Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania sporu z dôvodu jeho zaujatosti

29. marca 2018

Podľa článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj „Dohovor“) má každý právo na spravodlivý proces, ktoré zahŕňa aj právo na to, aby bola jeho vec rozhodnutá nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. Rovnako aj Ústava SR [1] v článku 46 ods. 1 garantuje každému právo domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho

Čítajte viac


K spôsobu prihlasovania pohľadávky z úveru do reštrukturalizácie dlžníka

28. februára 2018

V tomto príspevku sa budeme venovať dôležitému nálezu Ústavného súdu SR zo dňa 01.06.2016, sp. zn. II. ÚS 578/2015-60 (ďalej aj „Nález ÚS SR“), ktorým sa Ústavný súd SR vyjadril k spôsobu prihlasovania pohľadávky z úveru do reštrukturalizácie dlžníka. Právne otázky Predmetom konania, ktoré vyústilo do vydania Nálezu ÚS SR bolo v konečnom dôsledku vyriešenie nasledovných právnych otázok: či

Čítajte viac


Zákaz vrátenia vkladu v podmienkach slovenského právneho prostredia

28. februára 2018

Inštitút zákazu vrátenia vkladu (spolu s inštitútom spoločnosti v kríze) sa s účinnosťou od 1.1.2016 stal súčasťou slovenského právneho poriadku, kedy boli do Obchodného zákonníka doplnené tomu zodpovedajúce ustanovenia.[1] Právna úprava a ani nám známa slovenská judikatúra nedávajú jednoznačné odpovede na praktické otázky a podnety vyvstávajúce v podnikateľskej a právnej praxi. Uvedené má za následok

Čítajte viac


Zádržné zo zmluvy o dielo v konkurze

28. februára 2018

Úvod do problematiky V súčasnom trende realizovania developerských projektov (najmä tých zastrešovaných väčšími developerskými spoločnosťami) sa v rámci ich výstavby a usporiadania vzájomných vzťahov medzi developerom (objednávateľom) a stavebnou firmou (zhotoviteľom) v súvislosti s dodaním stavby, resp. stavebných prác na základe zmluvy o dielo podľa ust. §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka[1], súčasťou zmluvy ako štandardné ustanovenie stáva úprava tzv. zádržného. V súvislosti

Čítajte viac


Významná novela Obchodného zákonníka

9. januára 2018

Zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník[1] a niektoré ďalšie zákony, zo dňa 12.10.2017, predstavuje ďalší krok smerom ku kvalitnejšiemu a spravodlivejšiemu podnikateľskému prostrediu. Medzi najvýznamnejšie zmeny patria: zastavenie nepoctivých zlúčení, splynutí a rozdelení spoločností; rozšírenie zodpovednosti štatutárnych orgánov a spoločníkov v spoločnostiach; opatrenia proti tzv. „bielym koňom“; pravidlá tvorby a rozdelenia kapitálových fondov; osobitné prostriedky

Čítajte viac


4 z 17« Prvá...23456...10...Posledná »