NOVELA INFO-ZÁKONA – ZMENY V OBLASTI OPAKOVANÉHO POUŽITIA INFORMÁCIÍ

Dňa 21.06.2022 bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o slobodnom prístupe k informáciám[1] (ďalej len „Novela“). Novela zabezpečuje transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1024 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (ďalej len „Smernica 2019/1024“)[2].

Opakovane použitou informáciou sa rozumie informácia, ktorú má (i) k dispozícii povinná osoba, (ii) používa sa na podnikateľské i nepodnikateľské účely, (iii) účel jej použitia je odlišný od pôvodného účelu použitia, na ktorý bola daná informácia vytvorená a (iv) nejde o výmenu informácii medzi povinnými osobami navzájom pri plnení ich úloh.

Dôvody prijatia Smernice 2019/1024

Prijatie Smernice 2019/1024 bolo reakciou na technologický pokrok a nárast informácií vrátane tých, ktoré má vo svojej dispozícii verejný sektor. Ide o širokú škálu informácií z oblasti dopravy, životného prostredia, meteorológie, hospodárstva a iných oblastí, ktoré môžu byť významným prínosom pre spoločnosť. Vďaka prístupu k takýmto údajom bude jednoduchšie využiť v čo najväčšej miere hospodársky a sociálny potenciál informácií verejného sektora a tiež vytvárať nové produkty a služby.

Najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša Novela

Rozšírenie personálnej pôsobnosti na tzv. verejné podniky

Účinnosťou Novely sa rozširuje legálna definícia okruhu informácií, ktoré môžu byť opakovane použité, o informácie, ktoré má k dispozícii tzv. verejný podnik definovaný v § 21b ods. 5 Novely.

Rozšírenie vecnej pôsobnosti

Významnou zmenou, ktorú prináša Novela, je aj rozšírenie vecnej pôsobnosti na nové osobitné kategórie informácií. Medzi takéto informácie zaraďujeme napr. informácie s vysokou hodnotou (high-value datasets), výskumné údaje (ako napr. štatistiky, výsledky meraní) a dynamické údaje (napr. satelitné, meteorologické, dopravné…).

Informácie s vysokou hodnotou predstavujú datasety (súbory dát/údajov) s vysokým potenciálom na opakované použitie. Ich zoznam stanovuje Európska komisia vykonávacím aktom. V súčasnosti je známych len niekoľko kategórií súborov informácií s vysokou hodnotou, a to konkrétne: geopriestorové údaje, pozorovanie Zeme a životné prostredie, meteorológia, štatistika, spoločnosti a vlastníctvo spoločností, mobilita. Zoznam týchto kategórií nie je možné považovať za konečný, pretože Európska komisia je v prípade potreby oprávnená na ich dopĺňanie.

Výskumné údaje predstavujú špecifickú kategóriu informácií, ktoré vznikajú v rámci vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov. Medzi výskumné údaje však nepatria vedecké články ani publikácie z dôvodu vylúčenia ich pôsobnosti zo Smernice 2019/1024.

Ďalšiu osobitnú kategóriu informácií predstavujú dynamické údaje. Novela sa v súvislosti s dynamickými údajmi venuje najmä ich spôsobe sprístupňovania. Sprístupňovanie týchto údajov je zakotvené v § 21g ods. 3,4 Novely a bude prebiehať prostredníctvom tzv. aplikačného programového rozhrania (application programming interface[4]).

Bezplatné sprístupňovanie informácií

So sprístupňovaním informácií súvisí aj novinka v oblasti poplatkovej sféry. Novelou dochádza ku komplexnej úprave ustanovenia § 21k. Dôsledkom zmeny predmetného ustanovenia je bezplatné sprístupnenie informácií verejného sektora na opakované použitie. Platí, že informácie na účely opakovaného použitia sa sprístupňujú bezplatne, avšak povinné osoby môžu požadovať úhradu marginálnych nákladov[5]. Z daného pravidla však existujú výnimky, kedy povinné osoby neaplikujú zásadu bezplatného opakovaného použitia informácií. Výnimky sa týkajú (i) subjektu verejného sektora, ktorý vytvára príjmy, ktorými pokrýva podstatnú časť nákladov súvisiacich s výkonom svojich úloh[6], (ii) múzeí, galérií, knižníc vrátane akademických knižníc a archívu a v neposlednom rade (iii) verejného podniku.

Samostatnú kategóriu tvoria informácie s vysokou hodnotou a výskumné údaje. Ich osobitosť spočíva v tom, že povinná osoba nemôže žiadať ani úhradu marginálnych nákladov. Výnimky z daného pravidla pri súbore informácií s vysokou hodnotou predstavuje ustanovenie § 21k ods. 2 písm. a) Novely. Prvá výnimka sa týka súborov informácií s vysokou hodnotou v držbe verejného podniku, ak by ich bezplatná dostupnosť viedla k narušeniu hospodárskej súťaže na trhu. Druhá výnimka sa aplikuje na tie informácie, ktoré majú k dispozícii múzeá, galérie, knižnice vrátane akademických knižníc a archívy.

Kategórie informácií vylúčené z režimu opakovaného použitia informácií

Novelou dochádza značným spôsobom k rozšíreniu kategórií informácií, ktoré sú vylúčené z režimu opakovaného použitia.

Podľa Novely sa ustanovenia týkajúce sa opakovaného použitia informácií nevzťahujú na informáciu, ktorú má k dispozícii škola v zmysle § 27 Zákona o výchove a vzdelávaní.[7] V prípade všetkých ostatných vzdelávacích inštitúcií sa tieto ustanovenia nemajú vzťahovať na takú informáciu, ktorá nie je výskumným údajom.

Negatívne vymedzenie vecnej pôsobnosti informácií, ktoré sú vylúčené z režimu opakovaného použitia sa taktiež rozširuje o:

  • citlivé informácie o kritickej infraštruktúre[8] (§ 21c ods. 1 písm. k) Novely);
  • informácie, ktorými disponuje osoba vykonávajúca výskum a osoba financujúca výskum okrem výskumných údajov (§ 21c ods. 1 písm. l) Novely).

Ďalej sa z režimu sprístupnenia informácií na opakované použitie vynímajú tiež tie informácie, ktoré má k dispozícií verejný podnik, a ktoré zároveň neboli vyhotovené v rámci poskytovania služieb vo verejnom záujme alebo sa týkajú činnosti v rámci hospodárskej súťaže s inými účastníkmi trhu.

Zmeny pri uzatváraní výhradných dohôd vo verejnom záujme

Okrem vyššie spomenutého, zmeny nastali aj pri uzatváraní výhradných dohôd vo verejnom záujme. Výhradná dohoda predstavuje dohodu medzi povinnou osobou a žiadateľom, ktorej predmetom je obmedzenie iných potenciálnych žiadateľov v opakovanom použití informácií. Uzatváranie výhradných dohôd je zakázané, sankcionuje sa absolútnou neplatnosťou, avšak neplatí absolútne. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám pripúšťa uzatvorenie takýchto dohôd v prípade, ak je obmedzenie sprístupňovania informácií v režime opakovaného použitia informácií nevyhnutné vo verejnom záujme. V súvislosti s výhradnými dohodami uzatváranými vo verejnom záujme vzniká povinným osobám nová povinnosť súvisiaca s ich zverejňovaním. Výhradné dohody bude potrebné zverejňovať v určitom časovom predstihu, a to najmenej dva mesiace pred nadobudnutím účinnosti takejto dohody. Novinkou je, že povinnosť zverejňovania sa rozširuje aj na dohody, ktoré síce vyslovene neobsahujú výhradný prístup k opakovane používaným informáciám, ale možno od nich odôvodnene očakávať obmedzenie opakovaného použitia informácií.

Novela nadobudla účinnosť dňa 01.08.2022.

 

[1] Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám“).

[2] Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora. Smernica 2019/1024 nahrádza pôvodnú smernicu 2003/98/ES vrátane jej novelizovaného znenia z roku 2013.

[3] Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zákon o verejnom obstarávaní“).

[4] Softvérové ​​stavebné bloky, ktoré umožňujú vzájomnú komunikáciu dvoch aplikácií.

[5] t.j. náklady spojené s reprodukciou, s poskytovaním a šírením informácie, s anonymizáciou osobných údajov či opatreniami prijatými na ochranu dôverných obchodných informácií.

[6] Zoznam takýchto osôb zverejní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  Slovenskej republiky na portáli určenom pre sprístupňovanie otvorených údajov.

[7] Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zákon o výchove a vzdelávaní“).

[8] Podľa Zákona č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zákon o kritickej infraštruktúre“).