MONITORING PRÁVNYCH PREDPISOV

Prinášame Vám prehľad aktuálnych a pripravovaných legislatívnych zmien, ktoré môžu mať významný vplyv na Vaše podnikanie. Do pozornosti Vám dávame, že nižšie uvedené predstavuje iba stručné zhrnutie. Pre komplexné posúdenie predmetnej problematiky nás neváhajte kontaktovať.

OBCHODNÉ PRÁVO

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri

Do NRSR bola predložená novela Obchodného zákonníka, ktorá zjednoduší založenie spoločností s ručením obmedzeným a zriadenie podniku zahraničnej osoby a organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby.

Zjednodušenie založenia s.r.o. bude spočívať v zavedení štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy, dostupného na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Informácie sa budú do spoločenskej zmluvy dopĺňať formou interaktívneho formuláru.  Následne bude na základe údajov uvedených v spoločenskej zmluve vygenerovaný návrh na zápis do obchodného registra.

V rámci zjednodušeného založenia s.r.o. bude možné požiadať aj o získanie živnostenského oprávnenia (avšak len ohľadom voľných živností, pričom ich nesmie byť viac ako 10). Takto získané živnostenské oprávnenie vznikne zápisom do obchodného registra.

Pre zjednodušený zápis bude príslušný Okresný súd Žilina, a to bez ohľadu na sídlo spoločnosti.

Účinnosť novely sa navrhuje k 1. januáru 2023.

Viac o pripravovanej novele nájdete TU.

Pripravovaný návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií

Do NRSR bol predložený nový návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií. Podľa zákona investície smerujúce na Slovensko z tretích krajín (mimo EÚ) podliehajú prevereniu, nový zákon však túto množinu preverovaných investícii rozširuje.

Preverovanie sa bude týkať aj priamych zahraničných investícií aj nepriamych (zákon však bude poznať niekoľko výnimiek). Investícia môže mať formu share deal ale aj asset deal. Preverovaniu budú podliehať napríklad aj nadobudnutia aspoň 10%-tnej účasti pri kritických zahraničných investíciách (napr. určité investície v oblasti obrany, digitálnych služieb, prostriedkov šifrovej ochrany informácií, médií, prvkov kritickej infraštruktúry a pod.). Pri iných ako kritických zahraničných investíciách bude táto prahová hodnota najmenej 25%-ný podiel. Konanie o preverenie zahraničnej investície sa môže začať na návrh zahraničného investora alebo ho môže začať Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MHSR“) ex offo. Ak sa jedná o kritickú zahraničnú investíciu, zákon stanovuje, že zahraničný investor je povinný návrh podať. V prípade zahraničnej investície je zahraničný investor len oprávnený, nie povinný dať si „odobriť“ svoju zahraničnú investíciu MHSR.

V prípade, ak MHSR usúdi, že zahraničná investícia má negatívny vplyv, predloží svoje stanovisko vláde. Ak vláda stanovisko schváli, vydá MHSR rozhodnutie o zákaze zahraničnej investície, v opačnom prípade sa zahraničná investícia nepovažuje za investíciu majúcu negatívny vplyv.

Pozitívom návrhu je, že ak MHSR nekoná a do 130 dní odo dňa začatia preverovania zahraničnej investície nevydá rozhodnutie, resp. nepredloží svoje stanovisko vláde, považuje sa zahraničná investícia za povolenú.

Proti rozhodnutiu pripúšťa návrh zákona rozklad, ktorý však nemá odkladný účinok.

Účinnosť novely sa navrhuje k 1. marcu 2023.

Viac k návrhu zákona o preverovaní zahraničných investícií nájdete TU.

SOCIÁLNA POLITIKA

Schválená novela Zákonníka práce a zákona o sociálnom poistení

NRSR dňa 4. októbra 2022 schválila novelu Zákonníka práce s účinnosťou od 1. novembra 2022.

Novela prináša niekoľko dôležitých zmien, avšak najvýraznejšou zmenou je doplnenie a spresnenie ustanovení týkajúcich sa rodičovskej dovolenky, a to tak, že doterajšia rodičovská dovolenka otca sa mení na otcovskú dovolenku.

V súvislosti s narodením dieťaťa bude patriť mužovi odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a v súvislosti s narodením dvoch a viacerých detí až 37 týždňov.

Otcovská dovolenka, podobne ako materská, nie je hradená zo strany zamestnávateľa, ale z nemocenského poistenia. Z toho dôvodu platí, že otec dieťaťa musel minimálne 270 dní pred nástupom na otcovskú dovolenku platiť nemocenské poistenie.

Súčasne so Zákonníkom práce sa v tejto súvislosti novelizuje aj zákon o sociálnom poistení. Jeho novela zavádza možnosť čerpania materského otcom dieťaťa v rozsahu 2 týždňov v období 6 týždňov po narodení dieťaťa. Doterajšia materská, ktorú mohli poberať otcovia detí po ukončení materskej matky, resp. najskôr po 6 týždňoch od pôrodu, v zákone zostáva, avšak v prípade otca, ktorý využije možnosť čerpania materského už po pôrode v rozsahu 2 týždňov, sa skráti o 2 týždne na 26 (resp. 29 alebo 35) týždňov.

Novela prináša aj ďalšie novinky, napríklad zákaz pre zamestnávateľa zakázať zamestnancovi vykonávať inú zárobkovú činnosť mimo určeného pracovného času u tohto zamestnávateľa (zákaz výkonu konkurenčnej činnosti však stále platí), doplnenie náležitostí pracovnej zmluvy (napr. pri práci mimo SR) a zavedenie novej povinnosti zamestnávateľa, v zmysle ktorej musí zamestnancom poskytovať v zákonom stanovenej lehote informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnania.

ŠTÁTNA SPRÁVA  

Končiace certifikáty pre kvalifikovaný elektronický podpis

Do Vašej pozornosti si dovoľujeme uviesť, že občianskym preukazom alebo preukazom o povolení na pobyt cudzinca s čipom vydaným pred 21.06.2021 končí s účinnosťou ku koncu roka 2022 platnosť certifikácie na kvalifikovaný elektronický podpis (ďalej len „KEP“).

Uplynutie platnosti certifikácie KEP nemá vplyv na samotnú platnosť dokladu totožnosti.

Nové certifikáty sú vydávané bezplatne, je však potrebné požiadať o vydanie celého nového občianskeho preukazu, s ktorým je spojený správny poplatok vo výške 4,50 EUR.

Certifikáty držiteľov občianskych preukazov alebo dokladov o povolení na pobyt cudzincov s čipom vydaných po 21.06.2021 sú platné až do 17.06.2025, tieto občianske preukazy preto nie je aktuálne potrebné meniť.

Platnosť certifikácie Vášho KEP-u si je možné overiť TU.