MONITORING PRÁVNYCH PREDPISOV

Prinášame Vám prehľad aktuálnych a pripravovaných  legislatívnych zmien, ktoré môžu mať vplyv na Vaše podnikanie. Nižšie uvedené predstavuje iba stručné zhrnutie podľa údajov dostupných v čase prípravy textu a nenahrádza právne poradenstvo. Pre komplexné posúdenie predmetnej problematiky nás neváhajte kontaktovať.

BANKOVNÍCTVO A FINANCIE

Novela zákona o bankách

Novela zákona o bankách úzko súvisí so zákonom o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci („register právnických osôb“). Novelou sa rozširuje možnosť používania údajov z registra právnických osôb pre banky a pobočky zahraničných bánk. Banka a pobočka zahraničnej banky je oprávnená použiť údaje poskytnuté klientami na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov a na účely uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi v takom rozsahu, v akom sú údaje zapísané v registri právnických osôb. Prijatá právna úprava má za cieľ využívať dostupné údaje z registra právnických osôb, aby znížila administratívnu záťaž a predchádzala prípadných podvodným konaniam.

Novela zákona o bankách je účinná od 1. októbra 2023.

Viac informácií k schválenej novele zákona o bankách nájdete TU.

Novela zákona o dohľade nad finančným trhom

Novela explicitne zavádza povinnosť tretích osôb v prípade potreby opakovane poskytovať súčinnosť Národnej banke Slovenska („NBS“) pri výkone jej dohľadu.

Zároveň dochádza k posilneniu právnej istoty pri získavaní výpisov alebo odpisov z registra trestov. Zavádza sa povinnosť žiadateľa písomne poskytnúť NBS údaje, ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov. Výpis a odpis z registra trestov je nevyhnutný na preukázanie skutočností o dôveryhodnosti alebo bezúhonnosti žiadateľa. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje aj na dotknutú osobu.

Novela je účinná od 1. októbra 2023.

Viac informácií o novele zákona o dohľade nad finančným trhom nájdete TU.

TRESTNÉ PRÁVO

Návrh zákona o justičnej spolupráci v trestných veciach v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Cieľom návrhu zákona o justičnej spolupráci v trestných veciach, ktorý sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní je sprehľadnenie a zjednodušenie využívania nástrojov a inštitútov využívaných v právnom styku s cudzinou.

Návrh zákona predstavuje revíziu jednotlivých osobitných zákonov upravujúcich justičnú spoluprácu v trestných veciach v potrebnej miere a doplnenie a prepracovanie piatej časti Trestného poriadku, ktorá sa zrušuje a preberá do návrhu zákona.

Dôvodom pre samostatnú úpravu tejto časti sú i spoločné východiská z hľadiska aplikácie hlavných atribútov právneho priestoru EÚ, a to najmä zásady vzájomného uznávania justičných rozhodnutí a úzko previazaných prvkov, ako vzájomná dôvera justičných orgánov členských štátov EÚ a ich priamy styk.

Návrh zákona pozostáva z piatich častí. Prvá časť obsahuje všeobecné ustanovenia, druhá časť upravuje právny styk s tretími štátmi a tretia časť právny styk s členskými štátmi. Štvrtá časť sa zaoberá spoluprácou s európskymi a medzinárodnými orgánmi a agentúrami. Piata časť obsahuje splnomocňovacie, prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia.

Zákon o justičnej spolupráci má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2024.

Viac informácií o návrhu zákona nájdete TU.

Novela trestného poriadku

V dôsledku čiastočnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2019/884 zo 17. apríla 2019, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV sa do trestného poriadku zavádza nová povinnosť orgánov činných v trestnom konaní („OČTK“). Táto povinnosť spočíva v odobraní biometrických údajov osobám, ktoré sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, prípadne osobám s dvojakým občianstvom, voči ktorým bolo vznesené obvinenie. Odobratie biometrických údajov je nutné urobiť pri vznesení obvinenia alebo bezprostredne po vznesení obvinenia. Po odobratí OČTK zabezpečia pridelenie identifikátora biometrických údajov podľa zákona o registri trestov, ktorý sa následne uvádza v rozhodnutiach, ktoré sú podkladom pre zápis do registra trestov.

Okrem vyššie uvedeného reaguje novela aj na zohľadňovanie odsúdení súdmi členských štátov EÚ. Zohľadňovanie odsúdení súdmi členských štátov EÚ je postup, ktorý vykonávajú všetky justičné orgány v konkrétnom trestnom konaní. OČTK alebo súd môže požiadať prostredníctvom dožiadania generálnu prokuratúru o zabezpečenie informácie o právoplatnom odsúdení súdom iného členského štátu EÚ.

Novela trestného poriadku nadobudla účinnosť 1. októbra 2023.

Viac informácií k schválenej novele nájdete TU.

Nový zákon o registri trestov

Zákon o registri trestov je implementáciou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2019/816, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, ktoré majú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti  a transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady  2019/884 zo 17. apríla 2019, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV do slovenského právneho poriadku.

Schválený zákon prináša minimalizáciu počtu oprávnených subjektov a účelov pre poskytovanie odpisu registra trestov poukazujúc na doteraz bezdôvodne široko nastavený rozsah preukazovania miery bezúhonnosti. Súčasne zákon explicitne stanovuje obsah špecializovaného výpisu z registra trestov, výpisu z registra trestov pre prácu s deťmi a mládežou podľa osobitného predpisu a odpisu registra trestov pre vybrané povolania. Cieľom je zúžiť okruh subjektov, ktoré v zmysle príslušných právnych predpisov vyžadujú na preukázanie bezúhonnosti údaje z odpisu registra trestov a oboznamujú sa s nimi.

Zákon taktiež upravuje okruh subjektov, ktoré môžu žiadať o odpis registra trestov a zužuje okruh právnych predpisov, v zmysle ktorých sa vyžaduje odpis registra trestov. Zjednotením výpočtu trestných činov sa zohľadňujú podmienky bezúhonnosti pre vybrané úseky verejnej správy. Znamená to, že určitá skupina trestných činov je pre konkrétny právny vzťah vymedzená dostatočne a presne. Ide o jednoduchší a prehľadnejší postup pri posudzovaní splnenia podmienok bezúhonnosti, a to nielen pre správne orgány, ale aj pre účastníkov správneho alebo obdobného konania.

Zákon o registri trestov nadobúda účinnosť 1. októbra 2023.

Viac informácií o zákone o registri trestov nájdete TU.

SPRÁVNE PRÁVO

Novela zákona o súdnych poplatkoch

Nový zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov priniesol so sebou aj zmenu zákona o súdnych poplatkoch. Uvedená zmena sa týka vrátenia poplatku alebo preplatku orgánmi prokuratúry. Pokiaľ vystupuje v konaní a rozhodovaní o vrátení poplatku a preplatku prokuratúra v postavení správneho orgánu, znamená to, že v oblasti verejnej správy rozhoduje o právach, právom chránených záujmov a povinnostiach fyzických a právnických osôb. Z tohto dôvodu sa novelou zákona o súdnych poplatkoch zavádza povinnosť postupovať pri vrátení poplatku alebo preplatku orgánmi prokuratúry podľa správneho poriadku a nie podľa civilného sporového poriadku.

Novela zákona o súdnych poplatkoch je účinná od 1. októbra 2023.

Viac informácií k schválenej novele zákona o súdnych poplatkoch nájdete TU.

Novela zákona o miestnych daniach

Cieľom novely zákona je upresnenie ustanovenia zákona o určení ročnej sadzby dane zo stavieb. V praxi je časté, že mestá a obce ako správcovia dane majú väčšie rozdiely medzi sadzami dane ako je desaťnásobok. Je to spôsobené okrem iného aj tým, že ide o kvalitatívne rozdielne časti obce (napr. centrálna časť a okrajová časť obce alebo turisticky významný časť obce) alebo rozdielne katastrálne územia.

Uvedené upresnenie sa prejavuje v tom, že uvedený 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane sa má vzťahovať na sadzby dane určené v jednotlivej časti obce, ak má obec určené jednotlivé časti v zmysle § 17a zákona, resp. na sadzby dane určené v jednotlivom katastrálnom území, ak má obec viac katastrálnych území.

Zároveň sa novelou zákona posúva povinnosť upraviť rozdiel medzi ročnými sadzbami dane zo stavieb na uvedený 10-násobok medzi najvyššou a najnižšou ročnou sadzbou dane zo zdaňovacieho obdobia 2024 na zdaňovacie obdobie 2027.

Novela zákona o miestnych daniach nadobudla účinnosť 1. októbra 2023.

Viac informácií k schválenej novele nájdete TU.

PRÁVO SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

Novela zákona o sociálnom poistení

Novela tohto zákona sa týka zúčtovania dávok s pomocou v hmotnej núdzi. Zavádza sa vymedzenie pojmu zúčtovacia dávka. Do zúčtovacej dávky zaraďujeme nemocenskú dávku okrem tehotenského, dôchodkovú dávku okrem rodičovského dôchodku, úrazový príplatok, úrazovú rentu, pozostalostnú úrazovú rentu, rehabilitačné, rekvalifikačné, dávku garančného poistenia alebo dávku v nezamestnanosti.

Touto novelou dochádza k rozšíreniu možností zúčtovania zúčtovacej dávky s poskytovanou pomocou v hmotnej núdzi, nie len v prípade príjemcu pomoci, ale aj v prípade ostatných členov domácnosti.

Novela rieši postup v prípade, ak suma priznanej zúčtovacej dávky prevyšuje sumu vyplatenej pomoci v hmotnej núdzi a taktiež situáciu, keď suma priznanej zúčtovacej dávky je nižšia alebo dosahuje sumu vyplatenej pomoci v hmotnej núdzi.

Zjednotenie tohto postupu znamená odstránenie dvojkoľajnosti v procese vrátenia poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi a výrazné zníženie administratívnej náročnosti v tejto oblasti.

Zároveň touto novelou dochádza k zvýšeniu základnej sumy minimálneho dôchodku z doterajších 136% na 145% sumy životného minima a stanovuje aj niektoré zvyšovacie percentá za ďalšie získané (kvalifikované) roky dôchodkového poistenia, ktoré slúžia na posilnenie zásady zásluhovosti. Zvýšenie je určené tým spôsobom, aby poberateľ minimálneho dôchodku po zvýšení súm pomoci v hmotnej núdzi v zásade nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

Novela zákona o sociálnom poistení je účinná od 1. októbra 2023.

Viac informácií k schválenej novele zákona o sociálnom poistení nájdete na odkaze 1odkaze 2.

Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Novela zákona sa dotýka žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť a žiadateľov o osvojenie dieťaťa v náhradnej starostlivosti. Žiadatelia musia splniť podmienku bezúhonnosti, ktorá sa preukazuje odpisom registra trestov. Novela zákona stanovuje, kedy sa osoba považuje na účely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele za bezúhonnú.

Novela nadobudla účinnosť 1. októbra 2023.

Viac o novele nájdete TU.

REGISTER PRÁVNICKÝCH OSÔB

Novela zákona o registri právnických osôb

Novela zákona prináša doplnenie a upresnenie subjektov a údajov o subjektoch, ktoré sa zapisujú do registra právnických osôb. Cieľom novely je, aby sa predchádzalo nejasnostiam pri určovaní povinnosti, kto sa má zapisovať do registra právnických osôb, kto je povinný poskytovať údaje do registra právnických osôb, či aký údaj sa zapisuje.

Novelou sa zavádza vnútroštátny právny základ pre zapojenie registra právnických osôb do Systému prepojenia registrov konečných užívateľov výhod. Uvedené je nevyhnutné z dôvodu ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.

Dochádza k definovaniu pojmu orgán verejnej moci na účel zabezpečovania úradnej činnosti vrátane špecifického účelu, ktorým je technické  zabezpečenie elektronickej úradnej komunikácie. Novela zákona umožní v registri orgánov verejnej moci, ktorý je samostatnou časťou registra právnických osôb, viesť spresnený a rozšírený okruh údajov o orgánoch verejnej moci, ktorý môže slúžiť napríklad správcovi modulu elektronických schránok.

Zároveň sa zabezpečuje notárom ako orgánom verejnej moci prístup k údajom vedeným v registri právnických osôb prostredníctvom Centrálneho informačného systému Notárskej komory a taktiež sa zabezpečuje prístup bánk a pobočiek zahraničných bánk do registra právnických osôb.

Novela zákona, okrem iného, precizuje účel vedenia údajov v registri právnických osôb, kategórií zapisovaných subjektov a niektorých špecifík uplatňovania práv dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Novelou sa tiež zavádzajú sankcie pre povinné osoby za nedodržanie zákona o registri právnických osôb, najmä za neposkytovanie niektorých údajov, ktorých absencia alebo neaktuálnosť môže najviac ohroziť právnu istotu a fungovanie elektronických služieb e-Governmentu.

Novela zákona o registri právnický osôb je účinná od 1. októbra 2023.

Viac informácií o novele nájdete TU.

Autor: Bc. Dušana Chudá