou spotrebiteľa. Súdy doteraz nerozhodovali jednotne pri uplatňovaní práv zo zmenky v súvislosti s ochranou spotrebiteľa. Niektoré súdy rozhodovali v prospech veriteľov a zohľadňovali abstraktnosť zmeniek

Čítajte viac


Licenčná zmluva – čo sa mení pre autora a držiteľa licencie od 1. januára 2016

10. novembra 2015

Licenčná zmluva je právny inštitút práva duševného vlastníctva. Na jej základe autor svoje výlučné majetkové práva k autorskému dielu ďalej odplatne alebo bezodplatne prevádza a nadobúdateľ (tiež aj „držiteľ licencie“) získava licenciu s právom na využívanie majetkových práv k autorskému dielu. Ide napríklad o právo na vyhotovovanie rozmnožením diela, ich verejné rozširovanie, úpravu diela a prípadné ďalšie nakladanie v podobe

Čítajte viac


16 z 17« Prvá...10...1314151617