Jeden z najväčších úspechov RELEVANS v oblasti sporovej agendy

RELEVANS dosiahla pre svojich klientov, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a Železničná spoločnosť Slovensko (ktorí boli v postavení žalovaných), v júni 2019 významný úspech. Odvolací súd právoplatne zamietol žalobu zahraničnej „shell company“, kde hrozilo riziko plnenia vo výške presahujúcej 80 miliónov Eur.

Tím právnikov pod vedením Alexandra Kadelu pracoval na spore viac ako 8 rokov. Išlo o mimoriadne právne aj skutkovo komplikovaný prípad s veľmi intenzívnym bojom.

Žalobca zakladal svoj nárok na tvrdení, že jeho právny predchodca a ŽSR mali uzavretú platnú zmluvu na výrobu a dodávku prototypu rušňa, v ktorej bolo dohodnuté, že v prípade úspešných skúšok môže dodať 98 ks takýchto rušňov. K zmareniu úspešných skúšok, a tým aj k zmareniu dodávky malo podľa tvrdení žalobcu dôjsť z dôvodu na strane ŽSR.

Žalovaní, ako právni nástupcovia ŽSR, tak čelili žalobe za zmarený ušlý zisk.

Po neúspechu na prvom stupni sme v mene našich klientov podali odvolanie s poukazom na mnohé skutkové aj právne dôvody. Jedným z nosných dôvodov bol dôvod porušenia práva na spravodlivý súdny proces, pod ktorý patrí aj právo každého, aby bol jeho súdny prípad prejednaný a rozhodnutý nestranným sudcom. Odvolací súd sa stotožnil s naším vyhodnotením dokázaných skutočností, ktoré preukazovali zaujatosť sudcu a rozhodol tak, že rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vrátil vec na opätovné prejednanie a rozhodnutie. Otázka správnosti záverov odvolacieho súdu bola preverená ešte v dovolacom konaní na Najvyššom súde SR a tiež v konaní na Ústavnom súde SR.

Po opätovnom prejednaní veci na súde prvého stupňa tento vydal nový rozsudok v prospech našich klientov, ktorým žalobu v plnom rozsahu zamietol. Nové prvostupňové rozhodnutie bolo nedávno potvrdené odvolacím súdom.

Som nesmierne hrdý na to, že sme tento prípad zastupovali a aj vyhrali. Gratulujem v prvom rade klientom. Sú určite radi, že to majú za sebou. Veľká vďaka patrí vedeniu oboch spoločností za to, že vytvorili pre našu prácu také podmienky, ktoré v značnej miere prispeli k dosiahnutiu želaného výsledku“. Alexander Kadela, managing partner RELEVANS