Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Právo konať pred súdom vo svojom jazyku

9. januára 2018

V zmysle zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky sa súdne konania v Slovenskej republike vedú v štátnom jazyku, ktorým je podľa čl. 6 Ústavy SR[1] slovenský jazyk. V praxi sa však často stáva, že nie každá osoba, ktorá uplatňuje svoje práva v konaní pred slovenskými súdmi, slovenský jazyk ovláda alebo mu rozumie. Na to,

Čítajte viac


Využitie zmluvných štandardov FIDIC v slovenskom práve

30. novembra 2017

Všeobecne k využitiu zmluvných štandardov V rámci výstavbových projektov na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle sa v posledných rokoch v podnikateľskej stavebnej praxi rozšírilo využívanie rôznych štandardizovaných zmluvných podmienok. Takýmito sú napríklad VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen) v Nemecku, JCT (Joint Contracts Tribunal) podmienky vo Veľkej Británii alebo DBIA (Design -Built Institute of America) podmienky používané

Čítajte viac


K monitorovaniu komunikácie z pracovného e-mailu zamestnanca zamestnávateľom

30. novembra 2017

V súčasnosti na pracoviskách dochádza k výraznému prelínaniu súkromnej a pracovnej komunikácie zamestnancov. V pracovných vzťahoch je neraz veľmi obtiažne, ba až nemožné, určiť hranicu medzi komunikáciou zamestnanca, ktorá je súkromná a ktorá, naopak, je pracovná. Pod pracovnou komunikáciou zamestnanca rozumieme všetku komunikáciu, ktorá sa týka plnenia pracovných povinností zamestnanca vyplývajúcich mu z pracovného pomeru k zamestnávateľovi. Súkromnou komunikáciou je naopak akákoľvek

Čítajte viac


Úvaha nad rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky o neplatnosti generálneho plnomocenstva

31. októbra 2017

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ÚS SR“) vo svojom uznesení, sp. zn. III. ÚS 353/2012-17, zo dňa 1.8.2012 (ďalej aj „Uznesenie“) vyjadril právny názor, že generálne plnomocenstvo vystavené zo strany spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj „spoločnosť“) je absolútne neplatným právnym úkonom pre jeho rozpor so zákonom. Konkrétne, podľa ÚS SR: „V prvom prípade, ak

Čítajte viac


Notár ako súdny komisár rozhodujúci v dedičských veciach - neústavnosť?

31. októbra 2017

Dňa 1.8.2017 bol Ústavnému súdu SR doručený návrh Okresného súdu Dunajská Streda na vyslovenie nesúladu niektorých ustanovení Civilného mimosporového poriadku s Ústavou SR. V tomto článku sa bližšie pozrieme na dôvody, ktorými Okresný súd Dunajská Streda napáda predmetné ustanovenia a na možné dôsledky vyslovenia ich neústavnosti. Okresný súd Dunajská Streda (ďalej aj „OS DS“) navrhol Ústavnému súdu Slovenskej

Čítajte viac


5 z 17« Prvá...34567...10...Posledná »