AKO ZALOŽIŤ SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM ZJEDNODUŠENÝM SPÔSOBOM?

Dňa 01.02.2023 vstúpila do platnosti novela obchodného zákonníka[1], ktorou sa okrem iného zaviedla možnosť založenia spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom.

Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí medzi najčastejšie využívané formy podnikania. Ak sa osoba rozhodne podnikať prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, môže si za súčasnej právnej úpravy a splnenia zákonných podmienok vybrať spôsob jej založenia.

Spoločnosť s ručením obmedzeným možno založiť (i) štandardným spôsobom, (ii) zjednodušeným spôsobom.

Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným štandardným spôsobom je potrebné splniť nasledovné podmienky:

(i) určiť predmet podnikania,

(ii) určiť sídlo,

(iii) určiť obchodné meno,

(iv) určiť spoločníkov, konateľov a správcu vkladu,

(v) vypracovať zakladateľské dokumenty,

(vi) získať živnostenské oprávnenie,

(vii) súhlas správcu dane a Sociálnej poisťovne,

(viii) zápis spoločnosti do obchodného registra.

Postup založenia štandardným spôsobom pozostáva z dvoch krokov a je administratívne a časovo náročnejší. Ako prvé je potrebné získať živnostenské oprávnenie, ktoré vydáva živnostenský úrad. Oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká dňom ohlásenia alebo v prípade, ak je v živnostenskom oprávnení uvedený neskorší dátum, tak týmto dátumom. Druhým krokom je podanie návrhu na zápis spoločnosti na príslušný registrový súd.

S účinnosťou novely obchodného zákonníka je možné využiť zjednodušený spôsob založenia spoločnosti, ktorý ponúka byrokraticky jednoduchší postup pri jej zakladaní.

Aký je postup pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom?

Právny základ pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom nachádzame v § 57 obchodného zákonníka. Na rozdiel od štandardného spôsobu, kedy sa na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným vyžaduje spoločenská zmluva podpísaná všetkými zakladateľmi, ktorých pravosť podpisov musí byť úradne overená, zjednodušený spôsob založenia je možný prostredníctvom elektronického formulára určeného na vytvorenie spoločenskej zmluvy. Pri vytváraní spoločenskej zmluvy vám v prvom kroku pomôže interaktívny sprievodca, ktorý vás prostredníctvom jednotlivých krokov privedie k vytvoreniu spoločenskej zmluvy. Inak povedané, na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné použiť predpísaný online formulár. Následne sa použije elektronická služba obchodného registra na podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov zo spoločenskej zmluvy vypracovanej pomocou interaktívneho sprievodcu elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy. V poslednom kroku sa podpísaný návrh na zápis do obchodného registra odošle spolu s podpísanými prílohami na príslušný registrový súd, ktorý vykoná zápis.

Aké predpoklady musí spoločnosť s ručením obmedzeným spĺňať, aby mohla byť založená zjednodušeným spôsobom?

Na to, aby mohla byť spoločnosť s ručením obmedzeným založená zjednodušeným spôsobom, je potrebné splniť zákonné podmienky, ktoré vyplývajú z (i) obchodného zákonníka a (ii) zákona o obchodnom registri [2].

Podmienky na zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným sú uvedené v § 110a ods. 2, 3 obchodného zákonníka. Ide o nasledovné podmienky:

a) spoločnosť nemá viac ako päť spoločníkov,

b) spoločnosť je založená za účelom podnikania,

c) predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa zákona o živnostenskom podnikaní [3],

d) predmet podnikania spoločnosti netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich  zoznamu voľných živností podľa zákona o živnostenskom podnikaní,

e) obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu „s. r. o.“,

f) vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné,

g) správcom vkladu je konateľ a

h) spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu.

Zoznam voľných živností tvorí prílohu č. 4a zákona o živnostenskom podnikaní. Predmet podnikania spoločnosti pri zakladaní zjednodušeným spôsobom sa nesmie týkať remeselných ani viazaných živností.

Ďalšie podmienky, ktoré je potrebné splniť, ustanovuje zákon o obchodnom registri.  Pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom registrový súd preverí [4], či

a) fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti

  1.  je spôsobilá na právne úkony,
  2.  dosiahla vek 18 rokov,
  3.  je bezúhonná a
  4.  je zapísaná v registri fyzických osôb,

b) spoločníkmi spoločnosti sú iba osoby, ktoré majú vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo  zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

c) spoločníci spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami, nie sú pri zakladaní spoločnosti zastúpení a

d) spoločníci spoločnosti, ktorí sú právnickými osobami, konajú pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom štatutárneho orgánu.

Čo sa týka bezúhonnosti, do účinnosti novely obchodného zákonníka sa za bezúhonného na účely založenia spoločnosti štandardným spôsobom pokladal ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.[5] Pri zjednodušenom založení spoločnosti stanovil zákonodarca v zákone o obchodnom registri na posudzovanie bezúhonnosti prísnejšie podmienky. Za bezúhonného sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin, alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola právoplatne odsúdená.

Ak sú naplnené vyššie uvedené predpoklady, registrový súd vykoná zápis spoločnosti do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia návrhu na zápis.

Komparácia podmienok založenia spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným a štandardných spôsobom

Nižšie uvádzame komparáciu podmienok založenia spoločnosti s ručením obmedzením zjednodušením spôsobom a štandardným spôsobom.

V prípade, že spoločnosť nespĺňa čo i len jednu podmienku potrebnú na zjednodušené založenie spoločnosti, je potrebné založiť spoločnosť štandardným spôsobom, pretože podmienky vyplývajúce zo zákona musia byť splnené kumulatívne.

Právne predpisy ovplyvnené novelou obchodného zákonníka

Civilný mimosporový poriadok[6]

Do civilného mimosporového poriadku bolo pridané ustanovenie konkretizujúce registrový súd príslušný na založenie spoločnosti zjednodušeným spôsobom. Týmto súdom je Okresný súd Žilina. Príslušnosť registrového súdu sa nemení ani po zmene sídla spoločnosti.

Zákon o živnostenskom podnikaní

Do zákona o živnostenskom podnikaní bolo pridané ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie živností uvedených v prílohe č. 4a vzniká právnickej osobe, ktorá sa zakladá zjednodušeným spôsobom a zapisuje sa do obchodného registra, dňom zápisu právnickej osoby do obchodného registra.

Zákon o obchodnom registri

Do zákona o obchodnom registri bolo pridané ustanovenie, ktoré sa týka osobitných podmienok, ktoré musí spoločnosť splniť, aby mohla byť založená zjednodušeným spôsobom.

Súdny poplatok za prvozápis spoločnosti do obchodného registra ostáva nezmenený, t.j. 150 eur.

 

[1] Zákon č. 8/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela obchodného zákonníka“).

[2]     Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“).

[3]     Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o živnostenskom podnikaní“).

[4]     Registrový súd preverí aj podmienky vyplývajúce z § 6 a § 7 ods. 3 písm. a), c), e) až g). Uvedeným podmienkam sa nebudeme bližšie venovať, nakoľko sú rovnaké pri zložení spoločnosti štandardným aj zjednodušeným spôsobom.

[5]     Za bezúhonného sa nepovažuje ani osoba, ktorá vo vzťahu k predmetu podnikania nespĺňa ani podmienky bezúhonnosti podľa osobitného predpisu (napr. § 25 ods. 2 č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

[6]     Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „civilný mimosporový poriadok“).