NOVELA ZÁKONA O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

 

V zbierke zákonov vyšiel nový zákon, ktorý rozsiahlejšie novelizuje zákon o registri partnerov verejného sektora. Novela[1] reaguje na problémy vyše dvojročnej aplikačnej praxe predmetného zákona. Ambíciou novely je korigovať právnu úpravu za účelom ustálenia výkladu a aplikácie jej ustanovení v praxi, ktoré doposiaľ riešilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky prostredníctvom metodického usmerňovania.

Z hľadiska obsahu zmien zákona, ide o zmeny, ktoré sa týkajú pôsobnosti zákona, prehodnocuje sa vymedzenie partnera verejného sektora a rozsah transakcií podriadených zákonu, a tiež o zmeny procesných ustanovení zákona.

Nižšie nájdete prehľad najdôležitejších zmien a nových povinností.

Nové vymedzenie pojmu „partner verejného sektora“, a teda okruhu subjektov povinne zapisovaných do registra

V rámci negatívneho vymedzenia pojmu partnera verejného sektora, novela, okrem iných zmien, upúšťa od posudzovania limitov plnenia iba za obdobie kalendárneho roka. Preto bude opätovne potrebné vyhodnotiť, či plnenie poskytované od subjektu verejného sektora po 01.09.2019 neprekračuje objemové limity v zmysle novej úpravy.

Partneri verejného sektora podľa novej právnej úpravy budú musieť zabezpečiť svoj zápis v registri, a to ešte pred prijatím plnenia, ktorého poskytnutím má dôjsť k prekročeniu hodnoty plnenia nad limity stanovené zákonnou úpravou účinnou od 01.09.2019 v prípade zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú alebo zmluvy, pri ktorej v momente jej uzatvorenia nebolo možné určiť hodnotu poskytovaného plnenia a v ostatných prípadoch najneskôr do 29.02.2020.

Sankciou v prípade nedodržania stanovenej lehoty na zápis partnera verejného sektora do registra bude oprávnenie verejného subjektu neposkytnúť partnerovi verejného sektora plnenie, na ktoré by inak mal partner verejného sektora nárok, a to bez možnosti uplatnenia sankcií za omeškanie. V krajnom prípade bude dané oprávnenie verejného subjektu odstúpiť od zmluvy.

Novela tiež rozširuje okruh subjektov, ktoré sa po novom nebudú posudzovať za partnerov verejného sektora, aj keby boli účastníkmi transakcií so subjektami verejnej správy nad stanovené objemové limity.  Po novom sa tak za partnerov verejného sektora nebudú považovať napr. banky a iné finančné inštitúcie, nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska alebo iný príslušný zahraničný orgán dohľadu v oblasti finančného trhu.

Posúdenie objemu hodnoty poskytovaného plnenia po novom

Ako je načrtnuté v bode vyššie, pri vyhodnocovaní splnenia kritéria finančného limitu 250.000,00 EUR bude od 01.09.2019 pri čiastkových a opakujúcich sa plneniach potrebné zohľadňovať hodnotu (t.j. hodnota poskytovaných finančných prostriedkov/majetkového plnenia prípadne ich úhrnu) celkového poskytovaného plnenia pre partnera verejného sektora. Už nebude relevantná hodnota poskytovaného plnenia iba za kalendárny rok.

Stanovenie výkladových pravidiel a zásad pre určenie hodnoty poskytovaného plnenia

Novela zavádza pravidlá a zásady pre určenie hodnoty poskytovaného plnenia pre partnera verejného sektora.

Nižšie, uvádzame výber niektorých zásad, ktorých využívanie našimi klientami zrejme bude najfrekventovanejšie:

  • všetky hodnoty plnení sa budú zohľadňovať bez dane z pridanej hodnoty, ak sa táto uplatňuje;
  • zavedú sa nasledovné fikcie:
  • v prípade zmluvy na dobu určitú s možnosťou jej jednostranného predĺženia, sa zavádza fikcia, že k takému predĺženiu zmluvy dôjde. Teda bude potrebné zohľadňovať aj plnenia, ktoré by partnerovi verejného sektora mali byť poskytované počas predĺženia zmluvy;
  • pri zmluve, ktorá obsahuje dôvody na jej predčasné ukončenie, sa zavádza fikcia, že tieto dôvody nenastanú;
  • pri zmluve, ktorá umožňuje navýšenie pôvodne predpokladanej hodnoty, sa zavádza fikcia, že k takému navýšeniu dôjde;
  • pri zmluve, ktorá má rámcový charakter sa zavádza fikcia, že dôjde k čerpaniu maximálneho rámca prijímaných hodnôt;
  • tiež sa zavádza fikcia, že najvyššia hodnota plnenia zo zmluvy bude poskytnutá;
  • u spoluvlastníkov sa prijímaná hodnota plnenia rozpočítava podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov;
  • pri určení hodnôt majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv sa bude vychádzať zo znaleckého posudku, ak sa vyhotovoval alebo bolo povinné ho vyhotoviť, inak sa na určenie hodnoty takého plnenia použije finančnými prostriedkami vyjadrená poskytovaná protihodnota;
  • hodnoty plnení z jednotlivých zmlúv sa nesčítavajú (a to ani v prípade, ak partner verejného sektora má uzatvorených viacero zmlúv s totožným subjektom verejnej správy). 

Zavedenie nového pojmu „trvanie zmluvy“ pre účel minimálnej doby trvania zápisu partnera verejného sektora v registri

Precizuje sa tiež vymedzenie trvania zmluvy, ktoré sa nemá posudzovať podľa ustanovení o trvaní zmluvy v takej zmluve zapracovaných. Trvaním zmluvy sa tak má rozumieť doba, počas ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva. Minimálne trvanie zápisu partnera verejného sektora v registri preto musí korešpondovať s dobou počas ktorej je partnerovi verejného sektora poskytovaného plnenie.

Zavedenie povinnosti podať oznámenie o overení konečného užívateľa výhod k 31.12. bezodkladne, avšak najneskôr do 28. februára príslušného kalendárneho roka

Stanoví sa lehota, do ktorej je potrebné zabezpečiť overenie svojho konečného užívateľa výhod k 31.12. príslušného kalendárneho roka (za predpokladu, že sa tento nezmenil). Sankciou v prípade nedodržania stanovenej lehoty na overenie konečného užívateľa výhod zo strany partnera verejného sektora bude oprávnenie verejného subjektu neposkytnúť partnerovi verejného sektora plnenie, na ktoré by inak mal partner verejného sektora nárok, a to bez možnosti uplatnenia si sankcií za omeškanie.

Zúženie vymedzenia pojmu „člen vrcholového manažmentu“ partnera verejného sektora

Zjednoduší sa registrácia členov vrcholového manažmentu spoločnosti, ktorí sa do registra registrujú za splnenia stanovených podmienok namiesto konečných užívateľov výhod. Po novom sa za členov vrcholového manažmentu budú považovať už len členovia štatutárneho orgánu spoločnosti. Novela týmto reaguje na situácie kedy spoločnosti ako členov svojho vrcholového manažmentu registrovali desiatky osôb (členov štatutárneho orgánu, prokuristov, vrcholových manažérov).

V prípade aktuálne registrovaných spoločností, pri ktorých sú registrovaní členovia jej vrcholového manažmentu sú spoločnosti povinné zabezpečiť zosúladenie zápisu s úpravou účinnou po 01.09.2019 a to najneskôr do 29.02.2020.

Zníženie výšky pokuty pre štatutárny orgán partnera verejného sektora

Novela zavádza spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť členov štatutárneho orgánu v rozsahu od 10.000,00 EUR do 100.000,00 EUR. Za súčasnej právnej úpravy, totiž zákon umožňuje udeliť pokutu v nezmenenom rozsahu každému jednotlivému členovi štatutárneho orgánu až do výšky 100.000,00 EUR. Teda v prípade napr. dvojčlenného štatutárneho orgánu, by pokuta pre oboch členov spoločne mohla byť zo strany súdu udelená až do výšky 200.000,00 EUR. Pre úplnosť uvádzame, že spomínaná pokuta by mohla byť zo strany príslušného súdu udelená napr. v prípade porušenia povinností uviesť správne a úplné údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch v registri alebo tiež v prípade  nedodržania lehoty na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v stanovenej lehote. Taká pokuta by mohla byť uložená popri ďalších sankciách, a to aj popri pokute pre partnera verejného sektora, a to pre tých členov štatutárneho orgánu, ktorí nimi boli v čase porušenia povinnosti.

Odmietnutie opätovného zápisu do registra ako nová sankcia po výmaze partnera verejného sektora z registra z úradnej povinnosti

Novou sankciou pri výmaze partnera verejného sektora z registra partnerov verejného sektora je zákaz opätovného zápisu partnera verejného sektora v priebehu dvoch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jeho výmaze z registra.

Overenie konečného užívateľa výhod už len dvakrát do roka

S účinnosťou od 01.11.2019 sa zavedie technický postup, ktorým bude možné overiť konečného užívateľa výhod kedykoľvek aj v prípadoch nepredpokladaných zákonom.  Zmena má za cieľ odbúrať nadbytočnú administratívnu záťaž, kedy v praxi vznikajú situácie, že pre partnerov verejného sektora oprávnené osoby každého pol roka vykonávajú zápis nového verifikačného dokumentu do registra, aj keď sa nenaplnili zákonné podmienky, teda u partnera verejného sektora sa nezmenil konečný užívateľ výhod. Aktuálna právna úprava totiž obsahuje výpočet situácií, pri výskyte ktorých je povinne potrebné overovať aktuálnosť údajov o konečnom užívateľovi výhod subjektu. Je to napríklad pred podpisom zmluvy, z ktorej má pre partnera verejného sektora od subjektu verejného sektora plynúť plnenie nad stanovené finančné limity. Výnimkou z povinnosti je ak overenie konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora bolo vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred rozhodnou udalosťou, napr. pred podpisom takej zmluvy. De jure teda, údaje o zapísanom konečnom užívateľovi výhod v registri sú na účel aktuálnej úpravy zákona platné len pol roka.  Partneri verejného sektora mali preto záujem každého pol roka overovať údaje o konečnom užívateľovi výhod. Problémom však je, že neexistuje technický postup (neexistuje formulár), ako také overenie konečného užívateľa výhod zabezpečiť. Novela by mala takýto technický postup zaviesť.

Oprávnenie nezapísať údaj o trvalom pobyte konečného užívateľa výhod

Novela od 01.11.2019 zavádza oprávnenie neuviezť vo verifikačnom dokumente údaj o trvalom pobyte konečného užívateľa výhod, resp. člena vrcholového manažmentu partnera verejného sektora zapisovaného namiesto konečného užívateľa výhod. Toto v prípade, že uvedenie údaja o trvalom pobyte konečného užívateľa výhod by mohlo ohroziť jeho bezpečnosť alebo zasiahnuť do jeho práv na ochranu osobnosti, alebo ohroziť bezpečnosť alebo zasiahnuť do práv na ochranu osobnosti jeho blízkych osôb, môže namiesto takého údaja oprávnená osoba uviesť údaj o sídle alebo mieste podnikania partnera verejného sektora.

Takúto úpravu bude možné aplikovať tiež v prípade registrácie členov vrcholového manažmentu spoločnosti (teda registrácie štatutárneho orgánu), ktorí sa v zákonom stanovených prípadoch registrujú do registra namiesto konečných užívateľov výhod spoločnosti. Domnievame sa však, že opodstatnenosť sa bude dať preukázať zrejme iba v prípade, že údaj o trvalom pobyte príslušného člena štatutárneho orgánu nebude možné vyčítať ani z iného verejne dostupného registra, napr. z obchodného registra.

Zjednodušenie registrácie partnera verejného sektora, ktorý je emitentom alebo spoločnosťou výlučne majetkovo ovládanou a riadenou emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v registri

Novela s účinnosťou od 01.11.2019 upúšťa od požiadavky skúmať, či má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora, ktorý je emitentom alebo spoločnosťou výlučne majetkovo ovládaná a riadená emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Takýto partner verejného sektora je povinný registrovať svoj štatutárny orgán, ako vrcholový manažment, ktorý sa zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod.

Ostatné úpravy zákona

Predmetná novela zákona zapracovala aj niekoľko zmien týkajúcich sa procesných ustanovení zákona, ktoré reflektujú najmä skúsenosti oprávnených osôb a registrujúceho orgánu v praxi. Návrh zákona napríklad prináša nové prvky, ktorých cieľom je posilniť jeho účinnosť a prevenčný charakter, ako napríklad zavedenie diskvalifikácie zo zápisu do registra alebo tiež  povinné registrovanie údajov o začatí konania o kvalifikovanom podnete alebo o začatí konania o výmaze partnera verejného sektora z registra a sprístupnenie obsahu právoplatných  rozhodnutí verejnosti.

Zhodnotenie novely

Novela zapracovala zmeny, ktoré sú dlhodobo vítané a očakávané. Je zrejmé, že novela má za cieľ najmä znížiť zbytočnú administratívnu záťaž a najmä upustiť od sledovania transakcií, pri ktorých to nie je legitímne a účelné.

 

[1] Zákon č. 241/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.