MONITORING PRÁVNYCH PREDPISOV

Prinášame Vám prehľad aktuálnych a pripravovaných  legislatívnych zmien, ktoré môžu mať vplyv na Vaše podnikanie. Nižšie uvedené predstavuje iba stručné zhrnutie podľa údajov dostupných v čase prípravy textu a nenahrádza právne poradenstvo. Pre komplexné posúdenie predmetnej problematiky nás neváhajte kontaktovať.

HOSPODÁRSKE PRÁVO

Novela zákona o verejnom obstarávaní v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Veľkou novelou zákona o verejnom obstarávaní z roku 2021 bola okrem iného s účinnosťou od 31.03.2024 zavedená povinnosť vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta pre verejné obstarávanie. Odborným garantom pre verejné obstarávanie by mala byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorú Úrad pre verejné obstarávanie na základe splnenia zákonom stanovených predpokladov zapíše do zoznamu odborných garantov.

K právnej úprave povinného odborného garanta v obstarávateľskej obci pretrváva už od samého počiatku nesúhlas.

Cieľom navrhovanej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, je preto zaviesť fakultatívnosť konceptu odborného garanta. Využívanie odborného garanta na vykonávanie činností vo verejnom obstarávaní by malo byť v diskrečnej právomoci každého verejného obstarávateľa, obstarávateľa a dotovaného subjektu. Novela dáva týmto subjektom možnosť rozhodnúť sa, či je potrebné konkrétne verejné obstarávanie realizovať prostredníctvom odborného garanta alebo nie.

Dôvodom na participáciu odborného garanta pri verejnom obstarávaní môže byť napr. význam alebo odborná náročnosť konkrétneho verejného obstarávania. Fakultatívnosť odborného garanta poskytne verejným obstarávateľom väčšiu mieru flexibility v rozhodovaní na rozdiel od aktuálnej právnej úpravy, ktorá povinne vyžaduje účasť odborného garanta na realizácii každej podlimitnej a nadlimitnej zákazky.

Novela zároveň navrhuje vypustiť pravidlo používania jedného odborného garanta na jednu činnosť, možnosť zápisu do zoznamu odborných garantov na základe preukázania odbornej praxe a taktiež ustanovenie, ktoré umožňuje vyžadovať od odborného garanta poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti odborného garanta.

Navrhuje sa, aby novela zákona nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia.

Viac informácií o novele zákona nájdete TU.

SPRÁVNE PRÁVO

Novela zákona o majetku obcí a zákona o obecnom zriadení

Novela zákona o majetku obcí rieši úpravu pravidiel nakladania s majetkom obce s cieľom zvýšiť transparentné a efektívne nakladanie s majetkom obce.

Rozširuje výpočet zásad hospodárenia s majetkom obce. Tieto zásady určujú kritéria pre nakladanie s majetkom pri jeho prevode ako aj nájme.

Novela zároveň stanovuje verejne kontrolovateľný proces prevodu a nájmu majetku obce obchodnou verejnou súťažou. Na základe novely predkladanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže prebieha prostredníctvom elektronickej schránky obce, alebo v listinnej podobe v prípade, ak záujemca nemá aktivovanú elektronickú schránku. Obec prevedie svoj majetok záujemcovi, ktorý splní podmienky obchodnej verejnej súťaže a ktorého návrh je najvýhodnejší. Obec je následne povinná zverejniť návrhy spolu s cenovou ponukou na úradnej tabuli obce a na webovom sídle, ak ho má zriadené. Na návrhy, ktoré nespĺňajú podmienky verejnej obchodnej súťaže obec neprihliada.

Novela zákona upravuje taktiež prevod majetku, ktorý je vo vlastníctve mesta Bratislava a mesta Košice na mestské časti.

Novela zákona nadobudla účinnosť 1. novembra 2023.

Viac informácií o novele zákona o majetku obcí a zákona o obecnom zriadení nájdete TU.

MIESTNE DANE A POPLATKY

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Novela zákona zavádza pre obec možnosť poskytovať elektronické služby. Poskytovanie elektronických služieb sa riadi zákonom o e-Governmente. Daňový subjekt má po zadaní prístupových údajov na webovom sídle obce alebo v informačnom systéme dátového centra obcí sprístupnenú osobnú internetovú zónu, ktorej obsahom je najmä spis daňového subjektu v elektronickej forme. V prípade, ak daňový subjekt nemá zriadenú elektronickú schránku, môže obec zaslať daňovému subjektu zákonom vymedzené oznámenia na e-mailovú adresu určenú daňovým subjektom alebo prostredníctvom osobnej internetovej zóny daňového subjektu.

Na základe novely má obec poskytnúť službu predvyplneného priznania k dani z nehnuteľnosti daňovému subjektu, ktorý využije elektronickú službu katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.

Novela nadobudla účinnosť 1. novembra 2023.

Viac informácií o novele nájdete TU.

OBCHODNÉ PRÁVO

Vyhláška o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom

Vyhláška reaguje na novelu zákona o obchodnom registri, o ktorej sme informovali v  monitoringu za mesiac jún 2023 a ktorá zavádza tzv. registrátora, ktorý môže od 1. novembra 2023 vykonávať návrhy na zápisy do obchodného registra.

Cieľom právnej úpravy je v súlade so splnomocňujúcim ustanovením upraviť rozsah registrácie údajov do obchodného registra registrátorom a podrobnosti o registrácii registrátorom. Rozsah registrácie údajov zahŕňa zápis údajov do obchodného registra, zmenu zapísaných údajov a výmaz zapísaných údajov. Od 1. novembra 2023 do 31. decembra 2024 registrácia registrátorom zahŕňa prvý zápis spoločnosti s ručením obmedzeným okrem zápisu v dôsledku premeny, cezhraničnej premeny alebo zmeny právnej formy. Od 1. januára 2025 sa predpokladá možnosť registrácie registrátorom pre všetky zápisy, zmeny a výmazy údajov o zapísaných osobách do obchodného registra.

Vyhláška upravuje registračnú žiadosť vrátane jej príloh, postup registrátora po prijatí registračnej žiadosti a registráciu a uloženie listín.

Vyhláška nadobudla účinnosť 1. novembra 2023.

Viac informácií o vyhláške nájdete TU.

ENERGETIKA

Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví („ÚRSO“), ktorou sa ustanovujú podmienky pripojenia a postup prevádzkovateľa sústavy pri pripojení elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení do sústavy v medzirezortnom pripomienkovom konaní 

Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť podmienky pripojenia elektroenergetického zariadenia a odberného elektrického zariadenia do sústavy a postup prevádzkovateľa sústavy pri pripojení elektroenergetického zariadenia a odberného elektrického zariadenia do sústavy. Návrh vyhlášky sa venuje žiadosti o pripojenie do sústavy, parametrom posudzovania žiadosti a taktiež postupu a dĺžke obdobia rezervovania kapacity.

Momentálne prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.

Účinnosť vyhlášky sa navrhuje od 1. januára 2024.

Viac informácií o návrhu vyhlášky nájdete TU.

Návrh novely vyhlášky ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou

Cieľom návrhu novely vyhlášky je upresniť viaceré vybrané oblasti obsiahnuté vo vyhláške ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, medzi ktoré patria napríklad procesy, ktoré súvisia s novými účastníkmi trhu s elektrinou a činnosťami na trhu s elektrinou, procesy súvisiace s cezhraničnou výmenou regulačnej elektriny, cezhraničným obstarávaním a poskytovaním podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo postup preukazovania skutočností potrebných pre evidenciu závislých odberateľov elektriny.

Návrh novely vyhlášky zavádza zjednodušené procesy zmeny dodávateľa elektriny a zjednodušenú štruktúru informácie o zabezpečenom množstve elektriny, ktorú zasielajú dodávatelia elektriny ÚRSO.

Momentálne prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.

Účinnosť vyhlášky sa navrhuje od 1. januára 2024.

Viac informácií o návrhu novely vyhlášky nájdete TU.

OSTATNÉ

Novela zákona o e-Governmente

Cieľom návrhu zákona je upraviť niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v súlade s potrebami adresátov právnej úpravy.

Na základe novely zákona dochádza k úprave pravidiel doručovania elektronických úradných dokumentov v prípade deaktivácie elektronickej schránky. Deaktivácia elektronickej schránky je úkon, ktorým sa zabezpečí, aby elektronickú schránku po tomto úkone nebolo možné použiť na účely elektronického doručovania. Uvedené má za cieľ minimalizovať špekulatívne konanie pri deaktivácii elektronickej schránky a  zefektívniť činnosť orgánov verejnej moci pri doručovaní elektronických úradných dokumentov.

Novela zákona o e-Governmente nadobudla účinnosť 1. novembra 2023.

Viac informácií o novele zákona nájdete TU.

Výkladové stanovisko k vyhláške o uznaných spôsoboch autorizácie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vydalo vyhlášku o uznaných spôsoboch autorizácie, na základe ktorej je možné s použitím občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte cudzinca s čipom vydanom do 20. júna 2021, platne autorizovať (elektronicky podpisovať) vybrané úkony aj po 31. decembri 2023 bez nutnosti výmeny dokladu.

Ak disponujete takýmto dokladom, môžete postupovať tak, že si na starý doklad cez aplikáciu eID klient vo verzii 4.4 vydáte tzv. certifikát pre uznaný spôsob autorizácie. Po vydaní certifikátu pre uznaný spôsob autorizácie môžete platne autorizovať vybrané úkony.

Viac informácií o vyhláške o uznaných spôsoboch autorizácie nájdete TU.

Autor: Bc. Dušana Chudá