NOVELA ZÁKONA O SŤAŽNOSTIACH ÚČINNÁ OD 1.6.2017

Dňa 1.6.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 94/2017 Z. z. (ďalej len „Novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).

Cieľom predmetnej Novely je podľa zákonodarcu odstránenie systémových a vecných nedostatkov platného zákona o sťažnostiach, pri zohľadnení poznatkov z aplikačnej praxe. Novela upravuje režim prešetrovania a vybavovania sťažností, smerujúc k dosiahnutiu vyššej efektivity pri vybavovaní sťažností, pričom súčasne rieši aj otázky súvisiace s problematikou informatizácie spoločnosti. V tomto článku sa zaoberáme stručným opisom niektorých dôležitých zmien zavedených Novelou.

Medzi najpodstatnejšie zmeny obsiahnuté v Novele patrí rozšírenie negatívneho vymedzenia legálnej definície sťažnosti, rozšírenie pozitívnej definície pojmu „vybavenie sťažnosti“, modifikácia spôsobov podávania sťažnosti, zavedenie nových dôvodov odloženia sťažnosti ako aj zavedenie inštitútu tzv. ďalšej sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti.

Rozšírenie negatívnej definície pojmu „sťažnosť“ a rozšírenie pozitívnej definície pojmu „vybavenie sťažnosti“

Inštitútom sťažnosti je vyjadrené právo na prístup k súdnej a inej právnej ochrane zakotvené v čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky.

V pozitívnej rovine vymedzuje pojem sťažnosť § 3, ods. 1 zákona o sťažnostiach, ktorý definuje sťažnosť ako podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, resp. ktorým sťažovateľ poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Negatívne vymedzenie sťažnosti je obsiahnuté v § 4, ods. 1 a 2 zákona o sťažnostiach, ktoré stanovujú okruh podaní, ktoré nemôžu byť považované za sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach.

Novela medzi takéto podania (ktoré nemôžu byť posudzované ako sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach) pridáva:

  • podania smerujúce proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu;
  • podania obsahujúce utajované skutočnosti, prípadne podania, z obsahu ktorých je zrejmé, že ich vybavením ako sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach by prišlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.

Rozšírenie negatívneho vymedzenia sťažnosti teda v praxi znamená, že odo dňa účinnosti Novely sťažovatelia už ďalej nemôžu podávať sťažnosti (podľa zákona o sťažnostiach) voči záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie.

Uvedené však žiadnym spôsobom neobmedzuje možnosť využitia iných inštitútov ochrany subjektívnych práv podľa osobitných predpisov (napr. inštitút námietok podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov).

Z hľadiska spôsobov vybavenia sťažnosti zákon o sťažnostiach v predošlom znení nerozlišoval iné spôsoby vybavenia sťažnosti než odoslaním písomného oznámenia výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti sťažovateľovi. Novela rozširuje obsah pojmu „vybavenie sťažnosti“ tak, že v zmysle Novely sa vybavením sťažnosti rozumie aj vrátenie sťažnosti sťažovateľovi a odloženie sťažnosti.

Nové spôsoby podávania sťažností

V rámci informatizácie spoločnosti zákonodarca Novelou zohľadňuje aj moderné požiadavky, na základe čoho sú všetky orgány verejnej správy povinné odo dňa účinnosti Novely prijímať sťažnosti aj v elektronickej forme (pričom podľa predošlého znenia zákona o sťažnostiach bolo prijímanie sťažností elektronicky možné, avšak nie povinné).

Novela ďalej zásadným spôsobom zužuje rozsah dostupných spôsobov podávania sťažností. V zmysle Novely bude možné podať sťažnosť výlučne písomnou formou, a to buď v listinnej podobe (poštovou prepravou, prípadne osobným podaním do podateľne orgánu verejnej správy) alebo elektronicky. Oproti predošlému zneniu zákona o sťažnostiach tak už nebude možné podať sťažnosť ústne do záznamu alebo telefaxom.

Elektronická sťažnosť musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu, čo však neplatí ak bola sťažnosť odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa. [1]

Nové dôvody odloženia sťažnosti a nové povinnosti orgánu verejnej správy vybavujúceho sťažnosť

V nadväznosti na rozšírenie negatívneho vymedzenia pojmu sťažnosť, Novela ruší povinnosť orgánu verejnej správy vrátiť podanie označené ako sťažnosť podávajúcemu bezodkladne po tom, čo zistí, že predmetné podanie nie je sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach (pokiaľ takéto podanie nie je povinný vybaviť podľa iného právneho predpisu).

V zmysle Novely vybaví orgán verejnej správy podanie, ktoré nie je sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach (pokiaľ nie je povinný takéto podanie vybaviť ani podľa iného právneho predpisu) odložením, o čom podávajúceho písomne upovedomí do 15 pracovných dní od doručenia predmetného podania. Orgán verejnej správy má povinnosť v upovedomení uviesť aj dôvod takéhoto vybavenia podania.

Orgán verejnej správy podanie, ktoré nie je sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach neodloží, pokiaľ je príslušný ho vybaviť podľa iného právneho predpisu. Orgán verejnej správy neodloží takéto podanie ani vtedy, ak je na vybavenie podania príslušný iný orgán verejnej správy (či už podľa zákona o sťažnostiach alebo iného právneho predpisu). V takom prípade má orgán verejnej správy povinnosť postúpiť toto podanie príslušnému orgánu najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia podania a zároveň upovedomiť sťažovateľa.

Zavedenie inštitútu „ďalšej sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti“

Zákon o sťažnostiach už pred účinnosťou Novely rozoznával inštitút sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti, pričom Novela na tento inštitút nadväzuje zavedením inštitútu tzv. ďalšej sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti. Ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti orgán verejnej správy vybaví odložením, pričom na jej vybavenie je príslušný vedúci toho orgánu verejnej správy (resp. ním splnomocnený zástupca), ktorý vybavil (predchádzajúcu) sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti. Ak (predchádzajúcu) sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti vybavil vedúci orgánu verejnej správy, na vybavenie ďalšej sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti je príslušný najbližší nadriadený orgán verejnej správy. Ak takého orgánu niet, je v oblasti štátnej správy príslušný ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností, ktorým je Úrad vlády Slovenskej republiky[2].

Časová pôsobnosť Novely

Novela nadobudla účinnosť dňa 1.6.2017. Prechodné ustanovenia Novely ustanovujú, že sťažnosti doručené orgánu verejnej správy pred 1.6.2017 (t.j. najneskôr dňa 31.5.2017) budú vybavené podľa zákona o sťažnostiach v znení účinnom do 31.5.2017.

 

[1] V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

[2] V zmysle § 24, ods. 1 písm. c) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov