NOVELA ZÁKONA O SÚDNYCH EXEKÚTOROCH A EXEKUČNEJ ČINNOSTI

Dňa 1.4.2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), ktorá zásadným spôsobom mení niektoré náležitosti a inštitúty exekučných konaní (ďalej len „Novela“). Cieľom Novely má byť podľa zákonodarcu zaručenie primeranej ochrany práv dlžníkov a zároveň zefektívnenie vymáhania oprávnených nárokov veriteľov.

V tomto článku sa zaoberáme stručným opisom niektorých dôležitých zmien zavedených Novelou. Medzi podstatné zmeny patrí najmä náhodné prideľovanie exekúcií súdnym exekútorom (založené na územnom princípe), zavedenie jediného kauzálne príslušného súdu pre všetky exekučné konania, nový režim inštitútu odkladu exekúcie, obligatórne povolenie splátok na žiadosť povinného, ako aj úprava dôvodov, pre ktoré má súdny exekútor povinnosť zastaviť exekúciu (bez rozhodnutia súdu).

Spolu s Novelou nadobudla účinnosť vyhláška, ktorá obmedzuje maximálnu výšku odmeny súdneho exekútora a stanovuje paušálnu výšku výdavkov exekúcie.

Náhodné prideľovanie exekúcií súdnym exekútorom

 Podľa predošlej právnej úpravy poveril súd vykonaním exekúcie toho súdneho exekútora, ktorému oprávnený doručil návrh na vykonanie exekúcie. Novela mení uvedený režim tak, že oprávnení v exekučných konaniach začatých od účinnosti Novely už nemajú možnosť slobodného výberu súdneho exekútora pri vymáhaní pohľadávok.

Vykonaním exekúcie príslušný súd poverí súdneho exekútora na základe náhodného výberu zo zoznamu exekútorov sídliacich v príslušnom územnom obvode (danom pôsobnosťou krajského súdu) podľa miesta pobytu, resp. sídla povinného. Náhodné prideľovanie exekúcií súdnym exekútorom má byť zároveň rovnomerné, a to s prihliadnutím na výšku aj povahu vymáhaných nárokov (podľa princípu „ratione causae“).

Výnimku z režimu náhodného prideľovania exekúcií tvorí prípad, keď je proti povinnému vedená exekúcia, v ktorej už súd udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Každá ďalšia vec proti tomu istému povinnému sa pridelí tomu istému exekútorovi, ktorý už vykonáva skôr začatú exekúciu (uplatňuje sa zásada hospodárnosti).

Náhodné prideľovanie exekúcií súdnym exekútorom výrazne mení aj fungovanie inštitútu zmeny exekútora. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy mohol oprávnený kedykoľvek v priebehu exekučného konania podať na príslušnom okresnom súde návrh na zmenu exekútora, a to aj bez uvedenia dôvodu. V takomto návrhu oprávnený označil súdneho exekútora, ktorý mal byť poverený výkonom exekúcie po povolení zmeny. Oprávnený teda mohol využiť svoje dispozičné právo nakladať s návrhom na vykonanie exekúcie a určiť si súdneho exekútora na základe vlastného výberu.

V zmysle Novely, zmení exekučný súd exekútora aj bez návrhu, avšak zmena súdneho exekútora je možná iba v prípade opakovaného alebo závažného porušenia povinností ustanovených Exekučným poriadkom zo strany súdneho exekútora. Pokiaľ exekučný súd rozhodne o zmene exekútora, vydá dodatok k pôvodnému povereniu na výkon exekúcie a vec pridelí inému exekútorovi na základe náhodného výberu.

Zavedenie jediného kauzálne príslušného súdu na vybavovanie exekučnej agendy a elektronizácia komunikácie v rámci exekučného konania

Jediným kauzálne príslušným exekučným súdom je odo dňa účinnosti Novely (t. j. od 1.4.2017) Okresný súd Banská Bystrica, čo patrí nepochybne medzi najväčšie novozavedené zmeny.

Novela kladie dôraz na čo najväčšiu mieru elektronizácie komunikácie v rámci exekučného konania, s cieľom dosiahnutia vyššej efektivity a predchádzania prieťahom. Jednotlivé procesné úkony budú preto vo veľkej miere realizované prostredníctvom elektronických formulárov, pričom komunikácia medzi súdnym exekútorom a exekučným súdom bude prebiehať výhradne elektronickou formou, vrátane elektronického doručovania súdnych rozhodnutí (v nadväznosti na zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente).

Na rozdiel od predchádzajúceho právneho stavu sa v zmysle Novely exekučné konanie začína dňom doručenia návrhu na vykonanie exekúcie Okresnému súdu Banská Bystrica. Návrh na vykonanie exekúcie je možné podať výlučne do elektronickej schránky exekučného súdu. Ak oprávnený nedisponuje aktívnou elektronickou schránkou, môže návrh na vykonanie exekúcie podať exekučnému súdu prostredníctvom ktoréhokoľvek súdneho exekútora. V takomto prípade vzniká súdnemu exekútorovi následne povinnosť doručiť návrh do elektronickej schránky exekučného súdu v lehote 15 dní.

Možnosť podať návrh na vykonanie exekúcie aj prostredníctvom ktoréhokoľvek súdneho exekútora však nemá vplyv na náhodný výber súdneho exekútora, ktorý bude následne poverený vykonať predmetnú exekúciu.

Nový režim inštitútu odkladu exekúcie

Novela významným spôsobom upravuje aj inštitút odkladu exekúcie. Nová právna úprava zavádza taxatívny výpočet dôvodov na odklad exekúcie. V prípade naplnenia niektorého z týchto dôvodov, súdny exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie. A teda, na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy, odklad exekúcie už nie je podmienený povolením súdu.

Jedným zo spomínaných novozavedených dôvodov na odklad exekúcie je situácia, keď povinný, ktorý je fyzickou osobou, podá žiadosť o odklad exekúcie s vyhlásením, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, v ktorom by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. V prípade, ak povinný podá takúto žiadosť, súdny exekútor je povinný vydať upovedomenie o odklade exekúcie na dobu uvedenú v žiadosti, najdlhšie však na tri mesiace od podania žiadosti, a to aj bez súhlasu oprávneného. Povinný má právo podať takúto žiadosť jedenkrát počas exekučného konania. Na opakovanú žiadosť povinného o odklad exekúcie zo „sociálnych dôvodov“ súdny exekútor nebude prihliadať.

S ohľadom na jednotlivé dôvody odkladu exekúcie rozlišuje Novela tzv. odklad exekúcie „s blokovaním“ a odklad „bez blokovania“. Odkladom exekúcie „s blokovaním“ (ktorým je napr. odklad exekúcie zo „sociálnych dôvodov“), nie je dotknuté oprávnenie súdneho exekútora vykonávať úkony na zistenie a zabezpečenie majetku povinného podliehajúceho exekúcii.

Naopak, pri odklade exekúcie „bez blokovania“ súdny exekútor nevykonáva počas trvania odkladu úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku povinného podliehajúcemu exekúcii. Pokiaľ súdny exekútor takéto úkony už uskutočnil pred vydaním upovedomenia o odklade exekúcie, má povinnosť ich zrušiť. Takýmto odkladom exekúcie „bez blokovania“ je napríklad odklad exekúcie z dôvodu podania žiadosti o povolenie splátok povinným (fyzickou osobou).

Právny nárok povinného na povolenie splátok

Predošlá právna úprava nevymedzovala podmienky plnenia dlžnej sumy v exekúcii prostredníctvom pravidelných splátok. Umožnenie postupného plnenia povinnosti bolo podmienené výlučne dohodou exekútora s povinným za súhlasu oprávneného. Novela obsahuje inštitút obligatórneho povolenia splátok na žiadosť povinného pri kumulatívnom splnení novozavedených podmienok.

Povinný má v zmysle Novely právny nárok na povolenie splátok v prípade, ak je fyzickou osobou, vymáhaný nárok nespochybňuje a žiada o povolenie splátok v predmetnom exekučnom konaní po prvýkrát. Zároveň výška vymáhaného nároku musí byť v rozsahu od sumy minimálnej mzdy do 2 000 EUR. Ďalšími podmienkami obligatórneho povolenia splátok sú splnenie vymáhaného nároku najviac desiatimi rovnomernými splátkami (s výnimkou prvej a poslednej splátky) a úhrada prvej splátky v sume najmenej 50 EUR do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Povinný musí pri úhrade prvej splátky vyhlásiť, že ďalšie splátky bude plniť mesačne, vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

V prípade splnenia uvedených podmienok súdny exekútor povolí povinnému plniť svoju povinnosť v splátkach, a to aj bez súhlasu oprávneného. Inštitútom obligatórneho povolenia splátok na žiadosť povinného však nie je obmedzená možnosť odlišného dojednania o splátkach (aj bez splnenia uvedených podmienok) so súhlasom oprávneného v exekučnom konaní.

Súdny exekútor oznámi povolenie splátok oprávnenému aj povinnému, pričom s povolením splátok je spojený aj odklad exekúcie „bez blokovania“, o čom exekútor vydá upovedomenie. Pokiaľ by však povinný čo i len raz nesplnil stanovenú splátku riadne a včas, výhoda splátok mu zo zákona zaniká. Následkom neplnenia splátok je taktiež strata možnosti povinného žiadať o odklad exekúcie zo „sociálnych“ dôvodov.

Zastavenie exekúcie súdnym exekútorom

Novela so sebou prináša aj zmeny v spôsobe rozhodovania o zastavení exekúcie. Ustanovuje dôvody, pre ktoré zastavuje exekúciu súdny exekútor, bez potreby súdneho rozhodnutia.

Medzi týmito dôvodmi je zahrnutá aj situácia, keď sa v období do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku fyzickej osoby nepodarí súdnemu exekútorovi zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou. Pri exekúciách vedených proti právnickým osobám je rozhodné obdobie na zistenie majetku alebo príjmov povinného stanovené na 30 mesiacov. Pri zastavení exekúcie z dôvodu nemajetnosti povinného – právnickej osoby, Novela určuje za následok takéhoto stavu zrušenie a výmaz povinného z Obchodného registra.

Ďalším dôvodom na zastavenie exekúcie, na základe ktorého vydáva v zmysle Novely súdny exekútor upovedomenie o zastavení exekúcie ex offo, je návrh oprávneného na zastavenie exekúcie. Na porovnanie, v zmysle predošlej právnej úpravy rozhodoval o zastavení exekúcie na návrh oprávneného súd. Uvedená zmena v praxi umožní napríklad ukončenie exekúcie bez zbytočných prieťahov v prípade vzájomného urovnania práv a povinností oprávneného a povinného mimo exekučného konania.

Časová pôsobnosť Novely

Všetky exekučné konania začaté doručením návrhu na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi najneskôr 31.3.2017, budú v zásade dokončené podľa Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.3.2017 (príslušným exekučným súdom bude okresný súd podľa miesta bydliska, resp. sídla povinného). V takýchto prípadoch je však potrebné, aby súdny exekútor doručil žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie príslušnému okresnému súdu (podľa právnej úpravy účinnej do 31.3.2017), najneskôr dňa 30.6.2017. V prípade nedodržania tejto lehoty súd vráti žiadosť o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi, čím sa predmetné exekučné konanie zastaví.

Obmedzenie výšky odmeny súdneho exekútora

Spolu s Novelou nadobudla dňa 1.4.2017 účinnosť aj Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Exekučného poriadku (ďalej len „Vyhláška“).

Obdobne s predchádzajúcou právnou úpravou stanovuje Novela v spojení s Vyhláškou výšku odmeny prináležiacej súdnemu exekútorovi ako 20% výpočtového základu na jej určenie (prípadne 10% výpočtového základu, pokiaľ bol vymáhaný nárok splnený do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok).

Na rozdiel od predošlej právnej úpravy, Vyhláška nestanovuje minimálnu výšku odmeny súdneho exekútora. Hranica maximálnej možnej výšky odmeny exekútora je stanovená sumou 33 000 EUR. Nová právna úprava taktiež upravuje ďalšiu limitáciu výšky odmeny súdneho exekútora, ktorá v zmysle Novely nemôže presiahnuť výšku vymáhaného nároku podľa stavu ku dňu vydania poverenia na vykonanie exekúcie.

Stanovenie paušálnej výšky výdavkov exekúcie

Popri odmene prináleží súdnemu exekútorovi aj náhrada paušálnych výdavkov a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania. Výšku náhrady paušálnych výdavkov prináležiacich súdnemu exekútorovi v každom jednom exekučnom konaní stanovuje Vyhláška na sumu 60 EUR. Pokiaľ však bol vymáhaný nárok splnený do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok (15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie), súdnemu exekútorovi prináleží výška paušálnych výdavkov v rozsahu 50 %, t. j. v sume 30 EUR.

Nárok na náhradu paušálnych výdavkov bude mať súdny exekútor v každom exekučnom konaní (vrátane prípadov zastavenia exekúcie). Čiastočnou výnimkou z uvedeného pravidla je prípad zmeny alebo vylúčenia súdneho exekútora. V takom prípade pôvodne poverenému súdnemu exekútorovi náhrada paušálnych výdavkov neprináleží.

Paušálne výdavky pokrývajú najmä náklady na vedenie spisu, náklady na cestovné, poštovné a za služby elektronických komunikácií, administratívne náklady atď. Za nevyhnutné výdavky exekučného konania sú v zmysle Vyhlášky v spojení s Novelou považované také náklady, ktoré súdny exekútor preukázateľne, odôvodnene a účelne vynaložil pri exekúcií predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľností, predajom podniku, prípadne pri exekúcii na nepeňažné plnenie, pokiaľ tieto výdavky nie sú kryté paušálnymi výdavkami.

Novela zavádza taktiež inštitút preddavku na nevyhnutné výdavky spojené s vedením exekúcie na nepeňažné plnenie, pri ktorej súdny exekútor nemôže realizovať niektoré úkony bez zloženia preddavku oprávneným. V takom prípade je v zmysle Novely účinkom nezloženia preddavku v lehote stanovenej súdnym exekútorom zastavenie exekúcie. Tento postup sa však neuplatní, ak je oprávnený osobou oslobodenou od platenia súdnych poplatkov.