MONITORING PRÁVNYCH PREDPISOV

Prinášame Vám prehľad aktuálnych a pripravovaných  legislatívnych zmien, ktoré môžu mať významný vplyv na Vaše podnikanie. Nižšie uvedené predstavuje iba stručné zhrnutie a nenahrádza právne poradenstvo. Pre komplexné posúdenie predmetnej problematiky nás neváhajte kontaktovať.

TRESTNÉ PRÁVO

Návrh novely Trestného zákona v NRSR

Ako sme už skôr informovali, v najbližšej dobe by malo dôjsť k novelizácii trestných kódexov. Aj keď sa reforma trestného práva dlhšiu dobu odkladala, návrh novely Trestného zákona, bol 30. marca 2023 doručený do podateľne Národnej rady Slovenskej republiky („NRSR“). Cieľom tejto novely je komplexná úprava trestného práva v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky a potrebami aplikačnej praxe.

Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré novela prináša patrí:

 • zvýšenie hranice malej škody z 266 EUR na 500 EUR, ako aj zvýšenie ostatných hraníc škody;
 • posunutie hranice trestnosti na hranicu väčšej škody (najmenej 5.000 EUR) pri niektorých daňových trestných činoch a trestných činoch proti životnému prostrediu;
 • zavedenie inštitútu hrubej nedbanlivosti, ktorým sa rozumie obzvlášť ľahostajné alebo závažné porušenie obvyklej opatrnosti, starostlivosti alebo povinnosti, ktoré viedlo k ohrozeniu alebo porušeniu záujmu chráneného Trestným zákonom;
 • upustenie od trestu odňatia slobody, ako univerzálneho trestu, a preferovanie ukladania tzv. alternatívnych trestov, t. j. trestov nespojených s odňatím slobody, napr. aj pri trestných činoch prechovávania omamnej alebo psychotropnej látky alebo ohovárania;
 • ustanovenie možnosti neuložiť trest prepadnutia majetku, ak by vzhľadom na okolnosti prípadu a pomery páchateľa bolo jeho uloženie neprimerane prísne, prípadne vylúčiť z trestu prepadnutia majetku niektoré veci;
 • zohľadnenie postoja páchateľa, ktorý prevzal zodpovednosť za spáchaný trestný čin a spoločne s poškodeným (v mediácii) dospejú k vzájomnej dohode na odstránení ujmy vzniknutej trestným činom, čo sa premieta do umožnenia skoršieho podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody;
 • zavedenie krátkodobého trestu odňatia slobody, ktorý môže súd uložiť popri treste nespojenom s odňatím slobody alebo pri treste odňatia slobody s podmienečným odkladom, a to v prípade, ak je tak potrebné vzhľadom na nápravu páchateľa, pričom tento krátkodobý trest odňatia slobody má trvať od dvoch do štyroch týždňov, prípadne tri mesiace, v prípade, že si práca s odsúdeným vyžaduje špecializovaný resocializačný program;
 • prehodnotenie trestných sadzieb za niektoré trestné činy – zatiaľ čo pri drogových trestných činoch dochádza k zníženiu trestných sadzieb, pri trestnom čine jazdy pod vplyvom alkoholu sa postih zvyšuje;
 • doplnenie ustanovení upravujúcich tresty a ochranné opatrenia o tzv. obmedzenia a povinnosti, ktoré môže súd páchateľovi trestného činu uložiť popri treste nespojenom s odňatím slobody, ochrannom opatrení alebo tam, kde to zákon stanovuje. Cieľom obmedzenia a povinnosti je náprava páchateľa a odstránenie škodlivých následkov trestných činov;
 • zavedenie trestného činu nekalých korporátnych praktík, ktorý má postihovať špekulatívne prevody obchodných podielov na biele kone alebo zabezpečenie ustanovenia takýchto osôb ako členov štatutárnych orgánov; atď.

Účinnosť novely Trestného zákona v jeho všeobecnej časti sa navrhuje vyhlásením a v ostatných častiach od 1. januára 2024.

Viac o novele Trestného zákona nájdete TU.

OCHRANA SPOTREBITEĽA

Návrh zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorým sa mení aj Občiansky zákonník

Súčasná právna úprava v oblasti ochrany spotrebiteľa je roztrieštená v niekoľkých zákonoch a z toho dôvodu často pre spotrebiteľov, ale aj pre dodávateľov, neprehľadná. Nový návrh zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý bol dňa 14. apríla 2023 doručený na rokovanie do NRSR, má preto ponúkať komplexnú a prehľadnú právnu úpravu v oblasti ochrany spotrebiteľa aj s ohľadom na dynamický vývoj trhu a online priestoru.

Návrh zákona má byť implementáciou niekoľkých smerníc Európskej Únie („“) v oblasti ochrany spotrebiteľa, digitalizácie, a predaja tovaru. Za účelom zjednotenia právnej úpravy návrh zákona ruší momentálne platné a účinné zákony na úseku ochrany spotrebiteľa, ako zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, a ďalšie.

Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktoré má návrh zákona o ochrane spotrebiteľa priniesť, patrí najmä:

 • zavedenie nových pojmov do Občianskeho zákonníka, ako digitálna služba, online trh, digitálny prvok, obchodník (namiesto dodávateľ), zmena definície spotrebiteľa a pod.;
 • zavedenie definície spotrebiteľskej kúpnej zmluvy a nového zmluvného typu – zmluvy s digitálnym plnením;
 • zmeny v uplatňovaní zodpovednosti za vady a reklamácií, ktoré budú riešené v Občianskom zákonníku;
 • rozšírenie informačných povinností obchodníkov voči spotrebiteľovi, najmä v súvislosti s funkčnosťou, interoperabilitou a kompatibilitou tovaru pri nákupe digitálnych služieb a digitálneho obsahu;
 • zavedenie povinnosti pre obchodníka poskytnúť spotrebiteľovi všetky informácie pre uskutočnenie informovaného rozhodnutia, ako hodnotenia produktov od iných spotrebiteľov a pod.;
 • úprava neplatnosti zabezpečenia záväzkov zo spotrebiteľskej zmluvy zabezpečovacím prevodom práva, zmenkou alebo šekom. To platí aj vo vzťahu k zabezpečeniu záväzku zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, okrem prípadu, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky;
 • zavedenie novej regulácie pri znižovaní cien tak, aby nedochádzalo k cenovej manipulácii a zavádzaniu spotrebiteľa o výške skutočnej zľavy (ide o nekalú obchodnú praktiku, ktorá bola identifikovaná v praxi viacerých relevantných obchodníkov v EÚ);
 • posilnenie efektívnosti a účinnosti dohľadu, zjednotenie jeho výkonu, aby orgány dohľadu mohli rýchlejšie a účinnejšie spolupracovať na vnútroštátnej úrovni, ale tiež s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov;
 • posilňuje sa preventívne a výchovné pôsobenie dohľadu a zavádzajú sa nové inštitúty smerujúce k zníženiu alebo odpusteniu sankcie za porušenie zákonnej povinnosti, a to v prípade, ak dohliadaná osoba prijme zodpovednosť za svoje protiprávne konanie, ukončí porušovanie právnych predpisov, odstráni následky svojho konania a odškodní spotrebiteľov, ktorých práva boli jeho konaním porušené;
 • upravujú sa sankčné ustanovenia tak, aby ukladané sankcie mohli byť spravodlivejšie a proporcionálnejšie, preto sa navrhuje ukladať sankcie v závislosti od obratu obchodníka;
 • zmeny nastávajú aj v oblasti alternatívneho riešenia sporov, a to tak, že sa zakotvuje možnosť zabezpečenia vyjadrenia odborne spôsobilej osoby ku skutkovým otázkam, ktoré môžu byť zásadné pre vyriešenie sporu, avšak presahujú kompetencie subjektu alternatívneho riešenia sporov. Uvedené má prispieť k vyriešeniu sporu zo zodpovednosti za vady medzi obchodníkom a spotrebiteľom bez nutnosti eskalácie sporu na súd.

Účinnosť nového zákona o ochrane spotrebiteľa sa navrhuje na 1. augusta 2023.

Viac informácií o tomto zákone nájdete TU.

Návrh novely zákona o úveroch na bývanie

Do NRSR bol doručený návrh novely zákona o úveroch na bývanie, ktorého cieľom je umožniť spotrebiteľom bezplatne raz za mesiac požiadať o predčasnú splátku úveru na bývanie alebo jeho časti, ak kumulatívna výška predčasných splátok v kalendárnom roku nepresiahne 30 % istiny úveru. Tomuto právu má podľa navrhovanej novely korešpondovať zákaz veriteľom požadovať od spotrebiteľov poplatky, sankcie alebo náhrady nákladov.

Poslanci novelu navrhujú z dôvodu zvyšovania úrokových sadzieb rozhodných pre výšku úrokov v úveroch na bývanie.

Účinnosť novely sa navrhuje od 1. júla 2023.

Viac o pripravovanej novele zákona o úveroch na bývanie nájdete TU.

ENERGETIKA

Navrhovaná novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach a zákona o energetike

Dňa 14. apríla 2023 bol do NRSR doručený návrh novely energetických zákonov – zákona o regulácii v sieťových odvetviach a zákona o energetike. Novela má byť implementáciou nariadenia EÚ v oblasti zabezpečenia bezpečnosti dodávok plynu. Cieľom uvedeného nariadenia je zabezpečiť naplnenie zásobníkov plynu v EÚ na 90 %, a to z dôvodu, že počas zimy 2021/2022 bol zaznamenaný relatívne nízky objem uskladneného plynu v zásobníkoch členských štátov EÚ v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.

Nariadenie rieši situáciu členských štátov, ktoré nedisponujú zásobníkmi plynu alebo dostatočnou kapacitou na jeho uskladnenie, a to tak, že tieto štáty sú povinné si zabezpečiť uskladnenie v inom členskom štáte v súlade s mechanizmom rozdelenia zaťaženia. Nariadenie zavádza, okrem iného, aj trajektórie plnenia, ktoré majú zabezpečiť, aby sa k 1. decembru daného roka podarilo dosiahnuť požadovaný objem plynu v zásobníkoch a aby tento objem v ďalších mesiacoch neklesol.

Implementácia nariadenia do nášho právneho poriadku zasiahne najmä dodávateľov plynu a prevádzkovateľov zásobníkov plynu, ktorým pribudnú nové povinnosti v súvislosti s uskladňovaním plynu a vytváraním kapacity na jeho uskladnenie.

Uskladnenie plynu je povinný zabezpečiť dodávateľ, ktorý je povinný o zabezpečenie kapacity na uskladnenie požiadať prevádzkovateľa zásobníka plynu a pre tieto účely s ním uzatvoriť zmluvu, resp. dodatok k už existujúcej zmluve o prístupe do zásobníka.

Prevádzkovateľ zásobníka bude v tejto súvislosti povinný vykonávať najmä evidenciu plynu pre potreby zabezpečenia skladovacej povinnosti pre dodávateľov a informovať plynárenský dispečing, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky („ÚRSO“) a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o množstve uskladneného plynu v členení podľa konkrétnych dodávateľov.

S povinnosťou uskladňovania pribudne nová právomoc aj ÚRSO, ktorý bude plnenie uskladňovacej povinnosti kontrolovať a jej porušenie sankcionovať a zároveň bude vykonávať aj cenovú reguláciu v súvislosti s plnením skladovacej povinnosti.

Účinnosť novely energetických zákonov sa navrhuje od 1. septembra 2023.

Viac o novele energetických zákonov sa dozviete TU.

OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI

Návrh novely zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Vláda SR predložila do NRSR návrh novely zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci („register PO“), ktorý má zlepšiť jeho funkcie najmä v súvislosti s ochranou proti legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

Aj napriek očakávaným zmenám v registri PO, ktoré by reflektovali nedávne rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktorým bolo ustanovenie čl. 30 ods. 5 písm. c) smernice AML požadujúce od členských štátov prijatie takej úpravy, ktorá umožní komukoľvek z verejnosti prístup k údajom o konečnom užívateľovi výhod bez preukazovania dôvodu aspoň v minimálnom rozsahu, vyhlásené za neplatné, tento návrh novely zákona o registri PO tieto zmeny neprináša a nijakým spôsobom nenavrhuje úpravu, ktorá by obmedzovala prístup verejnosti k údajom zo záznamu o konečných užívateľoch výhod na preukázanie oprávneného záujmu.

Návrh zákona nezrušuje zverejňovanie údajov o konečných užívateľoch výhod v registri právnických osôb, a ani neustanovuje mechanizmus zúženého prístupu k záznamu o konečnom užívateľovi výhod vedenom v registri právnických osôb, pre žiadateľa, ktorý môže preukázať oprávnený záujem.

Zmeny však je možné očakávať v súvislosti s prepojením slovenského registra PO so Systémom prepojenia registrov konečných užívateľov výhod (tzv. Beneficial Owner Registes Interconnection System alebo „BORIS“), a to v súlade s požiadavkami EÚ.

Pre účely odbúrania administratívnej záťaže počíta návrh so zabezpečením prístupu do registra PO (i) pre notárov ako orgánov verejnej moci prostredníctvom Centrálneho informačného systému Notárskej komory a (ii) bankám a pobočkám zahraničných bánk pre účely plnenia úloh bánk v súvislosti s realizáciou bankových obchodov.

Účinnosť tejto novely sa navrhuje od 1. októbra 2023.

Viac o pripravovanej novele zákona o registri PO sa dozviete TU.

Návrh novely zákona o dobrovoľných dražbách

Podľa aktuálne platného a účinného zákona o dobrovoľných dražbách je možné v rámci dobrovoľnej dražby využívať aj platby v hotovosti, ktoré však zákon vyslovene neobmedzuje nijakým limitom. Z pohľadu ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sú platby v hotovosti vysoko rizikové, nakoľko pri platbe v hotovosti je „jednoduché“ legalizovať príjem získaný nelegálnou činnosťou.

Návrh novely zákona o dobrovoľných dražbách tento problém rieši odkazom na osobitný zákon, ktorým je zákon o obmedzení platieb v hotovosti, t. j. ak novela v NRSR prejde nebude možné v rámci dobrovoľnej dražby platiť v hotovosti nad 15.000 EUR ak pôjde o fyzické osoby – nepodnikateľov a nad 5.000 EUR, ak pôjde o právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov.

Účinnosť novely zákona o dobrovoľných dražbách sa navrhuje k 1. augustu 2023.

Viac informácií o navrhovanej novele nájdete TU.

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Navrhovaná novela Občianskeho zákonníka

V druhom čítaní v NRSR sa nachádza novela Občianskeho zákonníka, ktorej cieľom je:

(i) zabránenie podvodom medzi manželmi pri rozvodoch v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov („BSM“), ktoré sa vyskytujú v súvislosti s pristúpením k záväzku, ručením, či podpísaním zmenky alebo šeku jedným z manželov s cieľom účelovo zaťažiť BSM jedným z manželov na úkor toho druhého. Momentálna úprava Občianskeho zákonníka umožňuje, aby pohľadávka veriteľa voči len jednému z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva a patrí do BSM, a to aj bez súhlasu druhého manžela, mohla byť uspokojená pri výkone rozhodnutia z celého Navrhovaná novela takúto situáciu rieši tak, že takáto pohľadávka môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená v maximálnej výške polovici BSM.

(ii) spresnenie ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sa týka ochrany osobnosti fyzickej osoby, a to vo vzťahu k primeranému zadosťučineniu, ktoré by malo podľa novely spočívať vždy aspoň v ospravedlnení, ak sa preukáže, že neoprávnený zásah bol spôsobený zverejnením alebo šírením nepravdivej informácie o fyzickej osobe, a to aj vtedy, ak sa ten, kto sa neoprávneného zásahu dopustil, spoliehal na hodnovernosť zdroja informácie a jej pravdivosť si neoveril.

Účinnosť novely Občianskeho zákonníka sa navrhuje na 1. mája 2023.

Viac o navrhovanej novele Občianskeho zákonníka sa dozviete TU.

Autor: JUDr. Alena Lišková