NOVELA ZÁKONA O SÚDNYCH POPLATKOCH

Dňa 10. mája bol prijatý zákon č. 152/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony (ďalej len „Novela“). Novela sa výrazne dotkla aj zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ktorého zmeny nadobudli účinnosť 1.7.2017. Výnimku predstavuje zmena zavádzajúca povinnú komunikáciu so súdmi v elektronickej podobe, ktorá bude účinná od 1.1.2018.

Zmeny v rámci inštitútu zastavenia konania

Novelou sa rozšíril taxatívny výpočet dôvodov, pri existencii ktorých súd konanie pre nezaplatenie poplatku nezastaví. Súd konanie nezastaví ani vtedy, ak do uplynutia lehoty na zaplatenie súdneho poplatku bol podaný návrh na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, ktorému súd vyhovel. V prípade, že súd návrhu vyhovel len sčasti, vyzve poplatníka na zaplatenie vyššie spomínaného súdneho poplatku v takom rozsahu, ktorého sa oslobodenie netýka.

Od 1. júla platí prísnejšia úprava pre poplatníka, ktorý nezaplatil súdny poplatok v súdom ustanovenej lehote. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy, ak poplatník nezaplatil súdny poplatok, súd síce vydal uznesenie o zastavení konania, poplatník však mohol dosiahnuť, aby súd zrušil uznesenie o zastavení konania, pokiaľ ho zaplatil do konca lehoty na podanie odvolania. Od účinnosti novely môže súd k zrušeniu uznesenia o zastavení konania pristúpiť len vtedy, ak sa dodatočne zistí, že k samotnému zastaveniu vôbec nemalo dôjsť. Pôjde spravidla o prípad, keď bol súdny poplatok zaplatený v súdom stanovenej lehote, ale súd o tom nemal vedomosť.

Povinná komunikácia so súdmi v elektronickej podobe

Novela zaviedla aj všeobecnú povinnosť komunikácie so súdmi v elektronickej podobe. Povinnosť sa týka účastníkov konania, ktorí sú orgánom verejnej moci, advokátov, súdnych exekútorov a správcov. Jej obsahom je doručovanie podaní do elektronickej schránky súdu a používanie aktivovaných elektronických schránok pri komunikácii so súdom. Navyše, ak je pre podanie určený elektronický formulár, podanie musí byť urobené prostredníctvom takéhoto formulára. Následkom nesplnenia tejto povinnosti je vyrubenie súdneho poplatku za spracovanie podania a jeho príloh v listinnej podobe, respektíve za spracovanie podania a jeho príloh v elektronickej podobe doručeného súdu inak ako do elektronickej schránky súdu. Poplatok predstavuje sumu 20 EUR za podanie vrátane jeho príloh a bude vyrubovaný od 1.1.2018.

Zo všeobecnej povinnosti komunikácie so súdmi v elektronickej podobe sú ustanovené 2 výnimky:

  • ak súd požiada o predloženie určitej listiny a pre predkladanie administratívneho spisu;
  • ak ide o podania urobené ústne na pojednávaní.

V spojitosti so zakotvením tejto povinnosti  sa rozšíril okruh poplatníkov o tých, ktorí sú povinní doručovať podania do elektronickej schránky súdu a zároveň došlo k obmedzeniu tzv. osobného oslobodenia od súdneho poplatku, ktoré je vylúčené v prípade porušenia povinnosti komunikácie so súdmi v elektronickej podobe.

Konanie a rozhodovanie vo veciach súdnych poplatkov

Podľa § 357 písm. a) Civilného sporového poriadku je proti uzneseniu o zastavení konania prípustné odvolanie. Vychádzajúc z § 5 ods. 2 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch, podľa ktorého vyšší súdny úradník nemôže vydať rozhodnutie, proti ktorému zákon pripúšťa odvolanie, musel by konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku zastaviť sudca. Vzhľadom na to, že na vykonanie tohto procesného úkonu by účasť sudcu bola zbytočná, od 1. júla podľa zákona o súdnych poplatkoch koná a rozhoduje vyšší súdny úradník vrátane rozhodovania o zastavení konania. Sudca vstupuje do konania a rozhodovania len v prípade, že bola podaná sťažnosť proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka. Ak by sudca sťažnosti vyhovel v plnom rozsahu, jeho rozhodnutie by nemuselo obsahovať odôvodnenie.

Medzi zákonom o súdnych poplatkoch a Civilným sporovým poriadkom je vzťah subsidiarity. Civilný sporový poriadok ako všeobecný predpis sa použije podporne, ak zákon o súdnych poplatkoch ako špeciálny predpis neobsahuje potrebnú úpravu. Tento vzťah je zakotvený v § 14 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch. Vzhľadom na to, že aplikácia § 357 písm. a) by odporovala novej úprave v zákone o súdnych poplatkoch, jeho aplikácia bola vylúčená.

Zvýšenie poplatku za vydanie rovnopisu

Do 30. júna sa za vyhotovenie ďalšieho rovnopisu rozhodnutia vydaného súdom alebo za vyhotovenie odpisu alebo výpisu zo záznamov, zápisníc a spisov vedených súdom platil súdny poplatok vo výške 1,50 EUR za každých začatých 10 strán rovnopisu, odpisu alebo výpisu. Od 1. júla sa sadzba mení na 10 EUR za každý rovnopis, odpis alebo výpis, pričom ide o jednotnú sadzbu bez ohľadu na počet strán.