OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEGATÍVNEHO VPLYVU OCHORENIA COVID – 19 NA PODNIKATEĽOV 

Dňa 25. marca 2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila v skrátenom legislatívnom konaní vládny návrh zákona o  mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 (ďalej len „Zákon“). Zákon je platný a účinný od 27. marca 2020. Opatrenia ustanovené Zákonom sa týkajú najmä súkromnoprávnych vzťahov, lehôt na uplatnenie práv a súdnych konaní.

Okrem opatrení upravených Zákonom boli prijaté aj opatrenia vo forme nariadení a sú navrhované aj rôzne iné opatrenia, ktorých cieľom je zamedziť negatívnym vplyvom v súvislosti s ochorením Covid-19 na podnikateľské prostredie na Slovensku. V závere sme zhrnuli tie, ktoré sú zatiaľ známe a boli predstavené vládou Slovenskej republiky. Predpokladáme, že v krátkom čase dostanú aj zákonnú podobu.

Pripravili sme stručný prehľad týchto najvýznamnejších schválených legislatívnych opatrení prijatých do 30. marca 2020. Prehľad schválených legislatívnych zmien v oblasti pracovnoprávnych predpisov je súčasťou nášho článku o tom, aké možnosti majú zamestnávatelia voči svojím zamestnancom v súčasnej mimoriadnej situácii. Predmetný článok nájdete na našej webovej stránke www.relevans.sk v časti Aktuality.

A. Dane

Ministerstvo financií v spolupráci s finančnou správou pripravilo a schválilo nariadenie č. 48/2020 Z.z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov, účinné je od 19. marca 2020.

Vďaka tomuto nariadeniu môžu všetky právnické a fyzické osoby podať daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatiť daň bez akéhokoľvek oznámenia až do 30. júna 2020 bez toho, aby im hrozila nejaká sankcia. To platí pre všetkých daňovníkov, teda aj pre podnikateľov, ktorí sú povinní s finančnou správou komunikovať elektronicky. Podľa informácií z webovej stránky Finančnej správy SR sa to týka aj tých subjektov, ktoré už daňové priznanie k dani z príjmov podali, ale daň ešte nezaplatili.

V zmysle nariadenia nie je potrebné podávať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmu, lehota je automaticky predĺžená a oneskorené podanie (v termíne do 30.  júna 2020) bude bez sankcie.

Finančná správa spolu s ministerstvom financií pripravuje ďalšie opatrenia pre uľahčenie plnenia daňových povinností, napríklad v oblasti platenia preddavkov na daň či DPH. Na mnohé z týchto zmien sa však vyžaduje zmena legislatívy. Predpokladáme, že v krátkom čase budú predložené takéto ďalšie opatrenia na schvaľovanie v skrátenom legislatívnom procese.

B. Plynutie premlčacích lehôt

Na základe Zákona dochádza k prerušeniu plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch súvisiacich s uplatnením práva na súde. Lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch (napríklad Občianskym alebo Obchodným zákonníkom) na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku pravá od 27. marca až do 30. apríla 2020 neplynú. Príslušné lehoty tak začínajú opätovne plynúť až po 30. apríli 2020.

Navyše, lehoty ktoré uplynuli v čase medzi 12. a 27. marcom 2020 sa neskončia skôr, ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti Zákona. Toto ustanovenie vzhľadom na jeho retroaktívne účinky spätne, do času pred prijatím právneho predpisu, podľa nášho názoru môže neskôr v praxi priniesť rôzne problémy.

Popísaná úprava sa týka napríklad uplatňovania rôznych nárokov z vád, nárokov na náhradu škody, prípadne iných nárokov pri ktorých sa vyžaduje uplatnenie práva na súde, ktoré sa po určitom čase premlčuje alebo zaniká.

C. Zasadanie kolektívnych orgánov

Ďalej Zákon s ohľadom na mimoriadnu situáciu upravil aj možnosť kolektívnych orgánov právnických osôb používať korešpondenčné hlasovanie, prípadne umožniť účasť členov orgánov na ich zasadnutiach aj prostredníctvom elektronických prostriedkov. Táto možnosť hlasovania alebo zasadania orgánov je dostupná aj napriek tomu, že nie je upravená vo vnútorných predpisoch alebo stanovách spoločnosti. Ustanovenia § 190a až §190d Obchodného zákonníka sa použijú primerane.

D. Výkon záložného práva a dražieb

Zákon taktiež ustanovuje, že v čase do 30. apríla 2020 nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva. Úkony smerujúce k výkonu záložného práva od účinnosti Zákona do 30. apríla 2020 sú neúčinné. Dôležitou zmenou je tiež upustenie od vykonávania dražby. Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 30. apríla 2020 povinní upustiť od vykonania dražby. Dražba, ktorá bola vykonaná v čase od 27. marca do 30. apríla 2020 je neplatná.

Predlžuje sa lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia a to z 30 na 60 dní. Táto predĺžená lehota sa uplatní ak predĺženie dlžníka nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020.

E. Fungovanie súdov a plynutie zákonných a sudcovských lehôt

V zmysle Zákona pre činnosť súdov, pojednávania a plynutie zákonných a sudcovských lehôt platia počas mimoriadnej situácie nasledujúce pravidlá:

  • súdy vykonávajú́ pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu,
  • ochrana zdravia je dôvodom na vylúčenie verejnosti z pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia súdu,
  • pre plynutie zákonných aj sudcovských lehôt platí to isté, čo v súkromnoprávnych vzťahoch (viď časť B. tohto článku),
  • zároveň však platí, že ak vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania neznesie odklad, môže súd určiť̌, že ustanovenia o prerušení lehôt sa nepoužijú. Súd súčasne určí́ novú primeranú lehotu. Tento prístup sa použije zrejme najčastejšie pri vydávaní neodkladných alebo zabezpečovacích opatrení.

F. Program opatrení predstavených vládou

Záverom by sme ešte chceli spomenúť, že nová vláda SR predstavila balík prvých opatrení na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou Covid-19 označených ako Prvá pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom. Tieto opatrenia zatiaľ nemajú legislatívnu podobu, preto vám prinášame iba stručný prehľad toho, čo má byť ich predmetom.

Štát napríklad plánuje preplatiť 80 % platu zamestnancov vo firmách, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté. Takisto poskytne príspevky pre živnostníkov a zamestnancov podľa miery poklesu tržieb danej firmy.

Vláda poskytne v prospech podnikateľov aj bankové záruky vo výške 500 miliónov eur mesačne, aby boli schopní získať financovanie na svoju činnosť za výhodných podmienok.

Zamestnancom v karanténe a rodičom na OČR bude hradených po celú dobu 55 % ich hrubej mzdy.

Súčasťou balíka prvej pomoci má byť aj odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40% a odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40%, či možnosť podnikateľov započítať si naraz doteraz neuplatnenú stratu od roku 2014 [1].

Uvedené opatrenia a ich legislatívnu podobu budeme naďalej sledovať a o ich konkrétnych podmienkach Vás budeme ďalej informovať.

[1]              Zdroj: www.vlada.gov.sk