MONITORING PRÁVNYCH PREDPISOV

Prinášame Vám prehľad aktuálnych a pripravovaných  legislatívnych zmien, ktoré môžu mať významný vplyv na Vaše podnikanie. Nižšie uvedené predstavuje iba stručné zhrnutie podľa údajov dostupných v čase prípravy textu  a nenahrádza právne poradenstvo. Pre komplexné posúdenie predmetnej problematiky nás neváhajte kontaktovať.

SÚDNA MAPA

Účinný zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami súdov a obvodmi súdov

Ako ste určite zachytili, od 1. júna 2023 nadobudla účinnosť nová „súdna mapa“, ktorou sa má dosiahnuť efektívnejšie fungovanie justície a zvýšenie dôvery obyvateľov v súdnictvo.

Jedným zo základných cieľov súdnej mapy je špecializácia súdov a sudcov v rámci trestnej, civilnej, rodinnej a obchodnej agendy na všeobecných súdoch a pre správnu agendu na samostatnom správnom súdnictve.

Nová súdna mapa zmenila počet okresných súdov z 54 na 36, vrátane piatich mestských súdov (Mestský súd Bratislava I- IV a Mestský súd Košice, ktorý zlúčil obvody všetkých košických súdov). Mestské súdy v Bratislave sú zároveň agendovo rozdelené, pričom obchodnoprávne spory, vrátane agendy obchodného registra, patria po novom pod Mestský súd Bratislava III. Pre podnikateľov to okrem iného znamená, že na zmluvách, objednávkach, faktúrach a pod., sú od 1. júna 2023 povinní, v prípade, ak majú v obchodnom registri registrované sídlo spoločnosti v Bratislavskom kraji uvádzať registráciu v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III a v prípade registrácie sídla v Košickom kraji, uvádzať registráciu v Obchodnom registri Mestského súdu Košice.

Zmena sa dotkla aj krajských súdov, ktoré síce zostali v nezmenenom počte, ale zaviedla sa kauzálna príslušnosť troch krajských súdov pre rodinnoprávnu agendu a troch krajských súdov pre obchodnom právnu agendu. Zároveň, vznikli tri nové prvostupňové správne súdy pre účely vybavovania výlučne správnej agendy, ktoré majú postavenie krajských súdov.

Viac o novej súdnej mape sa dočítate TU.

DAŇOVÉ PRÁVO

Návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorým sa stanovujú výnimky oslobodenia od dani z príjmu pri predaji nehnuteľností

Poslanci posunuli do druhého čítania novelu zákona o dani z príjmov, týkajúcu sa rozšírenia výnimiek oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľností od dane z príjmu. Poslanecký návrh je odôvodnený uľahčením predaja nehnuteľnosti rodinám znížením ich daňového zaťaženia, v prípade, ak predávaná nehnuteľnosť nie je vlastnená aspoň 5 rokov, čo je minimálna dĺžka vlastnenia nehnuteľnosti pre účely oslobodenia od dane z príjmu podľa aktuálne platnej právnej úpravy.

Návrh novely skracuje lehotu vlastnenia nehnuteľnosti pre účely oslobodenia od dani z príjmov, a to tak, že ju daňovník musí vlastniť aspoň dva roky a súčasne musí mať aspoň dva roky pred predajom v danej nehnuteľnosti svoje bydlisko, alebo ak túto podmienku daňovník nespĺňa (t. j. mal bydlisko v predávanej nehnuteľnosti menej ako 2 roky), musí použiť všetky prostriedky z predaja na kúpu novej nehnuteľnosti pre vlastnú potrebu do jedného roka odo dňa prijatia kúpnej ceny za predanú nehnuteľnosť.

Účinnosť tejto novely sa navrhuje na 1. januára 2024.

Viac o navrhovanej novele zákona o dani z príjmov nájdete TU.

Schválená novela zákona o dani z príjmov týkajúca sa vypustenia CFC pravidiel v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Ďalšia navrhovaná novela zákona o dani z príjmov bola schválená NRSR dňa 21.06.2023. Týka sa vypustenia pravidiel týkajúcich sa kontrolovaných zahraničných spoločností pre fyzické osoby (tzv. CFC pravidlá). Podľa dôvodovej správy, dôvodom zrušenia týchto pravidiel majú byť otázky týkajúce sa ich účelnosti a proporcionality v aplikačnej praxi.

Pravidlá CFC pre fyzické osoby nie sú legislatívou Európskej únie upravené, avšak ako možnosť aplikovať tieto pravidlá aj na fyzické osoby je pripustená. Slovenská republika má možnosť sa rozhodnúť, či pravidlá zavedie (vrátane ich rozsahu a spôsobu aplikácie), alebo sa rozhodne ich vôbec nezaviesť.

Dôvodová správa ďalej uvádza, že z členských krajín EÚ zaviedlo tieto pravidlá iba 5 krajín s podmienkami oveľa menej striktnými ako SR.

Navrhovaná novela má byť účinná od 1. augusta 2023.

Viac o navrhovanej novele zákona o dani z príjmov nájdete TU.

Navrhovaná novela zákona o dani z príjmov týkajúca sa predaja virtuálnych mien v MPK

Zákon o dani z príjmu sa s účinnosťou od 1. januára 2024 podľa všetkého bude meniť aj v súvislosti s daňovým zaťažením virtuálnych mien. Navrhuje sa zníženie daňového zaťaženia v súvislosti s predajom virtuálnych mien, čo má spôsobiť zjednodušenie ich používania v bežnom živote.

Zníženie daňového zaťaženia príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnej meny ma byť založené na báze tzv. časového testu. Pri predaji virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia sa navrhuje príjem zdaňovať sadzbou dane vo výške 7 %. Naopak, v prípade príjmu z predaja virtuálnej meny do jedného roka sa príjmy zahrnú do základu dane (čiastkového základu dane) spolu s ostatnými príjmami.

Návrh novely zákona mení aj zákon o cenných papieroch, v ktorom sa navrhuje zdvojnásobenie maximálnej výšky prostriedkov, ktorú možno v rámci dlhodobého investičného sporenia investovať za jeden kalendárny rok.

Zároveň, novelou sa v zákone o kolektívnom investovaní rozširuje okruh investorov, ktorí môžu investovať do alternatívnych investičných fondov a zvyšuje sa podiel majetku, ktorý môžu mať takéto fondy od kvalifikovaných investorov.

Fyzické osoby budú na základe návrhu novely oslobodené od povinnosti platenia odvodov na zdravotné poistenie z príjmu z predaja virtuálnej meny, ak virtuálna mena nebola súčasťou ich obchodného majetku, a to bez ohľadu na tzv. časový test.

Viac o navrhovanej novele zákona o dani z príjmov v súvislosti s predajom virtuálnych mien nájdete TU.

Navrhovaná novela zákona o dani z motorových vozidiel

V druhom čítaní v NRSR sa nachádza návrh novely o dani z motorových vozidiel, ktorá má za cieľ znížiť negatívne dopady súčasnej hospodárskej situácie v sektore autodopravy, a to znížením daňového a poplatkového zaťaženia slovenských autodopravcov.

Návrhom novely zákona sa rovnako má zlepšiť konkurencieschopnosť slovenských autodopravcov v podnikateľskom prostredí. Taktiež sa navrhuje flexibilnejšia úprava vzniku a zániku daňovej povinnosti, odbúranie zbytočnej byrokracie a zníženie finančnej záťaže úradov a samotných daňovníkov.

Návrh novely znižuje daň za vozidlo podliehajúce dani z motorových vozidiel o preukázateľne zaplatené mýto za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií týmto vozidlom za predchádzajúci kalendárny rok, maximálne však o 50 % ročnej sadzby dane pripadajúcej na toto vozidlo upravenej o zníženia a zvýšenia podľa tohto zákona. Ak výška uhradeného mýta nedosiahne 5% dane za príslušné motorové vozidlo, daň sa neznižuje.

Návrh novely flexibilnejšie upravuje aj zánik daňovej povinnosti. V podmienkach súčasnej právnej úpravy bol daňovník pre zánik daňovej povinnosti povinný odhlásiť vozidlo z evidencie na dopravnom inšpektoráte. Táto úprava však nie je dostatočne flexibilná a je spojená s veľkou administratívnou záťažou, a to najmä pre prípady, v ktorých podnikateľ dočasne nevyužíva vozidlo na podnikateľské účely, napr. z dôvodu, že nemá dostatočne veľa objednávok a pod. Návrh zákona tento proces zjednodušuje tým, že umožňuje odhlásenie vozidla z daňovej povinnosti na Finančnej správe SR oznámením.

Účinnosť navrhovanej novely zákona o dani z motorových vozidiel sa navrhuje od 1. januára 2024.

Viac o navrhovanej novele sa  môžete dozvedieť TU.

Navrhovaná novela zákona o DPH v súvislosti s kultúrnym a kreatívnym priemyslom

Zmeny sa budú diať pravdepodobne aj v zákone o DPH, ktorého navrhovaná novela prešla 15. júna 2023 do druhého čítania v NRSR. Hlavným cieľom novely je finančná podpora pre fyzické a právnické osoby, ktoré podnikajú v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu. Finančná podpora má byť dosiahnutá aplikáciou zníženej sadzby DPH na vybrané tovary a služby kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

V súčasnosti sa znížená DPH uplatňuje len pri predaji tlačených kníh a publikácií. Návrhom novely sa uplatňovanie zníženej sadzby DPH navrhuje rozšíriť o: e-knihy a zvukové nahrávky kníh (audioknihy); periodické publikácie s nižšou frekvenciou vydania (týždenník, mesačník); služba predplatného pre online periodiká a spravodajské portály; služba oprávnenia na vstup (vstupné) na predstavenia a vstupy, vrátane sezónneho lístku, pravidelného poplatku; týka sa divadiel, múzeí, galérií, výstav, koncertov, festivalov, vrátane ich streamingu;  služba vstupu na premietanie filmov (kino); služby poskytované spisovateľmi, skladateľmi, výkonnými umelcami a ich autorské odmeny; vlastná pôvodná umelecká tvorba.

Účinnosť novely zákona o DPH sa navrhuje od 1. januára 2024.

Viac k návrhu novely nájdete TU.

Navrhovaná novela zákona o DPH týkajúca sa eliminácie daňových únikov

Do NRSR bol doručený ďalší návrh novely zákona o DPH, ktorého cieľom je eliminovať daňové úniky pri výbere DPH a znížiť sadzbu DPH z 20% na 15%.

Elimináciu daňových podvodov navrhuje novela riešiť inštitútom prenesenia daňovej povinnosti. Podľa súčasnej právnej úpravy je všeobecným pravidlom, že DPH je povinný platiť dodávateľ pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku. Prenesenie daňovej povinnosti, t. j. situácia, keď DPH platí príjemca tovarov a služieb, predstavuje výnimku zo všeobecného pravidla, ktorá sa uplatňuje len pri dodaní špecifických surovín (zlato, kovošrot, a pod.).

Novela navrhuje uplatnenie tejto prenesenej daňovej povinnosti na všetky dodávané tovary a služby.

Zníženie DPH na 15 % dôvodová správa k návrhu novely odôvodňuje enormných zvýšením cien tovarov a služieb.

Predkladateľ novelou taktiež navrhuje zvýšenie sumy ročného obratu pre účely registrácie na DPH, a to z 49.790 EUR na 100.000 EUR. V nadväznosti na túto zmenu taktiež dôjde k zvýšeniu hranice pre stanovenie maximálneho obratu mikrodaňovníka (z 49.790 EUR na 100.000 EUR).

Zvýšením ročného obratu na 100 000 EUR v oboch prípadoch by sa potenciálne znížil počet daňových podvodov, potenciálne zvýšil výber daní (dane z príjmov), podporilo sa malé podnikanie a mikropodnikanie, zároveň by sa odbúrala nadmerná byrokracia pre mikropodnikateľov, ktorí nechcú/nepotrebujú byť platiteľmi DPH.

Účinnosť novely zákona o DPH, ktorým sa majú eliminovať daňové úniky, sa navrhuje od 1. januára 2024.

Viac o navrhovanej novele zákona o DPH sa dozviete TU.

OBCHODNÉ PRÁVO

Schválená novela zákona o obchodnom registri

NRSR dňa 20. júna 2023 schválila novelu zákona o obchodnom registri, ktorá jednak (i) ruší povinnosť zápisu druhu a čísla dokladu totožnosti do obchodného registra v súvislosti s konečným užívateľom výhod, ktorým je štátny občan SR a zároveň (ii) by mala umožniť rýchlejšiu a jednoduchšiu registráciu údajov do obchodného registra.

Rýchlejšia registrácia by mala byť v zmysle novely dosiahnutá zavedením inštitútu tzv. registrátora, ktorým je ktorýkoľvek notár, a ktorý bude môcť vykonávať registráciu žiadosti navrhovateľa do obchodného registra.

Registrátor je podľa novely povinný navrhovateľa poučiť o podmienkach pre vykonanie zápisu do obchodného registra ako aj o súčinnosti, ktorú musí navrhovateľ poskytnúť. Registrátor taktiež preverí splnenie podmienok na zápis údajov do obchodného registra, s výnimkou podmienky zaplatenia súdneho poplatku.

Navrhovateľ môže byť pred registrátorom zastúpený na základe plnej moci, ktorá však môže byť udelená len advokátovi, notárovi, zamestnancovi navrhovateľa alebo zamestnancovi majetkovo alebo personálne prepojenej osoby navrhovateľa.

Novela zákona o obchodnom registri má nadobudnúť účinnosť 1. novembra 2023.

Viac o novele zákona o obchodnom registri nájdete TU.

SOCIÁLNA POLITIKA

Schválená novela zákona o sociálnom poistení

Dňa 22. júna 2023 bol v NRSR schválený poslanecký návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý sa dotkne najmä potravinárov. Predmetom tejto novely je totiž zníženie ceny práce pre potravinárov pre účely zníženia koncových cien základných potravín v maloobchode na SR.

Podľa dôvodovej správy sa má jednať o dočasné opatrenie vo forme odpustenia časti odvodov do sociálneho poistenia, ktorú tvoria tzv. odvody zamestnávateľa a zamestnanca, a to sadzby poistného na nemocenské poistenie vo výške 1,4% z vymeriavacieho základu, sadzby poistného na starobné poistenie vo výške 14 % z vymeriavacieho základu, sadzby poistného na invalidné poistenie vo výške 3 % z vymeriavacieho základu, sadzby poistného na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu, sadzby poistného na garančné poistenie vo výške 0,25 % z vymeriavacieho základu, sadzby poistného na poistenie v nezamestnanosti vo výške 1 % z vymeriavacieho základu a sadzby poistného do rezervného fondu solidarity zamestnávateľa vo výške 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Celkovo sa tak v danom období znížia náklady tejto časti zamestnávateľov v potravinárstve o 25,2 % vymeriavacieho základu každého dotknutého zamestnanca, maximálne však do výšky vymeriavacieho základu zamestnancov na úrovni aktuálnej minimálnej mzdy, pričom uvedenú výšku poistného (odvodovej úľavy) bude Sociálna poisťovňa považovať pri uplatňovaní budúcich nárokov z poistného systému zo strany poistencov za zaplatenú (ušlé poistné kryje štát).

Odpustenie odvodov má v zmysle novely trvať od 1. júla 2023 do konca tohto roka.

Viac o schválenej novele zákona o sociálnom poistení nájdete TU.

Autor: JUDr. Alena Lišková