NOVÉ NARIADENIE O PROSPEKTE CENNÝCH PAPIEROV

Jedným z mnohých právnych predpisov EÚ smerujúcich k dobudovaniu Únie kapitálových trhov je aj Nariadenie EÚ č. 2017/ 1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu. Nariadenie sa má s výnimkou niektorých článkov plne uplatňovať od 21. júla 2019. Cieľom tohto článku je poukázať na niektoré novinky, ktoré prináša.

Európska Komisia prijala 30. septembra 2015 tzv. Akčný plán na vybudovanie Únie kapitálových trhov (capital markets union) [1]. Prijatie tohto plánu bolo jednak reakciou na následky finančnej krízy rokov 2007-2008, no zároveň je tiež prirodzeným pokračovaním tzv. Lamfalussyho procesu, ktorý na začiatku milénia započal regulačný proces pre finančné služby.

Vytvorenie Únie kapitálových trhov má viesť nielen k prehĺbeniu a ďalšej integrácii vnútorného trhu EÚ, ale aj k jeho zefektívneniu a k zjednodušeniu prístupu k finančným prostriedkom.

Práve zjednodušenie prístupu k finančným prostriedkom má podporiť ďalší ekonomický rast, prostredníctvom dlhodobo udržateľných investícií do malých a stredných podnikov a inovácii. Európska komisia preto deklaruje, že na to aby bolo možné tieto ciele dosiahnuť, je nevyhnutné vytvoriť silnejšie kapitálové trhy[2].

Jedným z mnohých právnych predpisov EÚ, ktoré predstavuje ďalší krok smerom k dobudovaniu Únie kapitálových trhov, je aj Nariadenie EÚ č. 2017/ 1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu.

Hlavným cieľom predmetného Nariadenia je zjednotenie jednotlivých prístupov pri zverejňovaní informácii pri verejných ponukách cenných papierov, ktoré sú nevyhnutné pre ochranu investorov a integrity kapitálového trhu (ďalej len „Nariadenie“), a to odstránením informačných asymetrií.

Na rozdiel od predchádzajúcej Smernice EÚ 2003/71/ES o prospekte sa predpokladá, že vzhľadom na priamy účinok a aplikovateľnosť bez potreby ďalšej implementácie, povedie Nariadenie k efektívnejšej harmonizácii kapitálových trhov v členských štátoch EÚ, resp. k ich prehĺbeniu a ďalšej integrácii.

Osobitným cieľom je zároveň aj zníženie byrokratickej záťaže, ktorá sa na jednej strane prejavuje celým radom výnimiek na ktoré sa Nariadenie neaplikuje, a tiež zjednodušením prístupu k finančným prostriedkom pre malé a stredné podniky (SME), prostredníctvom tzv. štandardizovaného Európskeho rastového prospektu.

Nariadenie bolo zverejnené vo Vestníku EÚ 30. júna 2017, pričom s výnimkou niektorých článkov[3] sa bude plne uplatňovať od 21. júla 2019.

Cieľom tohto článku je poukázať na niektoré novinky, ktoré Nariadenie prináša.

Prospekt cenných papierov

Prospekt cenných papierov je právny dokument, ktorý obsahuje dôležité informácie, ktoré investor potrebuje poznať predtým ako sa rozhodne investovať do cenných papierov vydaných emitentom. Jeho cieľom je tak eliminovanie informačnej asymetrie medzi emitentom vydávajúcim cenné papiere na jednej strane, a investormi na druhej strane.

Vydanie prospektu cenných papierov podlieha schváleniu príslušným orgánom, pričom jeho schválenie v jednom členskom štáte je platné aj v ostatných členských štátoch (tzv. single passport).

Cieľom jednotnej európskej úpravy je tak zabezpečenie rovnakého štandardu ochrany investorov naprieč celou EÚ, a tiež zjednodušený prístup ku kapitálu pre malé spoločnosti.

(ne)Aplikácia Nariadenia

Nariadenie o prospekte stanovuje celý rad výnimiek, na ktoré sa uvedené Nariadenie nevzťahuje. V zásade platí, že Nariadenie sa nebude aplikovať na ponuku cenných papierov, ktorej celková protihodnota je nižšia ako 1 milión EUR, vypočítaná za obdobie 12 mesiacov.[4] Uvedená suma sa tak snaží reflektovať skutočnosť, že náklady na vypracovanie prospektu môžu byť pri tak nízkej emisii neúmerne vysoké.

Okrem vyššie uvedeného limitu stanovuje Nariadenie aj právo členských štátov dodatočne upraviť výšku limitu, do ktorého sa Nariadenie o prospekte nebude aplikovať, pri tzv. domácich emisiách. Horný limit je pri tom stanovený tak aby celková výška takejto protihodnoty nepresiahla 8 miliónov EUR, vypočítaných za predchádzajúcich 12 mesiacov.[5] Máme, za to, že tento limit sa bude meniť od členského štátu k členskému štátu, v závislosti na „vyspelosti“ daného kapitálového prostredia.

Okrem výnimiek týkajúcich sa limitov emisie obsahuje Nariadenie aj ďalšie množstvo výnimiek, ktoré je možné rozdeliť do nasledujúcich kategórii:

  1. Vyňatie určitých druhov cenných papierov[6]. Jedná sa napr. o podiely na základnom imaní centrálnych bánk členských štátov, nemajetkové cenné papiere vydané členským štátom, cenné papiere za ktoré neobmedzene a neodvolateľne ručí členský štát.
  2. Vyňatie určitých druhov verejných ponúk cenných papierov[7]. Napríklad pri ponuke cenných papierov adresovanej výlučne kvalifikovaným investorom.
  3. Vyňatie určitých druhov cenných papierov na prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu.[8] Napríklad pri ponuke cenných papiere, ktoré už boli prijaté na obchodovanie na tom istom regulovanom trhu, za predpokladu, že za obdobie 12 mesiacov predstavujú menej ako 20 % počtu cenných papierov, ktoré už boli prijaté na obchodovanie na tom istom regulovanom trhu.

Napriek výnimkám vzťahujúcim sa na verejnú ponuku cenných papierov a ich prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, Nariadenie umožňuje emitentom vydať aj tzv. dobrovoľný prospekt[9], ktorý musí byť schválený príslušným orgánom dohľadu. V takomto prípade, sa na emitenta vzťahujú všetky práva a povinnosti, ktoré mu z Nariadenia vyplývajú.

Náležitosti prospektu – požiadavka zrozumiteľnosti

Nariadenie stanovuje, že prospekt cenných papierov musí obsahovať všetky potrebné informácie, ktoré sú potrebné pre investora, aby mohol uskutočniť informované rozhodnutie. Okrem prehľadu základných informácii, ktoré by mali byť obsiahnuté v prospekte, Nariadenie tiež požaduje aby informácie boli vypracované v ľahko analyzovateľnej, stručnej a pochopiteľnej podobe.

Nevyhnutnou náležitosťou prospektu je aj Súhrn prospektu, ktorý musí byť krátky, v maximálnom rozsahu 7 strán formátu A4. Súhrn musí obsahovať najmä tieto štyri oddiely:

  • Úvod obsahujúci upozornenia
  • Kľúčové informácie o emitentovi
  • Kľúčové informácie o cenných papieroch
  • Kľúčové informácie o verejnej ponuke cenných papierov a/alebo prijatí a obchodovanie na regulovanom trhu.

V prípade emisie nemajetkových (non-equity) cenných papierov Nariadenie umožňuje vydať tzv. základný prospekt[10], ktorý musí obsahovať vzorový dokument „Formulár konečných podmienok“ a adresu webového sídla, na ktorom budú uverejnené konečné podmienky.

 Univerzálny registračný dokument

Jednou z najväčších zmien nového Nariadenia je zakotvenie tzv. Univerzálneho registračného dokumentu (URD), ktorého cieľom je motivovať častých emitentov cenných papierov aby svoj prospekt vypracovali ako samostatné dokumenty.

Častým emitentom sa tak umožní každý fiškálny rok vypracovať URD, ktorý bude obsahovať právne, obchodné, finančné, účtovné informácie a tiež informácie o akcionárskej štruktúre emitenta a jeho popis za daný finančný rok. URD tak bude tvoriť hlavnú časť prospektu ku ktorej sa pripojí súhrn prospektu a opis cenných papierov.

V prípade, ak emitent predloží URD na schválenie príslušnému orgánu počas dvoch po sebe nasledujúcich rokoch, považuje sa za emitenta dobre známeho príslušnému orgánu. Nariadenie preto uvádza, že všetky následné URD a ich zmeny by sa mali dať predložiť bez potreby predchádzajúceho schválenia a príslušný orgán by ich mohol preskúmať ex post.

Výhoda má spočívať najmä v tom, že emitent tak bude môcť rýchlejšie nahradiť len tie časti prospektu, kde nastali zmeny, čo povedie k zníženiu nákladov emitenta a umožní mu rýchlejšie reagovať na trhové príležitosti.

 Zjednodušený režim pre sekundárne emisie

Nariadenie umožňuje vypracovať zjednodušený prospekt pre sekundárne emisie v prípade verejnej ponuky cenných papierov alebo prijatia cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu. Zjednodušený prospekt, by mal podliehať úľavám v porovnaní s bežným režimom a mal by zohľadňovať informácie, ktoré už boli zverejnené.

Zjednodušený režim môžu využiť:

  • emitenti, ktorí vydávajú cenné papiere zastupiteľné s existujúcimi cennými papiermi, ktoré boli vydané v minulosti;
  • emitenti, ktorí vydávajú nemajetkové cenné papiere;
  • a ponúkajúci, ktorí ponúkajú cenné papiere aspoň 18 mesiacov.

 Európsky rastový prospekt

Zavedenie Európskeho rastového prospektu cieli na umožnenie malým a stredným podnikom získať peňažné prostriedky naprieč celým jednotným trhom. Európsky rastový prospekt bude v štandardizovanej forme, pričom jeho obsah a formu určí Európska komisia osobitným delegovaným nariadením do 21.1.2019.

 Ostatné zmeny

Zjednodušenie vypracovania prospektu má umožniť aj možnosť tzv. zhrnutia informácií prostredníctvom odkazu[11], ktorým emitent odkáže na dokumenty, ktoré sú dostupné verejnosti, resp. ich zverejní spolu s prospektom (napr. správy audítorov, zakladateľské dokumenty, atď.).

Ďalšou zmenou je aj povinnosť emitenta uverejniť v prospekte tzv. Rizikové faktory[12], pričom sa majú uviesť len tie rizikové faktory, ktoré sa vzťahujú na osobu emitenta, s uvedením pravdepodobnosti ich výskytu a rozsah ich negatívneho vplyvu.

Pôsobnosť ESMA

Vzhľadom na posilnenú  harmonizáciu prospektov v rámci EÚ, je ďalšou novinkou aj postavenie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), ktorý bude spravovať online centrálnu databázu prospektov ponúkaných v EU. ESMA však bude mať aj právomoc pri vydávaní rôznych technických a implementačných právnych aktov a usmernení.

 Záver

Aj keď právny základ úpravy prospektu cenných papierov je podobný s predchádzajúcou Smernicou, vzhľadom na priamu aplikovateľnosť Nariadenia je možné očakávať, že právna úprava bude konvergovať k viac unifikovanej a spoločnej európskej podobe. Uvedené však bude do veľkej miery záležať aj na tom ako budú právnu úpravu formovať kompetentné orgány ako ESMA a Európska komisia prostredníctvom jednotlivých implementačných právnych aktov.

[1] Action plan on Building European Capital Markets union, dostupné online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0468

[2] Tamtiež.

[3] Jedná sa o článok 1 ods. 3 a článok 3 ods. 2, ktoré sa uplatňujú od 21. júla 2018, a článok 1 ods. 5 prvého pododseku písm. a), b) a c) a článok 1 ods. 5 druhého pododseku, ktoré sa uplatňujú od 20. júla 2017.

[4] Článok 1 ods. 3 Nariadenia.

[5] Článok 3 ods. 2 Nariadenia.

[6] Článok 1 ods. 2 Nariadenia.

[7] Článok 1 ods. 4 Nariadenia.

[8] Článok 1 ods. 5 Nariadenia.

[9] Článok 4 Nariadenia.

[10] Článok 8 Nariadenia.

[11] Článok 19 Nariadenia.

[12] Článok 16 Nariadenia.