V prípade záujmu nás kontaktujte

Hospodárska súťaž

Vzhľadom k tomu, že medzi klientov kancelárie patria aj spoločnosti a finančné skupiny, ktoré sú zaraďované medzi najväčších hráčov nielen na slovenskom ale aj stredoeurópskom trhu, RELEVANS sa zaoberá právom hospodárskej súťaže vo všetkých jeho aspektoch.

Otázky spadajúce pod uvedenú oblasť sa vyskytujú nielen v súvislosti s pripravovanými či realizovanými transakciami, pri zastupovaní klientov pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a v súvisiacich súdnych konaniach, ale aj pri poskytovaní právnej podpory klientom v súvislosti so správnym nastavením vnútorných vzťahov a ich obchodnej činnosti.

Právne služby zahŕňajú najmä

 • príprava analýz a poradenstvo týkajúce sa predpisov upravujúcich nekalú súťaž, koncentráciu, dominantné postavenie a kartelové praktiky
 • preskúmanie obchodných dohôd z hľadiska práva hospodárskej súťaže
 • poradenstvo vo veciach protimonopolného schvaľovania transakcií
 • formulácia oznámení o koncentrácii a zastupovanie klientov pred regulačnými orgánmi
 • zastupovanie v konaniach vo veci prešetrovania zneužitia dominantného postavenia na trhu alebo dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž
 • právna ochrana proti nekalej súťaži
 • zastupovanie v súvisiacich súdnych sporoch

Vybrané referencie

 • právne poradenstvo jednému z nadobúdateľov kontroly (Sandberg Capital, správ. spol., a.s.) nad spoločným podnikom, tvoreným spoločnosťami SWAN, a.s., SK Consortium 2 S.à r.l., SK Holdco B.V., Carduelis 2 B.V. a BENESTRA, s. r. o. pri oznámení koncentrácie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky
 • právne poradenstvo v súdnom konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vo veci zneužitia dominantného postavenia na trhu predaja a prenájmu elektrických rušňov
 • právne poradenstvo v konaní vo veci porušenia § 10 ods. 7 a ods. 11 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
 • právne poradenstvo nadobúdateľom spoločnej kontroly nad podnikom spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE pri oznámení koncentrácie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky a podpora pri oznámení koncentrácie Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) Českej republiky
 • právne poradenstvo klientovi pri nadobúdaní akcií zahraničného alternatívneho investičného fondu s premenlivým základným imaním so sídlom v Maltskej republike