Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Definitívny osud kumulácie dôvodov prípustnosti dovolania?

23. augusta 2018

Od vydania nášho posledného článku, ktorý sa zaoberal témou kumulácie dôvodov prípustnosti dovolania podľa § 420 a § 421 CSP[1] nastalo viacero skutočností, ktoré majú významný vplyv na riešenie tejto otázky v ďalšej právnej praxi. Po vydaní uznesenia veľkého senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“ alebo „Najvyšší súd“) so sp. zn.: 1 VCdo 2/2017 (ďalej aj „Pôvodné rozhodnutie veľkého

Čítajte viac


Zmeny na úseku katastra nehnuteľností účinné od 01.10.2018

23. augusta 2018

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 212/2018 bol zverejnený zákon prijatý Národnou radou Slovenskej republiky dňa 19.06.2018 (ďalej len „Novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „Katastrálny zákon“) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia

Čítajte viac


Ústavný súd SR: Dôvody prípustnosti dovolania je možné kumulovať

31. mája 2018

Minulý rok sme uverejnili článok, v ktorom sme sa podrobne venovali uzneseniu veľkého senátu Najvyššieho súdu SR (ďalej aj „Veľký senát“), sp. zn. 1 VCdo 2/2017[1] (ďalej aj „Uznesenie“). Veľký senát v Uznesení vyriešil dovtedajšie aplikačné nejasnosti v praxi Najvyššieho súdu SR pri odôvodňovaní prípustnosti dovolania podľa Civilného sporového poriadku[2] (ďalej aj „CSP“). Aplikačné nejasnosti sa týkali otázky,

Čítajte viac


Obchodné tajomstvo a nové prostriedky jeho ochrany v intenciách vnútroštátnej a európskej legislatívy

31. mája 2018

Obchodné tajomstvo predstavuje jednu zo základných zložiek podnikania každého podnikateľa, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide rozsahom o malého, stredného alebo veľkého podnikateľa. S každým podnikaním je spojený vývoj nových technológií a know-how, s čím je nevyhnutne spojená ochrana obchodného tajomstva podnikateľa. V posledných rokoch stúpa počet incidentov týkajúcich sa porušovania obchodného tajomstva a porušenia dôvernosti dôverných informácií

Čítajte viac


Možnosti prenajímateľa uspokojiť nárok na dlžné nájomné pri skončení nájmu z majetku nájomcu

29. marca 2018

Právna úprava v Slovenskej republike poskytuje viacero možností na to, aby prenajímateľ zabezpečil vymožiteľnosť svojich nárokov voči nájomcovi v prípade, ak si ten neplní svoje povinnosti vyplývajúce mu z nájomnej zmluvy. Zmluvy o nájme obsahujú štandardné zabezpečovacie inštitúty akým je napríklad poskytnutie zabezpečovacieho preddavku, avšak v čase skončenia nájmu sú tieto možnosti uspokojenia pohľadávok prenajímateľa zväčša vyčerpané. Tento príspevok sa

Čítajte viac


3 z 1712345...10...Posledná »