Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Zákon o úveroch na bývanie

17. marca 2016

Dňa 21.3.2016 nadobudne účinnosť nový zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Tento zákon, schválený Národnou radou Slovenskej republiky dňa 9.12.2015, predstavuje implementáciu smernice EP a Rady č. 2014/17/EÚ zo 4.2.2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č.

Čítajte viac


K zriadeniu exekučného záložného práva a výkonu exekúcie na skôr zaťaženú nehnuteľnosť

17. marca 2016

Je možné zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť, ktorá je už zaťažená skorším (zmluvným) záložným právom, bez súhlasu prednostného záložného veriteľa a vykonať exekúciu? Súdna prax, dokonca aj samotného Ústavného súdu SR, bola pri riešení predmetnej otázky nejednotná. Ústavný súd SR sa v náleze sp. zn. III. ÚS 51/2014 zaoberal rôznymi právnymi názormi na túto problematiku,

Čítajte viac


Mimoriadne opravné prostriedky vo svetle štrasburskej judikatúry

17. marca 2016

Po viac ako polstoročí sa skončí platnosť Občianskeho súdneho poriadku a od 1.7.2016 ho nahradí, okrem iných, aj nový Civilný sporový poriadok. Vzniká tak priestor ohliadnuť sa za inštitútom mimoriadneho opravného prostriedku doteraz označovaného ako mimoriadne dovolanie a od 1.7.2016 ako dovolanie generálneho prokurátora, a to z pohľadu jeho doterajšej aplikácie, ako aj z hľadiska očakávaní budúceho vývoja. Tento

Čítajte viac


Nový zákon o miestnom poplatku za rozvoj

17. februára 2016

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 20. novembra 2015 zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudne účinnosť ku dňu 1. novembra 2016. Zmyslom poplatku za rozvoj (ďalej len „poplatok“) ako finančného nástroja, je podľa jeho predkladateľov najmä zavedenie pravidiel pri prispievaní na rozvoj sociálnej

Čítajte viac


Ochrana spotrebiteľa v zmenkových sporoch - novela občianskeho súdneho poriadku

17. februára 2016

Dňa 15. decembra 2015 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorý novelizuje viaceré právne predpisy, konkrétne: zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“), zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový v platnom znení (ďalej len „zmenkový zákon“), zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Čítajte viac


16 z 17« Prvá...10...1314151617