V prípade záujmu nás kontaktujte

Právo obchodných spoločností

RELEVANS poskytuje právne poradenstvo vo všetkých oblastiach života obchodných spoločností, od výberu vhodnej právnej formy, predmetov činností a založenia, až po ich fúziu, rozdelenie, premenu alebo zánik.

Právne služby sa týkajú nielen oblasti korporátnych vzťahov danej formy spoločnosti a jej fungovania v rámci Slovenskej republiky, ale aj vytvárania a fungovania holdingových nastavení rôznych spoločností a skupín. RELEVANS klientom pomáha pri zabezpečovaní každodenného manažmentu spoločností, pri risk managemente spojenom s legislatívnymi zmenami a ich zavádzaním do života, ako aj pri kontrole dodržiavania právnych predpisov. Medzi časté prípady poskytovaných služieb patrí riešenie komplexných akcionárskych vzťahov (call a put opcie, dividendová politika, shootout, drag-along, tag-along a iné).

Medzi poskytované právne služby patrí najmä

 • zakladanie obchodných spoločností a zabezpečovanie zmien zapísaných údajov
 • poradenstvo a príprava konštitutívnych dokumentov, akcionárskych zmlúv, zmlúv o tichom spoločenstve a iných obdobných zmlúv
 • zabezpečovanie konania a vedenie zasadnutí valných zhromaždení a iných orgánov spoločností
 • právne poradenstvo a realizácia zvyšovania a znižovania základného imania spoločností
 • právne poradenstvo a realizácia zlúčení, splynutí a rozdelení spoločností, ako aj zmien právnej formy
 • právne poradenstvo v oblasti corporate governance (nastavenia fungovania spoločnosti do vnútra v rámci kompetencií jej orgánov a funkčnosti štruktúry)
 • poradenstvo pri vytváraní a fungovaní holdingových nastavení rôznych spoločností a skupín

Vybrané referencie

 • právne poradenstvo pri vytvorení joint-venture za účelom zúčastnenia sa a následnej kúpy spoločností vlastniacich 3 obchodné centrá v Španielsku
 • právne poradenstvo k právnej úprave zákazu vrátenia vkladu v podmienkach slovenského právneho prostredia
 • právne poradenstvo pri zlúčení obchodných spoločností Akzent BigBoard a Media Representative
 • právne poradenstvo obchodnej spoločnosti v súvislosti s jej zlúčením so spoločnosťou prevádzkujúcou lodný osobný prístav v Bratislave a lodnú osobnú dopravu na rieke Dunaj
 • právne poradenstvo v súvislosti s vkladom časti podniku materskej spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo do základného imania dcérskej spoločnosti a následným prevodom obchodného podielu materskej spoločnosti v dcérskej spoločnosti na tretiu osobu
 • právne poradenstvo predávajúcemu pri kúpe akciového podielu v spoločnosti s opciou na nadobudnutie akcií banky
 • právne poradenstvo prevodcovi pri prevode obchodného podielu na cieľovej spoločnosti nadobúdateľovi – zahraničnému investorovi pôsobiacemu v oblasti tlačiarenstva
 • právne poradenstvo pre spoločnosť R Collectors v súvislosti so získaním licencie od Národnej banky Slovenska na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov podľa zákona o spotrebiteľských úveroch
 • právne poradenstvo spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE pri znížení a zvýšení základného imania spoločnosti
 • právne poradenstvo kupujúcim pri nadobudnutí podielu na spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť správcovskej spoločnosti spravujúcej alternatívne investičné fondy v zmysle povolenia NBS