MONITORING PRÁVNYCH PREDPISOV

Prinášame Vám prehľad aktuálnych a pripravovaných  legislatívnych zmien. Nižšie uvedené predstavuje iba stručné zhrnutie a nenahrádza právne poradenstvo. Pre komplexné posúdenie predmetnej problematiky nás neváhajte kontaktovať.

SPOTREBITEĽ

Pripravovaný nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorým sa novelizuje aj Občiansky zákonník

Už v monitoringu právnych predpisov v mesiaci apríl 2023 sme Vás informovali o plánovaných zmenách v oblasti práva ochrany spotrebiteľa, ktoré má priniesť nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Účinnosť tohto zákona sa dlhšie posúvala, avšak nakoľko je nový právny predpis v rámci legislatívneho procesu už v druhom čítaní, predpokladáme, že sa jeho prijatia dočkáme v krátkom čase.

Pripomeňme si teda, aké zmeny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý novelizuje aj ďalšie právne predpisy, vrátane Občianskeho zákonníka, prináša do slovenského právneho poriadku. Návrh zákona má byť implementáciou niekoľkých smerníc Európskej Únie („“) v oblasti ochrany spotrebiteľa, digitalizácie, a predaja tovaru. Za účelom zjednotenia právnej úpravy návrh zákona ruší momentálne platné a účinné zákony na úseku ochrany spotrebiteľa, ako zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, a ďalšie.

Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktoré má návrh zákona o ochrane spotrebiteľa priniesť, patrí najmä:

(i) zavedenie nových pojmov do Občianskeho zákonníka, ako digitálna služba, online trh, digitálny prvok, obchodník (namiesto dodávateľ), zmena definície spotrebiteľa a zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou EÚ;

(ii) zavedenie definície spotrebiteľskej kúpnej zmluvy a nového zmluvného typu – zmluvy s digitálnym plnením;

(iii) aktualizácia informačných povinností pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou (najmä v súvislosti s funkčnosťou, interoperabilitou a kompatibilitou tovaru);

(iv) nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online trhov – napr. povinnosť vyslovene uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa, aby kupujúci mali transparentnú informáciu, či pri kúpe budú požívať ochranu priznanú im v právnom postavení spotrebiteľa;

(v) zmeny v uplatňovaní zodpovednosti za vady a reklamácií, ktoré budú riešené v Občianskom zákonníku;

(vi) rozšírenie klamlivých obchodných praktík o marketing dvojitej kvality a zavedenie, kedy sa takáto praktika nebude považovať za klamlivú;

(vii) zavedenie povinnosti pre obchodníka poskytnúť spotrebiteľovi všetky informácie pre uskutočnenie informovaného rozhodnutia, ako hodnotenia produktov od iných spotrebiteľov a pod.;

(viii) úprava neplatnosti zabezpečenia záväzkov zo spotrebiteľskej zmluvy zabezpečovacím prevodom práva, zmenkou alebo šekom. To platí aj vo vzťahu k zabezpečeniu záväzku zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, okrem prípadu, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky;

(ix) zavedenie novej regulácie pri znižovaní cien tak, aby nedochádzalo k cenovej manipulácii a zavádzaniu spotrebiteľa o výške skutočnej zľavy (ide o nekalú obchodnú praktiku, ktorá bola identifikovaná v praxi viacerých relevantných obchodníkov v EÚ);

(x) posilnenie efektívnosti a účinnosti dohľadu, zjednotenie jeho výkonu, aby orgány dohľadu mohli rýchlejšie a účinnejšie spolupracovať na vnútroštátnej úrovni, ale tiež s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov;

(xi) posilnenie preventívneho a výchovného pôsobenia dohľadu a zavedenie nových inštitútov smerujúcich k zníženiu alebo odpusteniu sankcie za porušenie zákonnej povinnosti, a to v prípade, ak dohliadaná osoba prijme zodpovednosť za svoje protiprávne konanie, ukončí porušovanie právnych predpisov, odstráni následky svojho konania a odškodní spotrebiteľov, ktorých práva boli jeho konaním porušené;

(xii) upravenie sankčných ustanovení tak, aby ukladané sankcie mohli byť spravodlivejšie a proporcionálnejšie, preto sa navrhuje ukladať sankcie v závislosti od obratu obchodníka;

(xiii) zmeny nastávajú aj v oblasti alternatívneho riešenia sporov, a to tak, že sa zakotvuje možnosť zabezpečenia vyjadrenia odborne spôsobilej osoby ku skutkovým otázkam, ktoré môžu byť zásadné pre vyriešenie sporu, avšak presahujú kompetencie subjektu alternatívneho riešenia sporov. Uvedené má prispieť k vyriešeniu sporu zo zodpovednosti za vady medzi obchodníkom a spotrebiteľom bez nutnosti eskalácie sporu na súd.

Účinnosť nového zákona o ochrane spotrebiteľa sa navrhuje na 1. marca 2024.

Viac o novom zákone o ochrane spotrebiteľa nájdete TU.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní v MPK

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Novelou sa navrhuje viacero zmien, medzi ktoré patrí aj nasledujúce:

(i) navrhuje sa zjednotenie pravidiel pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou zlúčením týchto kategórií a zjednotením pravidiel zadávania zákaziek, a zároveň sa navrhuje úprava minimálnej hodnoty podlimitnej zákazky na 50.000 EUR. Dôvodom tejto zmeny má byť časová úspora a odbúranie administratívnej záťaže, pričom dôvodová správa poukazuje na hodnoty podlimitnej zákazky v iných krajinách Európskej únie, ktoré sa pohybujú okolo vyššie uvedenej sumy;

(ii) navrhuje sa korigovať aktuálny zoznam verejných funkcionárov upravený v § 11 zákona o verejnom obstarávaní a to tak, aby neupravoval verejných funkcionárov, ktorí sa nezapisujú ako koneční užívatelia výhod do registra partnerov verejného sektora. V tejto súvislosti sa zoznam verejných funkcionárov zredukuje o funkciu – sudcu, prokurátora, vedúceho orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou a prednostu okresného úradu;

(iii) navrhuje sa upraviť vyhodnocovanie existencie nedoplatkov ako základných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktorá je v súčasnom nastavení založená na princípe nulovej tolerancie. Navrhovaná novela vymedzuje, že nedoplatok na dani nepresahujúci výšku 200 EUR nebude zakladať dôvod na vylúčenie z verejného obstarávania;

(iv) navrhuje sa úplne vypustiť žiadosť o nápravu, keďže nie je vyžadovaným inštitútom podľa európskych predpisov, čím dôjde k zjednodušeniu postupu vo verejnom obstarávaní;

(v) zavádza sa koncept fakultatívnosti odborného garanta, ktorý dáva verejným obstarávateľom väčšiu mieru flexibility v rozhodovaní. Využívanie odborného garanta na vykonávanie činností vo verejnom obstarávaní bude v diskrečnej právomoci každého verejného obstarávateľa / obstarávateľa / osoby podľa § 8, ktorý sa bude môcť ad hoc rozhodnúť, či konkrétne verejné obstarávanie napr. z dôvodu jeho významnosti alebo odbornej náročnosti bude realizovať prostredníctvom odborného garanta;

(vi) upravujú sa aj ustanovenia zákona, ktoré sa venujú ukladaniu sankcií za porušenie zákona o verejnom obstarávaní a aj o výške sankcií za porušenie a pod.

Navrhovaná novela zákona o verejnom obstarávaní má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Viac o navrhovanej novele zákona o verejnom obstarávaní nájdete TU.

SOCIÁLNA POLITIKA

Schválená novela zákona o sociálnom poistení

Na schôdzi NRSR dňa 14. februára 2024 bola schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorej obsahom je predĺženie obdobia uplatňovania tzv. odvodovej úľavy. Odvodová úľava sa bude podľa novely aj naďalej uplatňovať pre zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore.

V súčasnosti sú títo zamestnávatelia, t. j. zamestnávatelia vykonávajúci svoju hlavnú činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, oslobodení za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 od platby poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory v čase skrátenej práce a poistného do rezervného fondu solidarity („odvody“) z vymeriavacieho základu mesačne najviac v sume 700 EUR na každého zamestnanca.

Novela prináša predĺženie obdobia oslobodenia od platenia odvodov aj po januári 2024, a to do 30. júna 2024. Novela taktiež rozširuje okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, na ktorých sa táto odvodová úľava bude uplatňovať za obdobie od 1. februára 2024 do 30. júna 2024.

Zmena nastáva aj vo výške odvodovej úľavy, a to tak, že ju bude možné uplatniť z vymeriavacieho základu mesačne najviac v sume 750 EUR za každého zamestnanca, t. j. v sume minimálnej mzdy platnej v roku 2024. Ostatné zásady uplatňovania odvodovej úľavy pre zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore zostávajú naďalej zachované podľa súčasnej právnej úpravy.

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorou sa predlžuje obdobie odvodovej úľavy, bude účinná odo dňa 1. marca 2024.

Viac o schválenej novele zákona o sociálnom poistení nájdete TU.

INVESTIČNÁ POMOC

Schválená novela zákona o regionálnej investičnej pomoci

Dňa 13. februára 2024 bola v NRSR schválená novela zákona o regionálnej investičnej pomoci, ktorá reaguje na potrebu urýchlenia znižovania závislosti SR a EÚ od fosílnych palív a potrebu zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov.

Pre účely podpory investícií do obnoviteľných zdrojov energie prináša novela zákona mimoriadnu investičnú pomoc v odvetviach strategických pre prechod klímy na neutrálne hospodárstvo. Novela zákona upravuje podmienky a spôsob poskytovania mimoriadnej investičnej pomoci, ktorú bude možné poskytnúť na podporu investičného zámeru v priemyselnej výrobe, ktorý bude realizovaný v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

Novela ďalej vymedzuje formy tohto typu mimoriadnej investičnej pomoci. Tieto sú totožné s regionálnou investičnou pomocou, okrem príspevku na vytvorené nové pracovné miesta, keďže účelom tohto druhu mimoriadnej investičnej pomoci nie je podpora tvorby nových pracovných miest, ale stimulácia vybraných odvetví s cieľom rýchlejšieho prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

Novela zákona zároveň modifikuje aj výpočet právnych dôvodov, kedy podnikateľ nemôže byť prijímateľom investičnej pomoci, a to ich rozdelením na  skupinu dôvodov, ktorá spôsobuje (i) relatívnu diskvalifikáciu (nedoplatky na daniach a odvodoch) podnikateľa a na skupinu dôvodov, ktorá spôsobuje jeho (ii) definitívnu diskvalifikáciu ako možného príjemcu investičnej pomoci. Pri prvej skupine dôvodov ministerstvo prijímateľa vyzve na odstránenie evidovaných nedoplatkov a až následne, ak ich osoba v určenej lehote neodstráni, nastáva tzv. definitívna diskvalifikácia prijímateľa a zamietnutie žiadosti.

Novela zákona nerieši komplexnú transformáciu hospodárstva, ale zavedením mimoriadnej investičnej pomoci sa snaží motivovať investorov pôsobiacich v oblasti výroby batérií, solárnych panelov, veterných turbín, tepelných čerpadiel, elektrolyzérov a vybavenia na zachytávanie a uskladnenie oxidu uhličitého k umiestneniu nových investícií na území Slovenskej republiky.

Účinnosť novely zákona sa navrhuje dňom jeho vyhlásenia v Zbierke listín.

Viac o novele zákona o regionálnej investičnej pomoci nájdete TU.

NEHNUTEĽNOSTI A BYTOVÁ POLITIKA

Návrh novely zákona o cenách

Nepatrnú, no nie menej dôležitú zmenu prináša navrhovaná novela zákona o cenách, ktorá sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Jej predmetom je zmena v súvislosti s reguláciou cien nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov.

Po „novom“ majú byť kompetencie v oblasti regulácie bytov, ktoré sú v súčasnosti priznané zákonom o cenách Ministerstvu financií SR, priznané Ministerstvu dopravy Slovenskej republiky. Dôvodová správa k novele odôvodňuje túto zmenu sústredením bytovej politiky v rezorte dopravy, preto by mala byť zmena logickým krokom.

Účinnosť navrhovanej novely zákona o cenách v súvislosti s reguláciou bytovej politiky sa navrhuje dňom vyhlásenia novely v Zbierke zákonov.

Viac o navrhovanej novele zákona o cenách nájdete TU.

Schválená novela stavebného zákona

Dňa 8. marca 2024 bola v NRSR schválená aj novela stavebného zákona, o ktorej sme Vás informovali v monitoringu právnych predpisov za mesiac január 2024. Hlavným cieľom tejto novely bolo posunutie účinnosti nového zákona o výstavbe na 1. apríla 2025 z dôvodu administratívnej a technickej nepripravenosti štátneho aparátu.

Novela stavebného zákona nadobúda účinnosť 31. marca 2024.

Viac o schválenej novele stavebného zákona sa dozviete TU.

TRESTNÉ PRÁVO

Schválená novela Trestného zákona a Trestného poriadku

Rozsiahla novela Trestného zákona a Trestného poriadku, o ktorej sme Vás informovali v monitoringu právnych predpisov za mesiac december 2023 bola dňa 8. decembra 2024 schválená NRSR a dňa 16. februára 2024 podpísaná prezidentkou SR.

Predpokladá sa, že novela nadobudne účinnosť dňa 15. marca 2024 a v časti týkajúcej sa zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry od 20. marca 2024.

Viac o novele Trestného zákona a Trestného poriadku nájdete TU.

Autor: JUDr. Alena Lišková