Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o., IČO: 47 232 471, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 69947/B, (ďalej len „AK RELEVANS“), aby podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), spracovávala tieto nasledovné Vaše osobné údaje v rozsahu:
 • elektronická (e-mailová) adresa (ďalej len „osobné údaje“).
 1. Osobné údaje je možné spracovať na základe Vami udeleného súhlasu. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.
 1. Osobné údaje budú spracované k nasledujúcemu účelu:
 • zasielanie newslettera (právneho bulletinu) AK RELEVANS.
 1. Pokiaľ Váš súhlas neodvoláte skôr, bude AK RELEVANS Vaše osobné údaje pre zasielanie newsletterov (právneho bulletinu) spracovať na nevyhnutnú dobu najdlhšie 3 roky od posledného zaslaného newslettra (právneho bulletinu).
 1. S vyššie uvedeným spracovaním osobných údajov udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad:
 • zaslaním e-mailu na adresu: office@relevans.sk;
 • alebo odhlásením odoberania newslettera kliknutím na unsubscribe from this list“ (hyperlink nachádzajúci sa v spodnej časti právneho bulletinu AK RELEVANS) .
 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané AK RELEVANS. Osobné údaje však pre AK RELEVANS môžu spracovávať i títo spracovatelia:
 • poskytovateľ IT služieb pre AK RELEVANS;
 • poskytovateľ softwaru k hromadnému rozosielaniu e-mailov MailChimp;
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií AK RELEVANS.
 1. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov máte okrem iného právo:
 • vziať súhlas kedykoľvek späť;
 • požadovať od nás informácie, aké Vaše osobné údaje spracovávame;
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania;
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).