V prípade záujmu nás kontaktujte

Sporová agenda

Sporová agenda predstavuje jednu z kľúčových oblastí pôsobenia RELEVANS, ktorá disponuje silným tímom skúsených procesných právnikov. Špecializovaný tím zastupuje domácich aj zahraničných klientov pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom Slovenskej republiky, Európskym súdom pre ľudské práva, ako aj v arbitrážnych konaniach.

Spory, v ktorých RELEVANS zastupuje svojich klientov, sa týkajú mnohých oblastí práva. Najväčšie skúsenosti však svojou praxou nadobudla najmä v oblasti sporov o náhradu škody, sporov súvisiacich s ochranou hospodárskej súťaže, ochranou duševného vlastníctva, bankovým právom, daňovým právom, finančným právom, s ochranou osobnosti a dobrého mena právnických osôb, s ústavným právom a taktiež správnym právom. Poskytuje komplexné právne zastrešenie tých najnáročnejších prípadov.

Naše právne služby zahŕňajú

 • dôkladnú analýzu skutkového stavu a dôkaznej situácie
 • zhodnotenie rizík právneho postavenia klienta
 • prípravu procesnej stratégie
 • konzultácie v prípravných fázach riešenia sporu, ako aj počas prebiehajúceho konania
 • negociácie a zastupovanie klienta pri mimosúdnom riešení sporov
 • vypracovávanie všetkých typov podaní, vrátane predžalobných výziev, žalôb, návrhov, vyjadrení a riadnych, ako aj mimoriadnych opravných prostriedkov
 • zastupovanie v konaniach pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom SR, Európskym súdom pre ľudské práva, ako aj v arbitrážnych konaniach
 • asistenciu pri výkone rozhodnutí

Vybrané referenčné spory

 • zastupovanie žalovaných v spore o určenie neplatnosti právnych úkonov v celkovej hodnote viac ako 584 mil. eur
 • zastupovanie pánov M. Grunda a R. Hrubého, spoločností ADS Property a Carlton Property v spleti konaní mediálne známej kauzy Carlton (spolu viac ako 30 súdnych, správnych alebo trestných konaní – s kumulatívnou hodnotou najvýznamnejších z nich vo výške cca 200 mil. eur)
 • zastupovanie jednej z najvýznamnejších slovenských bánk v spore o určenie pravosti pohľadávky vo výške viac ako 166 mil. eur
 • zastupovanie spoločností Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a Železničná spoločnosť Slovensko, ktoré sú žalované na zaplatenie nároku na náhradu škody s prísl. vo výške viac ako 90 mil. eur
 • zastupovanie žalobcu Železničná spoločnosť Cargo Slovakia v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia Protimonopolného úradu SR, ktorým bola uložená pokuta viac než 10 miliónov eur
 • zastupovanie žalovaného Rozhlasu a televízie Slovenska vo viacerých súdnych konaniach o náhradu škody, ochranu osobnosti, ochranu dobrého mena a náhradu nemajetkovej ujmy
 • zastupovanie žalobcu MCH – Medical Care Holding (akcionár už neexistujúcej súkromnej zdravotnej poisťovne Európska zdravotná poisťovňa) v spore proti Slovenskej republike o nevyplatenú náhradu za protiústavné vyvlastnenie, vo výške požadovanej náhrady s prísl. viac ako 50 mil.
 • zastupovanie banky v konaní pred Ústavným súdom SR ohľadom prihlasovania pohľadávok veriteľov (najmä bánk) do reštrukturalizácie
 • zastupovanie žalovaného v konaní o určenie neplatnosti právnych úkonov a o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v hodnote viac ako 50 mil. eur
 • zastupovanie developera vo viacerých súdnych sporoch s mestom Bratislava, týkajúcich sa zbúrania budov Parku kultúry a oddychu, náhrady škody viac ako 28 miliónov eur a vydania bezdôvodného obohatenia, ako aj pri mimosúdnom urovnaní s mestom
 • zastupovanie žalobcu v súdnych konaniach o náhradu škody v celkovej hodnote viac ako 50 miliónov eur, ktorý nadobudol pohľadávky postúpením od akcionárov Slovnaftu. Akcionári tvrdili, že boli poškodení postupom Mol Hungarian Oil And Gas Public Limited Company pri vyhlasovaní povinnej ponuky na prevzatie Slovnaftu
 • zastupovanie žalobcu ČEZ Slovensko v spore o náhradu škody v celkovej hodnote viac ako 20 miliónov eur spôsobenej porušením povinnosti odobrať elektrickú energiu
 • zastupovanie banky v konaní pred Ústavným súdom SR ohľadom prihlasovania pohľadávok veriteľov (najmä bánk) do reštrukturalizácie
 • zastupovanie sťažovateľa v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva pre porušenie práva na spravodlivé súdne konanie
 • zastupovanie veriteľa v spore o určenie pravosti pohľadávky v konkurze vo výške viac ako 9 miliónov eur
 • zastupovanie Poštovej banky v mnohých súdnych konaniach na strane žalobcu aj žalovaného