MONITORING PRÁVNYCH PREDPISOV

Prinášame Vám prehľad aktuálnych a pripravovaných legislatívnych zmien, ktoré môžu mať významný vplyv na Vaše podnikanie. Do pozornosti Vám dávame, že nižšie uvedené predstavuje iba stručné zhrnutie. Pre komplexné posúdenie predmetnej problematiky nás neváhajte kontaktovať.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

Schválená novela zákona o účtovníctve

Národná rada Slovenskej republiky („NRSR“) schválila dňa 8. novembra 2022 novelu zákona o účtovníctve, ktorej cieľom je zvýšiť transparentnosť a podporiť spoločenskú zodpovednosť nadnárodných spoločností prostredníctvom verejnej kontroly. Kontrola má spočívať vo zverejňovaní určitých informácií týkajúcich sa dane z príjmov. Novela zákona o účtovníctve zavádza pre vybrané účtovné jednotky s cezhraničným aspektom, v závislosti od dosiahnutých výnosov, povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov a uložiť ju do registra účtovných závierok.

Obsahom uvedenej správy majú byť napr. informácie o zaplatenej dani z príjmov, suma výnosov vrátane výnosov dosiahnutých z transakcií so spriaznenými stranami, počet zamestnancov, pričom informácie sa budú uvádzať v tabuľke, ktorej vzor ustanoví vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ). V tejto súvislosti sa menia aj náležitosti správy audítora k účtovnej závierke účtovnej jednotky, ktorá má povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom.

Novela zákona o účtovníctve nadobúda v časti úpravy správy o dani z príjmov účinnosť 22. júna 2023.

Viac o novele zákona o účtovníctve nájdete TU.

Pripravovaná novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH)

Do NRSR bol predložený návrh novely zákona o DPH, ktorou sa implementuje smernica Rady EÚ 2020/284 z 18. februára 2020 a ktorej cieľom je boj proti daňovým podvodom v oblasti cezhraničných nákupov cez e-shopy a na kontrolu výšky priznanej DPH.

Zmena v tejto súvislosti čaká najmä poskytovateľov platobných služieb, ktorým novela v súvislosti s cezhraničnými elektronickými obchodmi navrhuje uložiť osobitnú záznamovú povinnosť. Táto záznamová povinnosť sa však má uplatniť až po prekročení určitého počtu platieb na jedného príjemcu platby za kalendárny štvrťrok. Osobitné záznamy sa majú oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR.

Novelou sa navrhuje zníženie administratívnej záťaže vo vzťahu k registrácii za platiteľa DPH. Podľa novely by sa zdaniteľná osoba nemusela po dosiahnutí obratu vo výške 49.790,- EUR registrovať na DPH, ak tento obrat dosiahla výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od DPH. Už zaregistrovaným platiteľom by sa v takýchto prípadoch stanovilo právo požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie pre daň.

Novela tiež navrhuje úpravu § 25a zákona o DPH, podľa ktorého dodávateľ môže opraviť základ dane, ak mu odberateľ úplne alebo sčasti nezaplatí za dodanie tovaru alebo služby, teda vtedy, ak sa jeho pohľadávka na účely tohto zákona stane nevymožiteľnou, a to tak, že sa navrhujú zjemniť zákonné podmienky vzniku nevymožiteľnej pohľadávky.

Predmetom novely zákona o DPH má byť aj zavedenie povinnosti odberateľa vykonať opravu odpočítanej dane, ak v ustanovenom období po splatnosti neuhradí protihodnotu za dodanie tovaru alebo služby.

Novela navrhuje účinnosť zmien od 1. januára 2023, okrem zmien týkajúcich sa poskytovateľov platobných služieb, pri ktorých sa navrhuje účinnosť od 1. januára 2024.

Viac o pripravovanej novele zákona o DPH nájdete TU.

Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov

V druhom čítaní v NRSR sa nachádza návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorá implementuje smernicu Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016. Novela obsahuje viaceré opatrenia na ochranu proti daňovým podvodom.

Predmetom novely má byť najmä spresnenie a doplnenie pravidiel transferového oceňovania, a to:

 • úpravou definície zahraničnej závislej osoby;
 • spresnením definície kontrolovanej transakcie;
 • doplnením významnej kontrolovanej transakcie (bezpečný prístav);
 • doplnením pravidiel pri určení základu dane stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) na území SR.

Zároveň sa novelou navrhuje doplniť postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie. Ide o legislatívnu úpravu tzv. zákonného a daňovo uznaného odpisu pohľadávok, podľa ktorej bude postupovať daňovník pri zániku pohľadávky alebo záväzku, vrátane odpustenia dlhu, ako aj pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam.

Novela by mala zaviesť aj možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa v nadväznosti na započítanie príjmov obidvoch rodičov do úhrnu príjmov pre účely uplatnenia tohto daňového bonusu.

Ďalšou navrhovanou novinkou je zmena v spôsobe registrácie k dani z príjmov u vybraných typov daňovníkov. Správca dane by mal registrovať daňovníkov na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci zapísaných do obchodného registra a živnostenského registra a podľa oznámenia finančného riaditeľstva zverejneného na jeho webovom sídle.

Viac o novele zákona o dani z príjmov a daňového poriadku nájdete TU.

Návrh novely zákona o dani z príjmov mení aj daňový poriadok

Vyššie uvedenou navrhovanou novelou zákona o dani z príjmov sa mení aj daňový poriadok. Ako sme už vyššie spomínali, navrhuje sa zaviesť registrácia daňovníkov na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci zapísaných do obchodného registra a živnostenského registra a podľa oznámenia finančného riaditeľstva zverejneného na jeho webovom sídle.

V súvislosti s ukladaním pokút sa navrhuje zaviesť systém tzv. „druhej šance“, podľa ktorého správca dane pokutu, ktorú je možné určiť v rámci intervalového rozpätia, neuloží, ale vyzve na splnenie povinnosti s upozornením, že pri ďalšom porušení už bude uložená pokuta.

Novela navrhuje skrátiť lehotu na vyrubenie úroku z omeškania pri úplnej úhrade nedoplatku tak, že úrok bude možné uložiť do jedného roka od konca roka, v ktorom bol nedoplatok uhradený.

Účinnosť novely zákona o daní z príjmov a daňového poriadku sa navrhuje na 1. január 2023 a v niektorých ustanoveniach (napr. ukladanie sankcie a vyrubenie úroku z omeškania) až na 1. január 2024.

Viac o novele zákona o dani z príjmov a daňového poriadku nájdete TU.

ŠTÁTNA SPRÁVA  

Schválená novela zákona o e-Governmente

NRSR schválila novelu zákona o e-Governmente. Novela ruší inštitút integrovaných obslužných miest (IOM), v rámci ktorých bola možná asistovaná elektronická komunikácia s orgánmi verejnej správy. Časť činností týchto IOM zostáva zachovaná, najmä vykonávanie zaručenej konverzie a sprístupňovanie informácií a odpisov z registrov verejnej správy.

Novelou taktiež dochádza k revízii právnej úpravy zriaďovania elektronických schránok pre orgány verejnej moci, zriaďovania a aktivácie schránok pre zapísané organizačné zložky a deaktivácie schránok pre fyzické osoby podnikateľov.

V oblasti doručovania dochádza k úprave pravidiel doručovania elektronických úradných dokumentov v prípade deaktivácie elektronickej schránky, a to tak, že ak si adresát deaktivuje elektronickú schránku v čase, kedy v nej má elektronické správy, ktorým plynie úložná lehota, tieto správy budú najneskôr uplynutím úložnej lehoty doručené, bez ohľadu na deaktiváciu. Prístup do elektronickej schránky deaktiváciou nezaniká, preto ani možnosť adresáta oboznámiť sa s obsahom správy nebude obmedzená.

Na základe podnetov z aplikačnej praxe sa novelou upravuje možnosť vytvárania elektronického úradného dokumentu aj ako elektronického dokumentu bez použitia elektronického formulára. Povinnosť používať elektronický formulár sa novelou zúži len na formuláre k tým elektronickým úradným dokumentom, ktoré sa s ich použitím vytvárajú. Teda, v oblastiach a v konaniach, kde budú vydávané elektronické úradné dokumenty bez použitia elektronického formulára, nebude mať ústredný orgán povinnosť vzory elektronických formulárov vytvárať.

Novelou zákona o e-Governmente sa zároveň navrhuje rozšíriť okruh osôb oprávnených na vykonávanie zaručenej konverzie o banky a pobočky zahraničných bánk, a to ako svojho druhu doplnkovú činnosť pre ich klientov, ak sa vykonáva v súvislosti s bankovými činnosťami, ktoré pre klienta poskytujú.

Novela nadobudla účinnosť dňa 1. októbra 2022, pričom ustanovenia zákona týkajúce sa zaručenej konverzie až v roku 2024.

Viac k novele zákona o e-Governmente nájdete TU.

ZAMESTNANCI

Pripravovaná novela zákona o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti (whistleblowingu)

Do NRSR bol predložený vládny návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon o whistleblowingu. Tento zákon pri jeho prijatí v roku 2019 nedostatočne implementoval smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937, preto novela navrhuje, aby došlo k úprave nedostatkov. Nakoľko je novela zákona o whistleblowingu rozsiahla, môže mať dopad na interné procesy nastavené zamestnávateľmi.

Novelou zákona o whistleblowingu sa navrhuje najmä:

 • väčšia ochrana osôb, ktoré nahlasujú porušenia;
 • rozšírenie pôsobnosti zákona aj na osoby „v inom obdobnom vzťahu“, a teda nie len osoby v pracovnoprávnom vzťahu;
 • rozšírenie poskytovania ochrany na blízku osobu oznamovateľa a osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc s oznámením protispoločenskej činnosti;
 • vypustenie ochrany obchodného tajomstva pri oznamovaní protispoločenskej činnosti;
 • rozšírenie povinností zamestnávateľa a povinností Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (po novom už len „Úrad na ochranu oznamovateľov“);
 • rozšírenie povinností zachovávať mlčanlivosť;
 • zvýšenie sadzieb pokút.

Účinnosť novely zákona o whisleblowingu sa navrhuje od 1. apríla 2023 a v niektorých častiach od 1. septembra 2023.

Viac o novele zákona o whistleblowingu nájdete TU.