Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

17. februára 2016

Vládny návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválený Národnou radou Slovenskej republiky dňa 13.11.2015 (ďalej aj len „zákon“) prináša do slovenského právneho poriadku inštitút priamej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky a reflektuje úlohy vyplývajúce z uznesení vlády,

Čítajte viac


Uplatňovanie práv zo zmenky a ochrana spotrebiteľa

10. novembra 2015

Vyvíjajúca sa právna úprava kladie dôraz na ochranu spotrebiteľa, čo sa premieta aj do súdnej praxe. V praxi sa možno stretnúť s viacerými aplikačnými problémami pri uplatňovaní práv zo zmeniek, a to aj v súvislosti s ochranou spotrebiteľa. Súdy doteraz nerozhodovali jednotne pri uplatňovaní práv zo zmenky v súvislosti s ochranou spotrebiteľa. Niektoré súdy rozhodovali v prospech veriteľov a zohľadňovali abstraktnosť zmeniek

Čítajte viac


Licenčná zmluva – čo sa mení pre autora a držiteľa licencie od 1. januára 2016

10. novembra 2015

Licenčná zmluva je právny inštitút práva duševného vlastníctva. Na jej základe autor svoje výlučné majetkové práva k autorskému dielu ďalej odplatne alebo bezodplatne prevádza a nadobúdateľ (tiež aj „držiteľ licencie“) získava licenciu s právom na využívanie majetkových práv k autorskému dielu. Ide napríklad o právo na vyhotovovanie rozmnožením diela, ich verejné rozširovanie, úpravu diela a prípadné ďalšie nakladanie v podobe

Čítajte viac


Spoločnosť v kríze

10. novembra 2015

Dňa 23. apríla 2015 sa Národná rada SR uzniesla na zákone č. 87/2015 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa do Obchodného zákonníka (ďalej len „ObchZ“) doplnili ustanovenia § 67a až 67i, upravujúce právne pomery spoločnosti v kríze (ďalej len „ustanovenia o kríze“). Ustanovenia o kríze nadobudli účinnosť od 1. januára 2016. Následkom prijatia ustanovení o kríze je, že určité

Čítajte viac


Jednoduchá spoločnosť na akcie

10. novembra 2015

Novela Obchodného zákonníka schválená 12. novembra 2015 Národnou radou Slovenskej republiky zavádza do právneho poriadku nový typ kapitálovej obchodnej spoločnosti – JEDNODUCHÁ SPOLOČNOSŤ NA AKCIE. Jednoduchá spoločnosť na akcie predstavuje hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorá preberá niektoré prvky spoločnosti s ručením obmedzeným, ale najmä však akciovej spoločnosti. Ako uvádza dôvodová správa, účelom návrhu zákona je

Čítajte viac


17 z 17« Prvá...10...1314151617