MONITORING PRÁVNYCH PREDPISOV

Prinášame Vám prehľad aktuálnych a pripravovaných  legislatívnych zmien. Nižšie uvedené predstavuje iba stručné zhrnutie podľa údajov dostupných v čase prípravy textu a nenahrádza právne poradenstvo. Pre komplexné posúdenie predmetnej problematiky nás neváhajte kontaktovať.

ZAMESTNANCI

Navrhovaná novela Zákonníka práce

Na rokovanie NRSR bol predložený návrh novely Zákonníka práce, ktorý súvisí s úpravou tzv. rekreačných poukazov. Cieľom návrhu novely Zákonníka práce je rozšíriť použitie rekreačných poukazov a tak podporiť rozvoj cestovného ruchu.

Predmetom tejto novely je možnosť využitia rekreačného poukazu na rodiča zamestnanca, čo znamená, že do definície oprávnených výdavkov, ktoré sú relevantné pre účely určenia výšky príspevku na rekreáciu sa zavádzajú aj výdavky zamestnanca na rodiča, ktorý sa zúčastňuje na rekreácii.

Účinnosť novely sa navrhuje na 1. januára 2025.

Viac o navrhovanej novele Zákonníka práce nájdete TU.

TRESTNÉ PRÁVO

Navrhovaná novela Trestného zákona

Do NRSR bol koncom marca 2024 doručený ďalší poslanecký návrh na zmenu Trestného zákona, ktorý sa má, okrem iného, týkať ochrany osôb pred rôznymi formami rodovo-podmieneného násilia (vrátane kybernetického násilia).

V prvom rade sa navrhuje, aby bola do definície osobitného motívu z nenávisti doplnená aj nenávisť z dôvodu rodovej identity.

Do skutkovej podstaty trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby sa navrhuje doplniť aj možnosť spáchania tohto trestného činu kontrolovaním a monitorovaním každodenných aktivít. Navrhuje sa aj zavedenie nového trestného činu – sexuálneho obťažovania, ktorého objektom je ochrana slobody a ľudskej dôstojnosti pred správaním sexuálneho charakteru, ktoré zahŕňa napríklad aj nežiadúce verbálne, neverbálne a iné prejavy smerom k druhej osobe. V kvalifikovanej skutkovej podstate tento trestný čin poskytuje ochranu chráneným osobám, medzi ktoré patria deti, či osoby vyššieho veku. Prísnejšie by sa podľa navrhovaného znenia novely malo tiež trestať obťažovanie z pomsty, či z dôvodu nenávisti voči rase, národu, a pod.

Navrhuje sa aj úprava trestného činu nebezpečného prenasledovania, a to tak, aby pre naplnenie znakov tejto skutkovej podstaty nebolo potrebné plniť podmienku dlhodobosti, dôvodnej obavy a podstatného zhoršenia kvality života obete.

Upravuje sa taktiež skutková podstata trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, a to tak, aby týmto trestným činom mohlo byť postihované aj podnecovanie, ktoré prebieha v online priestore, t. j. prostredníctvom elektronických komunikačných služieb, počítačového systému alebo prostredníctvom počítačovej siete.

Navrhuje sa taktiež doplnenie skutkovej podstaty trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia tak, že sa rozširuje o príslušnosť k určitej skupine obyvateľstva o “sexuálnu orientáciu”, „pohlavie“ a “rodovú identitu”.

Účinnosť tohto návrhu novely Trestného zákona sa navrhuje na 1. septembra 2024.

Viac o navrhovanej novele sa dozviete TU.

DANE

Navrhovaná novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku

Skupina poslancov predložila do NRSR koncom marca 2024 novelu zákona o dani z príjmov a daňového poriadku. Cieľom tejto novely má byť zníženie administratívnej záťaže daňových poplatníkov pri podaní daňového priznania – má ísť najmä o daňovníkov, ktorí mali v zdaňovacom období príjem zo závislej činnosti a podávali daňové priznanie vo svojej réžii, t. j. nepožiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zníženie administratívnej záťaže má spočívať v zavedení tzv. predvyplnených daňových priznaní („PDP“), ktoré majú mať jednak vplyv na zníženie chybovosti a zvýšenie presnosti údajov v daňových priznaniach (ak sú podávané daňovníkom), ako aj na prechod z papierovej formy daňového priznania do elektronickej formy.

PDP má podľa dôvodovej správy k návrhu novely zákona fungovať tak, že zamestnávatelia budú posielať Finančnej správe Slovenskej republiky („FS SR“) mesačné prehľady za jednotlivých zamestnancov vrátane údajov potrebných na výpočet daňového bonusu, čo zjednoduší podávanie daňových priznaní zo strany zamestnancov – tí budú mať v osobnej internetovej zóne na portáli FS SR k dispozícii už predvyplnené údaje o príjmoch zo závislej činnosti, daňovom bonuse, vrátane potrebných príloh 30 dní pred podaním daňového priznania.

Účinnosť tejto novely zákona o dani z príjmov sa navrhuje na 1. januára 2025, pričom podľa prechodných ustanovení sa ustanovenia tejto novely použijú prvýkrát pri prehľade za kalendárny mesiac január 2025, ktorý je zamestnávateľ povinný podať do konca februára 2025. Účinnosť ustanovení, ktoré sa menia touto novelou daňového poriadku sa navrhuje na 1. januára 2026 – podľa tejto novely sa má podľa prechodných ustanovení postupovať vo vzťahu k daňovému priznaniu za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2025.

Ucelenú dokumentáciu k návrhu novely zákona o dani z príjmov a daňového poriadku a ďalšie detaily nájdete TU.

Návrh novely zákona o prídavku na dieťa a zákona o dani z príjmov

Do NRSR bol koncom marca 2024 doručený návrh poslancov NRSR v súvislosti so zmenou zákona o prídavku na dieťa a zákona o dani z príjmov. Predmetom tejto novely má byť „prerozdelenie“ už fungujúcej pomoci tzv. 200 EUR na dieťa, ktorá v súčasnosti funguje tak, že rodič si môže uplatniť daňový bonus vo výške 140 EUR a zároveň má nárok na prídavok na dieťa vo výške 60 EUR. Po „novom“ bude táto pomoc síce v rovnakej výške, avšak bude sa deliť na tzv. solidárnu a zásluhovú časť, a to nasledovne:

– daňový bonus vo výške 100 EUR, ktorý si môžu uplatniť aj rodiny s deťmi s nižšími zdaniteľnými príjmami; a

– prídavok na dieťa v sume 100 EUR mesačne na nezaopatrené dieťa, ktorý nezávisí od príjmov rodičov, ale je rovnaký pre všetkých.

Aj keď je účinnosť tejto novely zákona navrhovaná na 1. júla 2024, suma daňového bonusu vo výške 140 EUR sa bude vyplácať do konca tohto roka, následne sa od 1. januára 2025 zníži na sumu 100 EUR.

Viac o navrhovanej novele zákona o prídavku na dieťa a zákona o dani z príjmov nájdete TU.

CESTNÁ PREMÁVKA

Novela zákona o diaľničnej známke a zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

V NRSR sa nachádza vládny návrh novely zákona o diaľničnej známke, ktorý je čiastočnou transpozíciou smernice (EÚ) 2022/362. Cieľom návrhu novely zákona o diaľničnej známke je zavedenie možnosti úhrady jednodňovej diaľničnej známky. Podľa návrhu novely má platnosť jednodňovej diaľničnej známky končiť koncom dňa určenom pri jej úhrade na užívateľom vymedzenom úseku ciest. Zároveň, návrhom novely dochádza k zrušeniu diaľničnej známky na kalendárny rok, nakoľko pri existujúcej 365-dňovej diaľničnej známke nemá svoje opodstatnenie.

Táto novela zákona o diaľničnej známke a zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií má nadobudnúť účinnosť dňa 1. júla 2024.

Viac o navrhovanej novele nájdete TU.

Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Návrh novely zákona o PZP reaguje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2118 z 24. novembra 2021, ktorou sa mení smernica 2009/103/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia takejto zodpovednosti („smernica“). Návrhom novely vo veľkom rozsahu mení zákon o PZP, ale aj iné súvisiace zákony, napr. zákon o cestnej premávke.

Návrh novely zákona o PZP navrhuje zmenu niekoľkých definícii, okrem iného, aj definície motorového vozidla. Za motorové vozidlo sa podľa navrhovaného znenia majú považovať aj všetky vozidlá s deklarovanou maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km/h a tiež na vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 14 km/h, ak ich konštrukčná hmotnosť bude vyššia ako 25 kg. Maximálna konštrukčná rýchlosť je v podstate rýchlosť, ktorú výrobca vozidla stanoví ako najvyššiu. V dôsledku zmeny tejto definície sa za motorové vozidlo budú považovať napríklad aj niektoré typy kolobežiek.

Mení sa taktiež definícia poškodeného, za ktorého sa podľa novely považuje každá osoba,  ktorá má nárok na náhradu, pokiaľ ide o akúkoľvek škodu alebo ujmu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Z tohto dôvodu sa aj v ostatných príslušných ustanoveniach zákona o PZP jednotne používa pojem „škoda vrátane inej ujmy“.

Taktiež sa precizujú dokumenty o motorovom vozidle, ktorých predloženie je potrebné pri uzatváraní poistnej zmluvy. Pri uzatváraní poistných zmlúv bude v zmysle novely poisťovateľ zároveň povinný zohľadňovať predchádzajúci škodový priebeh poistenia. Upravujú sa aj ustanovenia súvisiace so zánikom poistenia. Novela zákona taktiež rozsiahlo upravuje práva poisťovateľa na náhradu poistného plnenia voči poistiteľovi, ale aj ďalšie novinky.

Touto novelou sa mení aj zákon o cestnej premávke, a to tak, že sa implementuje automatizované overovanie platnosti PZP pri evidenčnom úkone realizovanom osobne na dopravnom inšpektoráte alebo prostredníctvom elektronickej služby bez potreby dokladovania poistenia zo strany občana (v prípade ak sú údaje k dispozícii zo systémov Slovenskej kancelárie poisťovateľov).

Účinnosť novely zákona o PZP sa navrhuje na 1. augusta 2024.

Viac o navrhovanej novele zákona o PZP môžete nájsť TU.

NEHNUTEĽNOSTI

Schválená vyhláška o územnotechnických požiadavkách na výstavbu

Schválená vyhláška nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky bola vydaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia v ustanovení § 39 ods. 1 písm. c) zákona o územnom plánovaní a jej predmetom je úprava územnotechnických požiadaviek na výstavbu.

Vyhláška upravuje ucelené územnotechnické požiadavky na výstavbu, podľa ktorých sa má postupovať pri obstarávaní a spracovaní územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov, projektovej činnosti, povoľovaní budov, inžinierskych a reklamných stavieb, terénnych úprav a pri vymedzovaní záväzného stanoviska v prípade, keď obec nemá územnoplánovaciu dokumentáciu, pri vymedzovaní stavebných pozemkov.

Vyhláška nadobudla účinnosť dňa 1. apríla 2024.

Celé znenie vyhlášky je dostupné TU.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

V NRSR sa momentálne nachádza aj návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Cieľom návrhu je zefektívniť procesy súvisiace s hodnotením vplyvov na životné prostredie, najmä zisťovacie konanie, určenie rozsahu hodnotenia i samotné posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Návrh zákona nadväzuje na smernicu EIA (smernica Európskeho parlamentu a Rady 85/337/EEC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (smernica EIA)) a prináša jednoznačné oddelenie procesu zisťovacieho konania a určenia rozsahu hodnotenia od samotného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, zjednodušenie a zníženie počtu súvisiacich procesných úkonov a zároveň presnejšie upravuje požiadavky na odbornosť osôb vykonávajúcich hodnotenie vplyvov, s cieľom maximálne sa vo všetkých oblastiach priblížiť smernici EIA. V rovnakom duchu novela mení a dopĺňa niektoré prílohy.

Účinnosť návrhu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa navrhuje na 1. júla 2024.

Viac o novele nájdete TU.

Autor: JUDr. Alena Lišková