Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prihlásením sa k odberu elektronických newsletterov potvrdzujem, že som dovŕšil/a 16 rokov a udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: e-mail (ďalej ako „Osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, a to spoločnosti Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o., sídlo: Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zápis:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 69947/B (ďalej ako „RELEVANS“), ako prevádzkovateľovi.

Súhlas udeľujem na účel priameho marketingu, ktorý zahŕňa informovanie o právnych novinkách, novinkách týkajúcich sa RELEVANS a tiež informovanie o podujatiach organizovaných zo strany RELEVANS. Som si vedomá/ý, že právnym základom spracúvania Osobných údajov na uvedený účel je môj súhlas. Beriem na vedomie, že sa pri spracúvaní Osobných údajov neuplatňuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Tento súhlas udeľujem na dobu určitú až do jeho odvolania.

Týmto beriem na vedomie, že pre účely technického zabezpečenia zasielania newslettera sú Osobné údaje príjemcov newslettera poskytované týmto príjemcom:

  • sprostredkovateľskej agentúre blank creative, s. r. o., sídlo: Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, IČO: 44 430 604, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 54887/B;
  • do USA prostredníctvom marketingovej platformy prevádzkovanej spoločnosťou MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce De Leon AVE NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, MOSS No. EU 826 477 914 (ďalej aj „MailChimp“). Spoločnosť MailChimp má vlastnú certifikáciu pre režimy EU-U.S. Privacy Shield a Swiss-U.S. Privacy Shield a zákonne prenáša Osobné údaje EÚ/EHP do USA v súlade s certifikáciou pre Privacy Shield; a tiež
  • poskytovateľom IT služieb pre RELEVANS.

Vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomá/ý toho, že udelený súhlas so spracúvaním Osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to najmä nasledovnými spôsobmi: (i) kedykoľvek a bezplatne zakliknutím na príslušný link nachádzajúci sa v každom newsletteri; (ii) prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle + 421 2 323 54 602; (iii) prostredníctvom e-mailu: office@relevans.sk; alebo aj (iv) poštou na adrese sídla spoločnosti RELEVANS, a to nasledovnej adrese: Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava.  Týmto potvrdzujem, že som si vedomá/ý toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Taktiež prehlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie a zároveň som bola/bol poučená/ý a som si vedomá/ý svojich práv podľa platných a účinných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, a to zahŕňajúc:

  • právo požadovať od RELEVANS prístup k Osobným údajom;
  • právo na opravu Osobných údajov;
  • právo na vymazanie Osobných údajov;
  • právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov;
  • právo na prenosnosť Osobných údajov; a taktiež
  • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

RELEVANS si vyhradzuje jednostranné právo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb spojených s elektronickým newsletterom.