Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Záväznosť právneho názoru súdu vyššej inštancie

21. septembra 2018

Čo je to právny názor súdu vyššej inštancie? Kedy ho súd nižšej inštancie musí rešpektovať a kedy sa ním nie je povinný riadiť? Tieto a niektoré ďalšie otázky sú predmetom rozboru nášho článku. K pojmu právny názor Podľa CSP[1] platí, že ak súd vyššej inštancie (odvolací alebo dovolací súd) zruší rozhodnutie súdu nižšej inštancie, tak právny názor,

Čítajte viac


Vecné bremeno v prospech podielového spoluvlastníka zaťaženej nehnuteľnosti v praxi katastra nehnuteľností

21. septembra 2018

V developerských projektoch, zvlášť v multifunkčných centrách, kde sa v rámci jedného komplexu stavieb kombinujú viaceré funkcie (rezidencie, retail, administratíva, parkovanie) vzniká často potreba upraviť vzájomné vzťahy vlastníkov jednotlivých vzájomne korelujúcich stavieb. Ide najmä o prípady viacerých stavieb umiestnených na sebe (stavba na stavbe), príp. prepojených stavieb využívajúcich infraštruktúru, zariadenia alebo aj priestory (napr. komunikačné) inej stavby. Iným príkladom

Čítajte viac


Možnosti aplikácie doložky týkajúcej sa prenechania veci "ako stojí a leží"

23. augusta 2018

V zmluvách obľúbená formulácia „vec sa prenecháva ako stojí a leží“ využívaná v praxi zmluvnými stranami predovšetkým pri príprave kúpnych zmlúv, je v súčasnosti obsiahnutá v § 501 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“). Hlavným zamýšľaným účelom jej využitia je vylúčenie zodpovednosti predávajúceho za akékoľvek faktické alebo právne vady prevádzanej veci. Je tomu ale v skutočnosti tak? V prípade

Čítajte viac


Definitívny osud kumulácie dôvodov prípustnosti dovolania?

23. augusta 2018

Od vydania nášho posledného článku, ktorý sa zaoberal témou kumulácie dôvodov prípustnosti dovolania podľa § 420 a § 421 CSP[1] nastalo viacero skutočností, ktoré majú významný vplyv na riešenie tejto otázky v ďalšej právnej praxi. Po vydaní uznesenia veľkého senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“ alebo „Najvyšší súd“) so sp. zn.: 1 VCdo 2/2017 (ďalej aj „Pôvodné rozhodnutie veľkého

Čítajte viac


Zmeny na úseku katastra nehnuteľností účinné od 01.10.2018

23. augusta 2018

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 212/2018 bol zverejnený zákon prijatý Národnou radou Slovenskej republiky dňa 19.06.2018 (ďalej len „Novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „Katastrálny zákon“) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia

Čítajte viac


3 z 1712345...10...Posledná »