MONITORING PRÁVNYCH PREDPISOV

Prinášame Vám prehľad aktuálnych a pripravovaných  legislatívnych zmien, ktoré môžu mať významný vplyv na Vaše podnikanie. Nižšie uvedené predstavuje iba stručné zhrnutie a nenahrádza právne poradenstvo. Pre komplexné posúdenie predmetnej problematiky nás neváhajte kontaktovať.

NEHNUTEĽNOSTI

Schválená novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

NRSR schválila 18. mája 2023 novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorej cieľom je uľahčenie ukončeniu nájmu poľnohospodárskej pôdy štátom, v prípade, ak je táto pôda nájomcom zanedbávaná.

Podľa dôvodovej správy je hlavným dôvodom prijatia novely nedostatočne kontrolovaný nájom štátnej pôdy spravovaný Slovenským pozemkovým fondom. Prenajímaná pôda je nájomcom častokrát zanedbávaná, hoci by mohla byť prenajatá „poctivým farmárom“, ktorý by pôdu využili účelnejšie.

To sa má dosiahnuť prostredníctvom možnosti Slovenského pozemkového fondu odstúpiť od nájomnej zmluvy aj pred uplynutím dohodnutej doby nájmu, ak nájomca pozemky nevyužíva spôsobom, na ktorý bol nájom dohodnutý.

Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov má pomôcť, okrem iného, aj potravinovej sebestačnosti SR.

Účinnosť novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov je stanovená na 1. júla 2023.

Viac informácií o novele zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov nájdete TU.

Účinná novela zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Z aplikačnej praxe vyplynula požiadavka na ustanovenie výnimiek zo zákazu prevodu vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované pozemky) a ktoré sú vo vlastníctve a správe Slovenského pozemkového fondu. Z toho dôvodu NRSR dňa 18. mája 2023 schválila návrh novely zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ktorou sa stanovuje výnimka zo zákazu prevodu, a to na účely výstavby verejnoprospešných stavieb, diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, významných investícií, priemyselných parkov, nájomných bytov a pozemkov, ktoré sú právoplatným rozhodnutím štátneho orgánu určené na výstavbu a ťažbu.

Novela zákona je účinná od 1. mája 2023.

Viac informácií o tejto novele nájdete TU.

Schválená novela stavebného zákona

Dňa 9. mája 2023 bola v NRSR schválená novela stavebného zákona, ktorej cieľom je (i)  zlepšenie postavenia verejnosti v procese prijímania územnoplánovacej dokumentácie, (ii) priznanie právomoci zastupiteľstvám samosprávneho kraja, obce, mesta a aj zastupiteľstvám ich mestských častí (v Bratislave a Košiciach) schvaľovať podnety na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a podnety na jej aktualizáciu.

Posilnenie postavenia verejnosti má byť podľa návrhu novely dosiahnuté prostredníctvom tzv. zástupcu verejnosti, ktorý má podľa vzoru Českej právnej úpravy zastupovať verejnosť pri prerokovaní spoločnej pripomienky verejnosti pred orgánom územného plánovania, ktorý prerokúva územnoplánovaciu dokumentáciu. Táto povinnosť prerokovania pripomienky so zástupcom verejnosti sa má podľa dôvodovej správy rovnať rozporovému konaniu, avšak v prípade, ak sa rozpory nepodarí odstrániť, neznamená to, že územnoplánovacia dokumentácia nebude schválená.

Čo sa týka priznania právomoci zastupiteľstvám, aj keď v súčasnosti má župný, obecný a mestský úrad povinnosť vykonávať uznesenia zastupiteľstva, pri územnom plánovaní sa tak v praxi nedeje, navyše zastupiteľstvo nemôže v zmysle stavebného zákona meniť a dopĺňať návrh všeobecne záväzného nariadenia samosprávneho kraja, mesta alebo obce, ktorý sa týka územného plánovania, aj napriek tomu, že podľa zákona o obecnom zriadení by tak mohlo robiť. Návrh novely stavebného zákona priamo priznáva uvedeným zastupiteľstvám právomoc prijímať uznesenia k územnoplánovacej dokumentácii, ktoré bude župný, obecný alebo mestský úrad povinný vykonať za predpokladu, že tým nebude prekročená územná pôsobnosť orgánu, ktorý ho schválil, a že nie je v rozpore so zákonom inak bude môcť predseda samosprávneho kraja, primátor alebo starosta využiť sistačné právo podľa platnej legislatívy. Takéto oprávnenie zastupiteľstiev sa premieta aj do stavebného zákona.

Účinnosť novely stavebného zákona sa navrhuje na 1. júla 2024.

Viac informácií o novele stavebného zákona nájdete TU.

SOCIÁLNE PRÁVO

Schválená novela zákona o sociálnom poistení týkajúca sa nároku na materské

Podľa aktuálne platnej právnej úpravy má poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Od 1. januára 2024 však v tejto súvislosti nastáva zmena.

NRSR schválila 18. mája 2023 návrh novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého sa do doby 270 dní započíta taktiež doba štúdia na strednej škole alebo vysokej škole považovaná za sústavnú prípravu na povolanie, ak poistenkyňa získala týmto štúdiom príslušný stupeň vzdelania.

Podľa dôvodovej správy k novele je jej cieľom rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské s dôrazom na tehotné ženy a matky tesne po ukončení štúdia. Tento krok má slúžiť ako motivácia najmä mladých žien k materstvu po úspešnom skončení strednej alebo vysokej školy.

Dôvodová správa ďalej túto zmenu odôvodňuje zlepšením možností žien na skĺbenie rodičovstva a pracovného života, obzvlášť skupinu vysokoškolsky vzdelaných žien, ktoré vzhľadom na chýbajúcu právnu úpravu a nemožnosť poberať materskú po ukončení štúdia, nemali vytvorené priaznivé podmienky na materstvo.

Ako sme už vyššie spomínali, novela zákona o sociálnom poistení má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2024.

Viac informácií o tejto novele nájdete TU.

Návrh novely zákona o sociálnom poistení v súvislosti s odpustením časti odvodov

Do NRSR bol predložený návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý reaguje na zvyšovanie cien potravín a na to nadväzujúce zvyšovanie nákladov domácností. Riešením má byť dočasné odpustenie časti odvodov do fondov zo sociálneho poistenia, tzv. odvody zamestnávateľa vykonávajúceho činnosť v sektore Potravinárstva vo vybraných triedach divízii SK NACE Rev.2: 10 Výroba potravín a z divízie 11 Výroba nápojov za zamestnanca, a to v období od 1.júla 2023 do 31.decembra 2023.

Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona sa tak v danom období znížia náklady tejto časti zamestnávateľov v potravinárstve o 25,2 % vymeriavacieho základu každého dotknutého zamestnanca, maximálne však do výšky vymeriavacieho základu zamestnancov na úrovni aktuálnej minimálnej mzdy. Návrh novely zároveň navrhuje, aby týmto znížením odvodov neboli znížené nároky sporiteľov v systéme dôchodkového sporenia.

Účinnosť novely zákona o sociálnom poistení sa navrhuje na 1. júla 2023.

Viac informácií o navrhovanej novele nájdete TU.

POKUTY

Navrhovaná novela zákona o diaľničnej známke

Do NRSR bol predložený poslanecký návrh novely zákona o diaľničnej známke, ktorý navrhuje novú možnosť úhrady diaľničnej známky, a to formou úhrady pokuty za použitie vymedzených úsekov ciest bez diaľničnej známky. Prijatím tohto návrhu by sa v úhrade predmetnej pokuty kumulovala sankcia za porušenie uvedenej povinnosti a zároveň úhrada za diaľničnú známku s platnosťou 365 dní.

Suma vybranej pokuty sa rozdelí na časť pre správcu výberu úhrady diaľničnej známky, ktorým je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a to vo výške určenej nariadením vlády pre diaľničnú známku s platnosťou 365 dní, zvyšok je príjmom štátneho rozpočtu.

Návrh novely zákona o diaľničnej známke má znížiť finančnú zaťaženosť vodičov, nakoľko podľa dôvodovej správy je výška sankcie za použitie diaľnice bez diaľničnej známky neprimeraná.

Účinnosť navrhovanej novely zákona o diaľničnej známke sa navrhuje 15 dní po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov SR.

Viac informácií o navrhovanej novele nájdete TU.

 ZODPOVEDNOSŤ ŠTÁTU

Schválená novela Správneho súdneho poriadku a zákonu o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

Dňa 3. mája 2023 bol v NRSR schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení Správny súdny poriadok a zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom verejnej moci („zákon o zodpovednosti“). Novela reaguje na rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva („ESĽP“) proti Slovenskej republike, v ktorých ESĽP hovorí o neúčinnosti vnútroštátneho mechanizmu nápravy porušenia práva na prejednanie veci v primeranej lehote v konaniach prebiehajúcich pred správnymi orgánmi a následne pred súdmi.

Vzhľadom na závery ESĽP sa novelou upravuje existujúci prostriedok nápravy proti prieťahom v správnych konaniach v podobe žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy. Podľa doterajšieho znenia sa mohol žalobca v konaní o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy domáhať len odstránenia nečinnosti. Novelou Správneho súdneho poriadku sa rozširuje možnosť domáhať sa aj primeraného zadosťučinenia vzhľadom na ujmu spôsobenú nečinnosťou orgánu verejnej správy.

Zmena v konaní o nečinnosti orgánu verejnej moci v Správnom súdnom poriadku vyvolala potrebu zmeny niektorých ustanovení zákona o zodpovednosti. Novela mení pojem nesprávneho úradného postupu, a to tak, aby bol čo najširší a pokrýval všetky možnosti nesprávneho úradného postupu.

Novelou zákona o zodpovednosti sa taktiež zabraňuje duplicite pri odškodňovaní za nesprávny úradný postup, resp. zabraňuje sa taktiež situácii, aby podľa zákona zodpovednosti mohlo byť priznané zadosťučinenie, ak už súd v správnom súdnictve, Ústavný súd SR o primeranom zadosťučinení alebo ESĽP o spravodlivom zadosťučinení rozhodoval, a to bez ohľadu na to, či ho priznal alebo nepriznal.

Účinnosť novely Správneho súdneho poriadku a zákona o zodpovednosti je stanovená na 1. júla 2023.

Viac informácií o tejto novele nájdete TU.

Autor: JUDr. Alena Lišková