MONITORING PRÁVNYCH PREDPISOV

Prinášame Vám prehľad aktuálnych a pripravovaných legislatívnych zmien, ktoré môžu mať významný vplyv na Vaše podnikanie. Nižšie uvedené predstavuje stručné zhrnutie, pre detailnejšiu informáciu o predmetnej legislatíve nás neváhajte kontaktovať.

OBCHODNÉ PRÁVO

Končiaca lehota na zosúladenie údajov o spoločnostiach v ORSR

Dňa 30.09.2022 končí lehota pre spoločnosti  zapísané v ORSR pred 1.10.2020 doplniť chýbajúce identifikačné údaje o spoločníkoch a  členoch štatutárnych orgánov a ďalších zákonom ustanovených osôb do obchodného registra. To, či ORSR eviduje voči subjektu chýbajúce údaje, možno zistiť z internetového výpisu subjektu dostupnom na internetovej stránke www.orsr.sk – pri subjektoch s chýbajúcimi údajmi je uvedený červený krížik. Ak subjekt do 30.09.2022 údaje nedoplní, ORSR môže byť oprávnený vymazať ho z obchodného registra. Viac informácií nájdete aj v našom článku dostupnom na https://www.relevans.sk/termin-na-zapis-udajov-v-obchodnom-registri-sa-blizi/.

Nový zákon o riešení hroziaceho úpadku

Dňa 17.07.2022 nadobudol účinnosť nový zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku, ktorý stanovuje nové možnosti ale aj povinnosti spoločnostiam, ktorým hrozí úpadok. Úpadok spoločnosti hrozí, ak možno dôvodne predpokladať, že v priebehu 12 mesiacov nastane jej platobná neschopnosť (ktorou je od 17.07.2022 omeškanie spoločnosti s plnením peňažných záväzkov o viac ako 90 dní aspoň voči dvom veriteľom). Podľa nového zákona má v takom prípade spoločnosť možnosť využiť preventívne konanie, ktorým je verejná preventívna reštrukturalizácia („VPR“) alebo neverejná preventívna reštrukturalizácia („NPR“). Ich cieľom je predísť konkurzu a maximalizovať hodnotu rozdelenú pre veriteľov oproti stavu v prípade konkurzu.

O VPR môže (na základe svojho dobrovoľného rozhodnutia) žiadať len samotný dlžník. O jej nariadení rozhoduje súd, pričom súd ju v niektorých prípadoch nariadiť nemôže, napríklad ak je voči spoločnosti vedená exekúcia alebo ak v posledných 12 mesiacoch došlo k rozdeleniu zisku alebo iných vlastných zdrojov. Žiadosť sa podáva len elektronicky a dlžník k nej pripojí koncept plánu (verejný plán), ktorý opisuje rozdelenie hodnoty majetku dlžníka medzi jeho veriteľov.

Spolu s VPR môže súd, so súhlasom veriteľov, nariadiť aj dočasnú ochranu („DO“) spoločnosti na 3 mesiace (s možnosťou predĺženia), počas ktorej nemožno voči dlžníkovi vyhlásiť konkurz, povoliť reštrukturalizáciu, viesť exekúciu, vykonávať zabezpečovacie práva, započítať pohľadávky ani ukončiť zmluvu pre omeškanie a pod.

NPR je na rozdiel od VPR zameraná na dohodu dlžníka s finančným subjektom (pod dohľadom NBS alebo zahraničnej národnej banky). Konanie aj plán sú neverejné.

Zákon stanovuje aj viaceré nové povinnosti štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorej hrozí úpadok, napríklad povinnosť zvážiť využitie odborného poradcu v rámci riešenia hroziaceho úpadku.

Viac TU

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

S účinnosťou od 17.07.2022 sa mení aj zákon o konkurze a reštrukturalizácii, a to najmä v nasledovnom:

  • prihlášky pohľadávok veriteľov v konkurze (okrem zahraničných) možno podávať už len elektronicky;
  • dlžník má povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurz nielen v prípade úpadku, ale (opätovne) aj v prípade platobnej neschopnosti;
  • dlžník je platobne neschopný ak nedokáže ani v lehote 90 dní (pred novelou 30 dní) po splatnosti splniť aspoň dva peňažné záväzky voči viac ako jednému veriteľovi;
  • zákon zavádza aj domnienku platobnej schopnosti.

Viac TU

Novela Obchodného zákonníka

S účinnosťou od 17.07.2022 sa mení aj Obchodný zákonník. Najdôležitejšou zmenou je, že účinky prevodu väčšinového obchodného podielu môžu nastať už doručením zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú neskoršou účinnosťou zmluvy. Zmena spočíva aj v tom, že v súvislosti s takýmto prevodom sa už nevyžaduje súhlas správcu dane, resp. vyhlásenie spoločníka a nadobúdateľa o tom, že nemá povinnosť doložiť súhlas správcu dane.

Viac TU

TRESTNÉ PRÁVO

Návrh novely trestných kódexov

Aktuálne sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza obsiahla novela trestných kódexov.

Predmetom novely je napríklad zavedenie nového trestného činu nekalé korporátne praktiky, ktorý je zameraný na postihovanie konania spočívajúceho v špekulatívnom prevode obchodných podielov v obchodných spoločnostiach na tzv. biele kone alebo v zabezpečení ustanovenia takýchto osôb do štatutárnych orgánov obchodných spoločností.

Novela je tiež zameraná na ukladanie alternatívnych trestov za účelom zníženia možného ukladania trestu odňatia slobody pri niektorých trestných činoch. Navrhuje sa zavedenie inštitútu nahradenia trestu odňatia slobody peňažným trestom pri niektorých ekonomických a hospodárskych trestných činoch. Upravujú sa daňové trestné činy a sprísňujú podmienky účinnej ľútosti. Novela zvyšuje dolnú hranicu malej škody na 500 EUR.

Viac TU

REAL ESTATE

Novela zákona o odpadoch

Dňa 30.06.2022 nadobudla účinnosť novela zákona o odpadoch, ktorá sa týka nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácii stavieb. Zavádza sa pojem „selektívna demolácia“, ktorý znamená postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov. Novela tiež zavádza nové povinnosti pre pôvodcu stavebného odpadu v súvislosti s nakladaním so stavebným odpadom a odpadom z demolácií.

Viac TU

Nový zákon o výstavbe

NRSR prijala dňa 27.04.2022 nový zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe, ktorý nadobudne účinnosť dňa 01.04.2024. Právomoc povoľovania stavieb bude centralizovaná v ústrednom orgáne štátnej správy, ktorého pracoviská preberú právomoci obcí, ako stavebných úradov. Stavebné povolenie bude nahradené rozhodnutím o stavebnom zámere, pričom rozhodnutiu bude predchádzať prerokovanie stavebného zámeru s dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdenie vplyvu na životné prostredie. Zjednodušený postup povoľovania jednoduchých stavieb zostáva zachovaný. Drobné stavby naďalej podliehajú ohláseniu. Prísnejšie budú hodnotené stavby postavené bez oprávnenia – ich dodatočné povolenie už nebude možné.

Viac TU

Nový zákon o územnom plánovaní

NRSR prijala 27.04.2022 nový zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní, ktorý nadobudne účinnosť dňa 01.04.2024 a  ktorým sa zriaďuje nový úrad s kompetenciami v oblasti územného plánovania. Doterajšie stupne územnoplánovacej dokumentácie zostávajú zachované, avšak zavádza sa nový typ, a to územný plán mikroregiónu. Cieľom zákona je digitalizácia procesov a koncentrovanie dokumentácie v jednom informačnom systéme.

Viac TU

Návrh novely katastrálneho zákona

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza novela katastrálneho zákona, ktorej cieľom je zjednodušiť návrh na začatie katastrálneho konania v listinnej podobe. Upravuje konanie o zázname, zavádza možnosť vykonania záznamu v časti, ako aj možnosť požiadať o vykonanie záznamu urýchlene. Precizuje právnu úpravu konania o poznámke. Pri konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte sa pri väčšom počte účastníkov tohto konania ustanovuje doručovanie verejnou vyhláškou. Účinnosť novely katastrálneho zákona sa navrhuje od 01.07.2023 a v niektorých častiach od 01.01.2024.

Viac TU

PRACOVNÉ PRÁVO

Novela Zákonníka práce

Dňa 01.01.2023 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce, ktorej cieľom je zníženie mzdových nákladov v súvislosti so sezónnym zamestnávaním pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva a cestovného ruchu, a to výnimkou z platenia poistenia a starobného poistenia a poistného na poistenie v nezamestnanosti formou odvodovej odpočítateľnej položky. Pre tieto účely bude do Zákonníka práce zavedený nový typ dohody o pracovnej činnosti, ktorý bude využívaný v prípade sezónnych prác.

Viac TU

SOCIÁLNA POLITIKA

Nový zákon o štátnej podpore nájomného bývania

Dňa 01.07.2022 nadobudol účinnosť nový zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania, ktorého cieľom je umožniť výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania. Tento zákon novelizuje zároveň aj Zákonník práce (s účinnosťou od 01.01.2023), a to zavedením možnosti zamestnávateľa prispieť na úhradu štátneho nájomného bývania zamestnanca.

Viac TU

SPOTREBITEĽ

Novela zákona o potravinách

S účinnosťou od 01.07.2022 sa mení zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v súvislosti s predajom výrobkov po dátume minimálnej trvanlivosti („DMT“). Potraviny po DMT je prevádzkovateľ povinný ponúknuť primárne neziskovej organizácii a až po jej nezáujme predať konečným spotrebiteľom. Zároveň sa upravuje povinnosť označovania percentuálneho podielu slovenských výrobkov v letákoch predajcu.

Viac TU

Novela zákona o cenách

S účinnosťou od 01.07.2022 sa mení zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách  pokiaľ ide o zaokrúhľovanie platieb v hotovosti, ktoré sa po novom bude robiť na 5 eurocentov. Účelom tejto novely Zákona o cenách je minimalizácia používania 1 a 2 eurocentov pri platbách v hotovosti.

Viac TU