Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Nové nariadenie o prospekte cenných papierov

5. februára 2019

Jedným z mnohých právnych predpisov EÚ smerujúcich k dobudovaniu Únie kapitálových trhov je aj Nariadenie EÚ č. 2017/ 1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu. Nariadenie sa má s výnimkou niektorých článkov plne uplatňovať od 21. júla 2019. Cieľom tohto článku je

Čítajte viac


Doplnenie odvolacích dôvodov do blanketového odvolania po lehote na podanie odvolania podľa CSP

18. decembra 2018

Je možné doplniť odvolacie dôvody do tzv. blanketového odvolania[1] aj po uplynutí lehoty na podanie odvolania? Podľa názoru Najvyššieho súdu SR to možné je. V tomto príspevku sa bližšie pozrieme na odôvodnenie uznesenia Najvyššieho súdu SR zo dňa 27.02.2018, sp. zn. 6Cdo/175/2017 (ďalej aj „Rozhodnutie“), podľa ktorého je súd v prípade blanketového odvolania povinný prihliadať na odvolacie

Čítajte viac


Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - zmeny v oblasti správy bytových domov

18. decembra 2018

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (zákon č. 283/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.11.2018) má za cieľ odstrániť komplikovanosť a obsolentnosť úpravy niektorých oblastí zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Napriek svojmu úmyselnému zjednodušeniu má ambíciu spresniť niektoré inštitúty a zvýšiť kontrolu a možnosti vlastníkov pri správe ich nehnuteľností. Popri zavedení nových pojmov a práv

Čítajte viac


Predpoklady nariadenia neodkladného opatrenia podľa CSP

25. októbra 2018

Podstatou inštitútu neodkladného opatrenia je urýchlená ochrana ohrozených alebo porušených práv, ktorú súd poskytuje na základe zjednodušeného a urýchleného procesného postupu. Účelom neodkladného opatrenia je totiž okamžite vytvoriť stav, kedy k porušovaniu alebo ohrozeniu práv strany, ktorá súdnu ochranu požaduje, nebude dochádzať.[1] Neodkladným opatrením môže súd na návrh strany sporu uložiť druhej strane sporu širokú

Čítajte viac


Aplikácia zásady nemo plus iuris v dobrovoľnej dražbe

25. októbra 2018

Inštitút dobrovoľnej dražby bol komplexnejšie do našej právnej úpravy zavedený zákonom č. 527/2002 Z. z.[1] (ďalej len „ZDD“). Tento zákon nahradil predchádzajúcu právnu úpravu, ktorá umožňovala výkon záložného práva prostredníctvom verejnej dražby len vo vzťahu k hnuteľným veciam. Nová právna úprava obsiahnutá v ZDD bola jednoznačným prínosom zvlášť pre výkon záložného práva, posilnenie postavenia záložného veriteľa, a

Čítajte viac


2 z 1712345...10...Posledná »