MONITORING PRÁVNYCH PREDPISOV

Prinášame Vám prehľad aktuálnych a pripravovaných  legislatívnych zmien. Nižšie uvedené predstavuje iba stručné zhrnutie a nenahrádza právne poradenstvo. Pre komplexné posúdenie predmetnej problematiky nás neváhajte kontaktovať.

TRESTNÉ PRÁVO

Schválená novela Trestného zákona

V Zbierke zákonov bol dňa 14. marca 2024 vyhlásený zákon č. 47/2024 Z. z., ktorý s účinnosťou od 15. marca 2024 novelizuje Trestný zákon. Predmetom novely Trestného zákona je zachovanie premlčacích dôb, resp. 20 ročnej premlčacej doby pri zločinoch s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej 10 rokov. Ide najmä o trestné činy proti životu a zdraviu (napr. vražda, zabitie, ublíženie na zdraví), trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti (napr. sexuálne trestné činy) a ďalšie. Novela reaguje na negatívny postoj verejnosti na novelu Trestného zákona, o ktorej sme Vás informovali v monitoringu právnych predpisov za december 2024.

Viac o účinnej novele Trestného zákona nájdete TU.

MÉDIÁ

Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase v skrátenom MPK

V skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh nového zákona o Slovenskej televízii a rozhlase z dielne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Týmto zákonom sa má zriadiť nová inštitúcia, Slovenská televízia a rozhlas, na ktorú prejdú všetky práva a povinnosti Rozhlasu a televízie Slovenska („RTVS“). Nový zákon zatiaľ nemá priniesť rozdelenie RTVS na dve samostatné inštitúcie, ako sa pôvodne zamýšľalo. Avšak podľa dôvodovej správy má priniesť do verejnoprávnej televízie a rozhlasu nové procesy voľby a odvolávania generálneho riaditeľa a zaviesť proces kreovania a fungovania nového orgánu – programovej rady. Programová rada sa má spolupodieľať a kontrolovať programy vysielané vo verejnom záujme. Zároveň má programová rada zabezpečovať objektívnosť, nezávislosť a pluralitu vo vysielaní. Pri kreovaní programovej rady je podľa zákona daná pôsobnosť NRSR a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Dôvodom tohto kroku je podľa dôvodovej správy k navrhovanému zákonu nedostatok verejnoprávnosti súčasnej RTVS.

Novým návrhom zákona sa opäť mení aj hospodárenie novej Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorá má byť financovaná štátom, ale aj z iných mimorozpočtových zdrojov.

Účinnosť nového zákona o Slovenskej televízii a rozhlase sa navrhuje dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Viac o novom zákone o Slovenskej televízii a rozhlase sa dozviete TU.

ŠTÁTNA SPRÁVA

Zmeny v správnych a súdnych poplatkoch od 1. apríla 2024

Ešte v decembri 2023 prijala NRSR zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, ktorý novelizuje viaceré zákony, okrem iného, aj zákon o súdnych poplatkoch a zákon o správnych poplatkoch.

Čo sa týka zákona o súdnych poplatkoch, novinkou je, okrem zvýšenia sadzieb niektorých poplatkov, aj zmena sumy v prípade zníženia súdneho poplatku, ak je podanie vykonané prostredníctvom elektronických prostriedkov. Podľa aktuálneho nastavenia sa v prípade elektronického podania znižuje súdny poplatok o 50%, najviac však o 70 EUR. Podľa nového nastavenia pôjde o zníženie najviac „len“ o 50 EUR. Zmena nastáva taktiež v prípade vrátenia súdneho poplatku súdom, kde sa po novom bude súdny poplatok vracať len ak prevyšuje sumu 2,5 EUR (oproti pôvodným 1,70 EUR) a vracia sa krátený o 1 %, najmenej však 10 EUR (oproti pôvodným 6,70 EUR). Čo sa týka jednotlivých sadzieb poplatkov, upravujú (zvyšujú)
sa sadzby poplatkov, ktoré sú vyjadrené pevnou sumou, napr. súdny poplatok za podanie žaloby, ak predmet konania nemožno oceniť peniazmi je 140 EUR, oproti pôvodným 99,50 EUR. Pri sadzbách poplatkov určených percentom sa mení minimálna / maximálna suma, napr. súdny poplatok za podanie žaloby, ak je možné určiť hodnotu predmetu sporu je 10% (min. 25,- EUR) v občianskoprávnych veciach, oproti pôvodným 6 % (min 16,50 EUR v občianskoprávnych veciach).

Rovnaké úpravy čaká aj zákon o správnych poplatkoch (okrem vrátenia kráteného poplatku). Rovnako sa zvyšujú sadzby jednotlivých poplatkov v sadzobníku, napr. podanie návrhu na začatie vkladového konania do katastra nehnuteľností je podľa novelizovaného právneho predpisu 100,- EUR, oproti pôvodným 66,- EUR.

Vyššie uvedené zmeny nadobúdajú účinnosť od 1. apríla 2024.

Viac o zmenách v zákone o súdnych poplatkoch a zákone o správnych poplatkoch TU.

Navrhovaná zmena vyhlášky o zaručenej konverzii v MPK

Predmetom navrhovanej vyhlášky je zosúladenie postupu pri vykonávaní zaručenej konverzii v nadväznosti na zavedenie možnosti voľby spôsobu vykonania osvedčovacej doložky aj ako samostatnej časti novovzniknutého dokumentu, ktorá bola zavedená od 1. augusta 2023. Od tohto dňa môže byť osvedčovacia doložka vyhotovená aj ako časť novovzniknutého dokumentu za podmienky jej jednoznačného oddelenia od informačného obsahu novovzniknutého dokumentu. To znamená, že osvedčovacia doložka v listinnej podobe nemusí byť vytlačená na samostatnom liste papiera a môže byť na opačnej strane novovzniknutého dokumentu. V tomto prípade môže mať osvedčovacia doložka formát pdf. súboru, ktorý je spojený do jedného pdf. súboru s novovzniknutým pdf. dokumentom a takto následne autorizovaný. Osoba vykonávajúca zaručenú konverziu má možnosť rozhodnúť sa poskytovať takúto formu osvedčovacej doložky, ak jej to technické možnosti umožňujú.

Ak osoba vykonávajúca zaručenú konverziu takúto formu osvedčovacej doložky poskytuje, žiadateľovi o konverziu musí byť poskytnutá možnosť voľby formátu osvedčovacej doložky. Naďalej platí, že osvedčovacia doložka musí byť vyhotovená podľa elektronického formulára zverejneného v module elektronických formulárov, ktorého obsah je podľa typu zaručenej konverzie zverejnený v prílohách vyhlášky.

Vyhláška o zaručenej konverzii má nadobudnúť účinnosť 1. apríla 2024.

Viac o navrhovanej vyhláške o zaručenej konverzii nájdete TU.

KRYPTOMENY

Nový zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív v MPK, ktorý implementuje nariadenie MiCA

Návrh zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív („zákon o kryptoaktívach“), ktorý sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní je implementáciou niektorých ustanovení európskeho nariadenia o trhoch s kryptoaktívami („nariadenie MiCA“). Kryptoaktíva sú v súčasnosti v rámci slovenského právneho poriadku, ale aj v rámci EÚ, regulované len z časti. Jedinou oblasťou, v ktorej sú kryptomeny regulované je oblasť ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Z toho dôvodu vystala v rámci EÚ potreba prijať nariadenie, ktoré by plošne regulovalo kryptoaktíva a výkon dohľadu nad poskytovateľmi kryptoaktív. Zatiaľ čo nariadenie MiCA poskytuje komplexnú právnu úpravu v oblasti kryptoaktív, návrh zákona upravuje len niektoré práva a povinnosti osôb, na ktoré sa priamo vzťahuje nariadenie MiCA a dohľad nad týmito osobami v SR v rozsahu podľa tohto nariadenia. Návrh zákona primárne rieši pôsobnosť Národnej banky Slovenska („NBS“) ako určeného príslušného orgánu dohľadu a jej právomoci a ustanovuje sankcie za porušenie nariadenia alebo návrhu zákona.

Okrem toho návrh zákona o kryptoaktívach ustanovuje rámcové podmienky pre výkon poradenstva v oblasti kryptoaktív. Oprávnenie vykonávať poradenstvo nebudú mať automaticky finančný sprostredkovatelia, ale len osoby, ktoré splnia kritériá stanovené NBS.

Návrh zákona taktiež stanovuje informačné povinnosti poskytovateľov kryptoaktív, ako aj ďalšie povinnosti.

Čo sa týka právomoci NBS, tá bude v súvislosti s výkonom dohľadu udeľovať licencie na poskytovanie služieb kryptoaktív, možnosť vykonať kontrolu u poskytovateľa kryptoaktív a prípadne udeľovať aj sankcie.

Zákon nadobudne účinnosť po častiach. Prvá časť, ktorá sa týka rezervy kryptoaktív a schválenia nadobudnutia účasti nadobudne účinnosť dňa 30. júna 2024 a zvyšná časť, okrem zmeny zákona o účtovníctve a zákona o daní z príjmov, nadobúda účinnosť dňa 30. decembra 2024. Zmeny v zákone o účtovníctve a zákone o daní z príjmov nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2025.

Viac o návrhu zákona o kryptoaktívach je dostupné TU.

ZAMESTNANCI

Navrhovaná zmena opatrenia o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v MPK

Predmetom navrhovanej zmeny opatrenia o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách („opatrenie“) je zvýšenie sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel za každý 1 km jazdy ako nárokovej náhrady zamestnanca, ktorý bol vyslaný na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexu položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel. Sumy náhrady boli naposledy upravené v roku 2023, pričom podľa nového nastavenia majú byť zvýšené nasledovne:

–  pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,071 EUR/km na 0,075 EUR/km,

–  pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,252 EUR/km na 0,265 EUR/km.

Navrhované opatrenie má byť účinné od 1. mája 2024.

Viac o navrhovanej zmene opatrenia sa dozviete TU.

ENERGETIKA

Navrhovaná novela viacerých zákonov v oblasti sieťových odvetví v MPK

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza novela zákona o regulácií v sieťových odvetviach, ktorou sa zároveň menia aj ďalšie predpisy v oblasti sieťových odvetví, a to zákon o energetike, zákon o tepelnej energetike a zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Hlavnou zmenou, ktorá sa touto novelou má priniesť, je posilnenie kompetencií Úradu pre reguláciu sieťových odvetví („ÚRSO“), ako úradu s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti výkonu štátneho dozoru. Taktiež sa upravuje oblasť cenovej regulácie a procesné pravidlá konania o cenovej regulácii.

Čo sa týka zákona o tepelnej energetike, navrhované zmeny tohto zákona taktiež súvisia s posilnením právomocí ÚRSO, keďže sa navrhuje, aby bol štátny dozor zo strany ÚRSO vykonávaný aj v rozsahu tohto zákona. ÚRSO podľa súčasnej právnej úpravy totiž síce dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva, ale len v obmedzenom rozsahu. Zároveň sa dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odpojenia odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od tepelných zariadení dodávok tepla.

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie sa v zmysle tejto novely dopĺňa o ustanovenia týkajúce sa tzv. ostrovných zariadení – ide o zariadenia, ktoré slúžia na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ale nie sú pripojené do distribučnej a prenosovej sústavy. Rovnako, ako pri zákone o tepelnej energetike sa navrhuje, aby dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonával ÚRSO.

Zmena zákona o energetike navrhovaná touto novelou sa týka posilnenia ochrany spotrebiteľov v energetike a taktiež posilnenia práv ÚRSO, nakoľko dochádza k prechodu právomoci v oblasti štátneho dozoru zo Slovenskej obchodnej inšpekcie na ÚRSO. Ďalšie zmeny súvisia s úpravou požiadaviek na zariadenia na výrobu elektriny na základe kvantitatívnej analýzy nákladov a prínosov v oblasti frekvenčného nastavenia zariadení na výrobu elektriny.

Navrhuje sa, aby novela zákonov v oblasti sieťových odvetví nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2024.

Viac o navrhovanej novele zákonov v oblasti sieťových odvetví nájdete TU.

Autor: JUDr. Alena Lišková