Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Doplnenie odvolacích dôvodov do blanketového odvolania po lehote na podanie odvolania podľa CSP

18. decembra 2018

Je možné doplniť odvolacie dôvody do tzv. blanketového odvolania[1] aj po uplynutí lehoty na podanie odvolania? Podľa názoru Najvyššieho súdu SR to možné je. V tomto príspevku sa bližšie pozrieme na odôvodnenie uznesenia Najvyššieho súdu SR zo dňa 27.02.2018, sp. zn. 6Cdo/175/2017 (ďalej aj „Rozhodnutie“), podľa ktorého je súd v prípade blanketového odvolania povinný prihliadať na odvolacie

Čítajte viac


Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - zmeny v oblasti správy bytových domov

18. decembra 2018

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (zákon č. 283/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.11.2018) má za cieľ odstrániť komplikovanosť a obsolentnosť úpravy niektorých oblastí zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Napriek svojmu úmyselnému zjednodušeniu má ambíciu spresniť niektoré inštitúty a zvýšiť kontrolu a možnosti vlastníkov pri správe ich nehnuteľností. Popri zavedení nových pojmov a práv

Čítajte viac


Predpoklady nariadenia neodkladného opatrenia podľa CSP

25. októbra 2018

Podstatou inštitútu neodkladného opatrenia je urýchlená ochrana ohrozených alebo porušených práv, ktorú súd poskytuje na základe zjednodušeného a urýchleného procesného postupu. Účelom neodkladného opatrenia je totiž okamžite vytvoriť stav, kedy k porušovaniu alebo ohrozeniu práv strany, ktorá súdnu ochranu požaduje, nebude dochádzať.[1] Neodkladným opatrením môže súd na návrh strany sporu uložiť druhej strane sporu širokú

Čítajte viac


Aplikácia zásady nemo plus iuris v dobrovoľnej dražbe

25. októbra 2018

Inštitút dobrovoľnej dražby bol komplexnejšie do našej právnej úpravy zavedený zákonom č. 527/2002 Z. z.[1] (ďalej len „ZDD“). Tento zákon nahradil predchádzajúcu právnu úpravu, ktorá umožňovala výkon záložného práva prostredníctvom verejnej dražby len vo vzťahu k hnuteľným veciam. Nová právna úprava obsiahnutá v ZDD bola jednoznačným prínosom zvlášť pre výkon záložného práva, posilnenie postavenia záložného veriteľa, a

Čítajte viac


Záväznosť právneho názoru súdu vyššej inštancie

21. septembra 2018

Čo je to právny názor súdu vyššej inštancie? Kedy ho súd nižšej inštancie musí rešpektovať a kedy sa ním nie je povinný riadiť? Tieto a niektoré ďalšie otázky sú predmetom rozboru nášho článku. K pojmu právny názor Podľa CSP[1] platí, že ak súd vyššej inštancie (odvolací alebo dovolací súd) zruší rozhodnutie súdu nižšej inštancie, tak právny názor,

Čítajte viac


2 z 1712345...10...Posledná »