V prípade záujmu nás kontaktujte

Právo životného prostredia

RELEVANS je spoľahlivým partnerom v oblasti práva ochrany životného prostredia, kde rôznorodé aspekty stále viac ovplyvňujú podnikateľský svet a každodenný život našich klientov.

Naša advokátska kancelária je zameraná na poskytovanie komplexného právneho poradenstva a zastupovanie klientov v rôznych oblastiach, ktoré zahŕňajú okrem iného:

Odpadové a obalové hospodárstvo

Pomáhame našim klientom s otázkami týkajúcimi sa odpadového a obalového hospodárstva.

Zabezpečujeme dodržiavanie právnych predpisov, pripravujeme dokumentáciu pre obchodovanie s emisiami a pomáhame pri uzatváraní zmlúv o plnení vyhradených povinností.

Ochrana ovzdušia, pôdy a ďalších zložiek životného prostredia

Poskytujeme právne poradenstvo v súvislosti s otázkami ochrany ovzdušia, pôdy a ďalších dôležitých zložiek životného prostredia.

Riešime právne problémy týkajúce sa ekologických záťaží a emisií a súlad s dodržiavaním environmentálnych noriem.

Získavanie licencií a povolení

Pomáhame našim klientom pri získavaní potrebných licencií a povolení na vykonávanie činností s vplyvom na životné prostredie.

Pripravujeme právne analýzy a štúdie, ktoré zabezpečujú súlad s environmentálnymi predpismi.

Konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA)

Zastupujeme klientov v konaniach o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie (EIA/SEA).

Zastupovanie a ochrana práv klientov v súvislosti s kontrolnými činnosťami SIŽP

Zastupujeme klientov pri výkone kontrol príslušnými orgánmi a tiež v súvisiacich sankčných konaniach, vrátane vedenia sporov pred správnymi súdmi.

Environmentálny audit a poradenstvo

Poskytujeme právny environmentálny audit a analyzujeme environmentálne riziká a zodpovednostné vzťahy.

Pomáhame klientom pri iniciatíve tvorby alebo zmeny environmentálnej legislatívy a sprostredkovávame spoluprácu s technickými expertmi v oblasti.