Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Predpoklady nariadenia neodkladného opatrenia podľa CSP

25. októbra 2018

Podstatou inštitútu neodkladného opatrenia je urýchlená ochrana ohrozených alebo porušených práv, ktorú súd poskytuje na základe zjednodušeného a urýchleného procesného postupu. Účelom neodkladného opatrenia je totiž okamžite vytvoriť stav, kedy k porušovaniu alebo ohrozeniu práv strany, ktorá súdnu ochranu požaduje, nebude dochádzať.[1] Neodkladným opatrením môže súd na návrh strany sporu uložiť druhej strane sporu širokú

Čítajte viac


Aplikácia zásady nemo plus iuris v dobrovoľnej dražbe

25. októbra 2018

Inštitút dobrovoľnej dražby bol komplexnejšie do našej právnej úpravy zavedený zákonom č. 527/2002 Z. z.[1] (ďalej len „ZDD“). Tento zákon nahradil predchádzajúcu právnu úpravu, ktorá umožňovala výkon záložného práva prostredníctvom verejnej dražby len vo vzťahu k hnuteľným veciam. Nová právna úprava obsiahnutá v ZDD bola jednoznačným prínosom zvlášť pre výkon záložného práva, posilnenie postavenia záložného veriteľa, a

Čítajte viac


Záväznosť právneho názoru súdu vyššej inštancie

21. septembra 2018

Čo je to právny názor súdu vyššej inštancie? Kedy ho súd nižšej inštancie musí rešpektovať a kedy sa ním nie je povinný riadiť? Tieto a niektoré ďalšie otázky sú predmetom rozboru nášho článku. K pojmu právny názor Podľa CSP[1] platí, že ak súd vyššej inštancie (odvolací alebo dovolací súd) zruší rozhodnutie súdu nižšej inštancie, tak právny názor,

Čítajte viac


Vecné bremeno v prospech podielového spoluvlastníka zaťaženej nehnuteľnosti v praxi katastra nehnuteľností

21. septembra 2018

V developerských projektoch, zvlášť v multifunkčných centrách, kde sa v rámci jedného komplexu stavieb kombinujú viaceré funkcie (rezidencie, retail, administratíva, parkovanie) vzniká často potreba upraviť vzájomné vzťahy vlastníkov jednotlivých vzájomne korelujúcich stavieb. Ide najmä o prípady viacerých stavieb umiestnených na sebe (stavba na stavbe), príp. prepojených stavieb využívajúcich infraštruktúru, zariadenia alebo aj priestory (napr. komunikačné) inej stavby. Iným príkladom

Čítajte viac


Možnosti aplikácie doložky týkajúcej sa prenechania veci "ako stojí a leží"

23. augusta 2018

V zmluvách obľúbená formulácia „vec sa prenecháva ako stojí a leží“ využívaná v praxi zmluvnými stranami predovšetkým pri príprave kúpnych zmlúv, je v súčasnosti obsiahnutá v § 501 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“). Hlavným zamýšľaným účelom jej využitia je vylúčenie zodpovednosti predávajúceho za akékoľvek faktické alebo právne vady prevádzanej veci. Je tomu ale v skutočnosti tak? V prípade

Čítajte viac


2 z 1712345...10...Posledná »