Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Ústavný súd SR: Dôvody prípustnosti dovolania je možné kumulovať

31. mája 2018

Minulý rok sme uverejnili článok, v ktorom sme sa podrobne venovali uzneseniu veľkého senátu Najvyššieho súdu SR (ďalej aj „Veľký senát“), sp. zn. 1 VCdo 2/2017[1] (ďalej aj „Uznesenie“). Veľký senát v Uznesení vyriešil dovtedajšie aplikačné nejasnosti v praxi Najvyššieho súdu SR pri odôvodňovaní prípustnosti dovolania podľa Civilného sporového poriadku[2] (ďalej aj „CSP“). Aplikačné nejasnosti sa týkali otázky,

Čítajte viac


Obchodné tajomstvo a nové prostriedky jeho ochrany v intenciách vnútroštátnej a európskej legislatívy

31. mája 2018

Obchodné tajomstvo predstavuje jednu zo základných zložiek podnikania každého podnikateľa, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide rozsahom o malého, stredného alebo veľkého podnikateľa. S každým podnikaním je spojený vývoj nových technológií a know-how, s čím je nevyhnutne spojená ochrana obchodného tajomstva podnikateľa. V posledných rokoch stúpa počet incidentov týkajúcich sa porušovania obchodného tajomstva a porušenia dôvernosti dôverných informácií

Čítajte viac


Možnosti prenajímateľa uspokojiť nárok na dlžné nájomné pri skončení nájmu z majetku nájomcu

29. marca 2018

Právna úprava v Slovenskej republike poskytuje viacero možností na to, aby prenajímateľ zabezpečil vymožiteľnosť svojich nárokov voči nájomcovi v prípade, ak si ten neplní svoje povinnosti vyplývajúce mu z nájomnej zmluvy. Zmluvy o nájme obsahujú štandardné zabezpečovacie inštitúty akým je napríklad poskytnutie zabezpečovacieho preddavku, avšak v čase skončenia nájmu sú tieto možnosti uspokojenia pohľadávok prenajímateľa zväčša vyčerpané. Tento príspevok sa

Čítajte viac


Vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania sporu z dôvodu jeho zaujatosti

29. marca 2018

Podľa článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj „Dohovor“) má každý právo na spravodlivý proces, ktoré zahŕňa aj právo na to, aby bola jeho vec rozhodnutá nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. Rovnako aj Ústava SR [1] v článku 46 ods. 1 garantuje každému právo domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho

Čítajte viac


K spôsobu prihlasovania pohľadávky z úveru do reštrukturalizácie dlžníka

28. februára 2018

V tomto príspevku sa budeme venovať dôležitému nálezu Ústavného súdu SR zo dňa 01.06.2016, sp. zn. II. ÚS 578/2015-60 (ďalej aj „Nález ÚS SR“), ktorým sa Ústavný súd SR vyjadril k spôsobu prihlasovania pohľadávky z úveru do reštrukturalizácie dlžníka. Právne otázky Predmetom konania, ktoré vyústilo do vydania Nálezu ÚS SR bolo v konečnom dôsledku vyriešenie nasledovných právnych otázok: či

Čítajte viac


4 z 17« Prvá...23456...10...Posledná »