NA AKÚ FINANČNÚ POMOC MÁM NÁROK V SÚVISLOSTI S PODNIKANÍM?

Táto otázka koluje v hlavách takmer všetkým podnikateľom v súčasnosti. V predchádzajúcom článku sme Vám poskytli prehľad finančných opatrení prijatých na zmiernenie dôsledkov pandémie COVID-19 zákonom č. 67/2020 Z.z., tzv. LEX CORONA[1]. V nasledujúcom článku by sme sa chceli venovať o niečo detailnejšie konkrétnym formám finančnej pomoci a komu je pomoc určená.

Všetky opatrenia sú určené podnikom, pričom za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu. Sem patria teda nie len obchodné spoločnosti, ale aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.

Veľká časť opatrení je určená mikropodnikom, malým a stredným podnikom (MSP). Považujú sa za ne tie podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR[2]. Pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm sa pri MSP zohľadňujú taktiež údaje ich partnerských a prepojených podnikov. Za predpokladu, že podnikáte prostredníctvom viacerých podnikov, dôležité bude posúdiť si, či sa údaje za tieto podniky nemajú taktiež pri výpočtoch zohľadňovať.

A. Štátna pomoc pre podniky, ktorí museli pozastaviť alebo obmedziť svoju činnosť

Európska komisia 21.4.2020 schválila Slovensku schému štátnej pomoci vo výške 2 miliardy EUR na zachovanie pracovných miest a podporu samostatne zárobkovo činných osôb postihnutých pandémiou koronavírusu, ako aj núdzovými opatreniami prijatými štátom. Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk .

Komu je táto štátna pomoc určená: Príjemcami sú podniky (MSP ale aj veľké podniky), ktoré začali s podnikaním najneskôr do 1.2.2020. Je určená:

 • podnikom pôsobiacim v odvetviach, ktoré dôsledkom pandémie COVID-19 a opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva[3] museli pozastaviť alebo obmedziť svoju činnosť,
 • podnikom, ktoré pre vyhlásenie a rozšírenie núdzového stavu[4] museli pozastaviť alebo obmedziť svoju činnosť alebo im bola uložená pracovná povinnosť,
 • podnikom pôsobiacim v odvetviach, ktoré po vyhlásení núdzového stavu pozastavili svoju činnosť, prerušili alebo obmedzili svoje činnosti, alebo podniky pôsobiace v odvetviach, v ktorých poklesol predaj v dôsledku pandémie, pričom sa neobmedzujú iba na odvetvia, na ktoré sa vzťahujú vládne reštriktívne opatrenia[5].

Aké druhy štátnej pomoci budú poskytované: Finančné dotácie a príspevky.

A v akej výške bude pomoc poskytovaná: Dotácia na úhradu náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1.100,- EUR bude poskytovaná zamestnávateľovi, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý udržal pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť.

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo jej poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. o 10 % v marci 2020). Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne vo výške nadväzne na pokles tržieb, v marci maximálne vo výške 270,- EUR a v apríli maximálne vo výške 540,- EUR.

Úhrada náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880,- EUR alebo paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb bude poskytovaná zamestnávateľovi (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105,- EUR za mesiac marec 2020 a vo výške 210,- EUR za mesiac apríl a máj 2020 sa poskytne SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny a fyzickej osobe, ktorá je jediným spoločníkom s.r.o., zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.).

B. Štátna pomoc vo forme záruk na úvery a vo forme bonifikácie úroku (tzv. SIH antikorona záruka)

Komu je táto štátna pomoc určená: MSP

Aké druhy štátnej pomoci budú poskytované: Pomoc vo forme a) portfóliovej záruky za úver poskytnutý finančným sprostredkovateľom a b) bonifikácie úroku (úroková dotácia), t. j. úhrada časti alebo celej sumy úroku z úveru poskytnutého finančným sprostredkovateľom. Úvery, kryté zárukami, musia po celý čas spĺňať tieto kritériá oprávnenosti (i) úvery musia byť novo vytvorené, pričom je vylúčené refinancovať existujúce úvery; (ii) je vylúčené financovať operácie / investície, ktoré sa fyzicky skončili alebo plne realizovali ešte pred predložením žiadosti o úver; (iii) úvery sa nesmú použiť na financovanie čisto finančných činností ani výstavby nehnuteľností vykonávanej ako činnosť v oblasti finančných investícií a ani na poskytovanie spotrebiteľských úverov.

A v akej výške bude pomoc poskytovaná: Celková výška pomoci de minimis poskytnutá jedinému podniku v priebehu obdobia predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka nesmie presiahnuť 200.000,- EUR, alebo 100.000,- EUR v prípade podniku vykonávajúceho cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu. Mechanizmus výpočtu výšky pomoci je upravený v Prílohe č. 2 Schémy pomoci de minimis DM – 4/2020[6].

O úver budú môcť MSP požiadať prostredníctvom svojej banky, ktorá celý proces administruje. Banky, ktoré sa zatiaľ k pomoci zapojili: Slovenská sporiteľňa, BKS Bank AG, Všeobecná úverová banka a UniCredit Bank.

C. Finančná pomoc na podporu udržania prevádzky prostredníctvom úverov EXIMBANKY a SZRB

Finančná pomoc sa poskytuje prostredníctvom inštitúcií, ktorými sú Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA) a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB) a taktiež bude mať formu štátnej pomoci. Poskytovanie pomoci sa viaže na prevádzkový úver EXIMBANKY alebo SZRB a spočíva vo forme záruky za prevádzkový úver poskytnutý jednou z bánk alebo úhrady úroku z prevádzkového úveru poskytnutého jednou z bánk.

COVID úver poskytovaný EXIMBANKOU

S účinnosťou od 27.4.2020 EXIMBANKA SR začína prijímať žiadosti o poskytnutie prevádzkového úveru na podporu preklenutia negatívnych ekonomických dopadov spôsobených výskytom ochorenia COVID-19. Úver sa poskytuje za zvýhodnených podmienok a je určený pre MSP, ktoré v rámci svojej činnosti realizujú exportné aktivity.

Komu je táto štátna pomoc určená: MSP, ktoré v rámci svojej činnosti realizujú exportné aktivity a vykonávajú svoju činnosť aspoň 2 ukončené (ucelené) účtovné obdobia pred podaním žiadosti o COVID úver.

Na čo môže byť použitá: Finančné prostriedky získané z prevádzkového úveru môže príjemca pomoci použiť výlučne na

 1. financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti,
 2. financovanie investícii do hmotného a/alebo nehmotného majetku súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti,
 3. splatenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni a/alebo zdravotným poisťovniam.

A v akej výške bude pomoc poskytovaná: Celková výška úveru môže byť od 100.000,- EUR do 500.000,- EUR a zároveň maximálna výška nesmie presiahnuť 50 % celkového obratu MSP za rok 2019.

Iné parametre pomoci:

 • doba splatnosti úveru 3 roky,
 • odklad splácania istiny a úrokov bude 12 mesiacov, pričom úver sa bude splácať počas zostávajúcich 24 mesiacov,
 • výška individuálnej záruky Ministerstva financií SR je 80 % zostatku istiny úveru,
 • úroková sadzba úveru bude 4,00 % p. a. ako pevne fixovaná sadzba na celé obdobie splatnosti úveru,
 • bonifikovať sa bude celá úroková sadzba (pôjde teda o bezúročný úver, za splnenia podmienok),
 • pomoc vo forme bonifikácia úroku sa začne vyplácať až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa čerpania, ak MSP:
  • počas tohto ročného odkladu úveru udrží zamestnanosť,
  • po uplynutí ročného odkladu nebude mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych a zdravotných odvodoch;

a to ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie toto obdobie, a potom pravidelne mesačne počas nasledujúcich 24 mesiacov.

Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020 poskytovaný SZRB

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. poskytuje od 20.4. 2020 prevádzkový úver „PODNIKATEĽ 2020“ na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti MSP, s možnosťou získania finančnej pomoci Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa § 25 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, a to vo forme:

 • záruky za úver a
 • úhrady úroku z úveru (bonifikácia úroku).

Komu je táto štátna pomoc určená: MSP, ktoré v rámci svojej činnosti realizujú exportné aktivity a vykonávajú svoju činnosť aspoň 1 ukončené (ucelené) účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úver. a nemajú uvedené v predmete činnosti činnosť agentúry dočasného zamestnávania a/alebo sprostredkovanie zamestnania za úhradu.

Na čo môže byť použitá: Finančné prostriedky získané z prevádzkového úveru môže príjemca pomoci použiť výlučne na:

 1. financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti,
 2. financovanie investícii do hmotného a/alebo nehmotného majetku súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti,
 3. splatenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni a/alebo zdravotným poisťovniam.

A v akej výške bude pomoc poskytovaná: Celková výška úveru môže byť od 10.000,- EUR do 350.000,- EUR a zároveň maximálna výška nesmie presiahnuť 50 % celkového obratu MSP za rok 2019.

Iné parametre pomoci:

 • doba splatnosti úveru 3 roky,
 • odklad splácania istiny a úrokov na obdobie 12 mesiacov, pričom úver sa bude splácať počas zostávajúcich 24 mesiacov,
 • výška individuálnej záruky Ministerstva financií SR je 80 % zostatku istiny úveru,
 • úroková sadzba úveru bude 4,00 % p. a. ako pevne fixovaná sadzba na celé obdobie splatnosti úveru,
 • bonifikovať sa bude celá úroková sadzba (pôjde teda o bezúročný úver, za splnenia podmienok).

D. Odklad splácania úverov

Hoci toto opatrenie nemá charakter finančnej pomoci, keďže jeho účinkom dochádza k oddialeniu povinnosti splácať svoje dlhy, zahrnuli sme ho taktiež do tohto prehľadu. Podnikom sa v zmysle tohto opatrenia umožňuje požiadať veriteľa o odklad splátok istiny úveru, istiny a úrokov z úveru alebo odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo. Odklad úverov sa netýka úverov poskytnutých formou povoleného prečerpania na bežnom účte alebo formou úverového rámca poskytovaného prostredníctvom platobnej karty.

Komu je odklad úverov určený: MSP, voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve.

Na aká dobu je odklad povolený: Banka alebo pobočka zahraničnej banky, povolí odklad splácania úveru na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splácania úveru, ktoré nie je dlhšie ako 9 mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru. Dlžník môže požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.

Veriteľ, ktorým je iná osoba ako banka alebo pobočka zahraničnej banky, povolí odklad splácania úveru na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splácania úveru, ktoré nie je dlhšie ako 3 mesiace odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru. Veriteľ povolí odklad splácania úveru najviac na ďalšie 3 mesiace, ak dlžník oznámi veriteľovi svoj záujem o ďalší odklad splácania úveru najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splácania úveru.

Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru, ak sa s dlžníkom nedohodne inak.

Môže veriteľ žiadosť o odklad splácania úveru odmietnuť: Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splácania úveru, ak:

 1. je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splácania úveru, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,
 2. bol dlžník k 29. 02.2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 EUR pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,
 3. bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,
 4. žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo
 5. žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 LEX CORONA.

Veriteľ informuje dlžníka o povolení odkladu splácania úveru alebo o odmietnutí povolenia odkladu splácania úveru v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti o odklad splácania úveru. Ak veriteľ nepovolil odklad splácania úveru, je povinný to dlžníkovi odôvodniť. Ak veriteľ lehoty podľa predchádzajúcej vety nedodrží, považuje sa odklad splácania úveru za povolený.

V prípade záujmu o bližšie informácie o vyššie uvedených opatreniach nás neváhajte kontaktovať.

 

[1]     Zákon č. 67/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

[2]     Prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení.

[3]     Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2576/2020, zo dňa 12.3.2020  http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky.pdf

[4]     Uznesenie Vlády SR č. 114 z 15.3.2020 a Uznesenie Vlády SR č. 115 z 18.3.2020

[5]     Napr. v rámci prerušenia alebo obmedzeniu činností z dôvodu prekážok v dodávateľskom reťazci, resp. poklesu tržieb z dôvodu poklesu dopytu (pokles tržieb oproti porovnateľnému obdobiu). Prijímateľ pomoci predkladá v žiadosti o pomoc informácie vrátane údajov stanoveným spôsobom výpočtu poklesu tržieb zo strany vykonávateľa schémy, alebo informáciu o uplatnení prekážok na strane zamestnávateľa (podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce) zasiahnutého mimoriadnou situáciou.

[6] https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=361894