OPATRENIA VO FINANČNEJ OBLASTI V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

Dňa 4. apríla 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 (ďalej len „Zákon“).

Zákon upravuje množstvo opatrení rozdelených do viacerých oblastí v pôsobnosti Ministerstva financií SR, ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie spôsobenej ochorením Covid-19. Opatrenia sa uplatňujú od 12. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu vyhlásenú od 12. marca 2020 odvolá (ďalej len „obdobie pandémie“), resp. až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto Zákona.

Nižšie Vám prinášame stručný prehľad najvýznamnejších opatrení zavedených Zákonom:

1. Finančná pomoc na podporu a udržanie prevádzky v malých a stredných podnikoch formou záruky a bonifikácie úrokov

Toto opatrenie sa týka len malých a stredných podnikov[1] (ďalej len „malý zamestnávateľ“). Malý zamestnávateľ bude oprávnený žiadať Ministerstvo financií SR o poskytnutie finančnej pomoci vo forme:

 • záruky za úver poskytnutý inštitúciami Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. alebo
 • úhrady úroku z úveru poskytnutého týmito inštitúciami.

Ministerstvo financií SR poskytne záruku za úver, ak ku dňu podpisu zmluvy o úvere:

 • nejde o malého zamestnávateľa, ktorý je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu, alebo agentúrou dočasného zamestnávania,
 • nie je viac ako 180 dní v omeškaní s platením pohľadávok na poistnom voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni,
 • nebolo voči malému zamestnávateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
 • sú splnené aj ďalšie podmienky určené bankou, ktoré Zákon bližšie nešpecifikuje.

Ak malý zamestnávateľ záväzky z úveru nesplní, splní ich Ministerstvo financií SR. V rozsahu ich splnenia vznikne Ministerstvu financií SR voči malému zamestnávateľovi pohľadávka z realizovanej záruky, ktorú je malý zamestnávateľ povinný splatiť aj spolu s úrokom špecifikovaným v nariadení GBER[2].

Úhradu úroku možno poskytnúť malému zamestnávateľovi zo štátneho rozpočtu ak počas obdobia určeného v zmluve o úvere udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere a na konci tohto obdobia nebude v omeškaní s pohľadávkami na poistnom voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni nad výšku stanovenú v zmluve o úvere.

Podľa § 25 ods. 6 Zákona celková výška finančnej pomoci nesmie presiahnuť strop minimálne pomoci v jednotlivých nariadeniach Európskej komisie upravujúcich problematiku minimálnych pomocí[3]. V zmysle týchto nariadení sa presiahnutie stropu sleduje počas obdobia troch fiškálnych rokov a sleduje sa pre jediný podnik, ktorým je, zjednodušene povedané, skupina prepojených podnikov.

V tejto súvislosti by sme radi upozornili aj na nasledovné projekty podpory podnikateľov, ktoré síce nie sú obsahom Zákona, ale ktorých cieľom je rovnako ako v prípade Zákona pomoc podnikateľom vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými ochorením Covid-19 a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta:

 • SIH antikorona záruka

Slovak Investment Holding (SIH) spustil v uplynulých dňoch nový program finančnej pomoci pre malé a stredné podniky s názvom SIH antikorona záruka. Jeho cieľom je poskytnutie  preklenovacích úverov pre malé a stredné podniky, ktoré za podmienky udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou až do výšky 4% na zníženie úrokových sadzieb, v čoho dôsledku konečné úvery môžu byť de facto bezúročné. V súčasnosti sú na SIH antikorona záruku pridelené finančné prostriedky o výške 38 miliónov EUR. SIH v uplynulých dňoch zverejnil výzvu pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do tohto programu.[4]

 • projekt podpory udržania zamestnanosti podľa zákona o službách zamestnanosti[5]

Vláda SR dňa 30. marca 2020 schválila návrh podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti predložený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe § 54 ods. 1 písmeno e) zákona o službách zamestnanosti. Dňa 27. marca 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 63/2020 Z.z.[6] a dňa 4. . apríla 2020 aj zákon č. 66/2020 Z.z.[7], ktoré novelizovali zákon o službách zamestnanosti[8] tak, aby bola realizácia tohto projektu umožnená. Podľa materiálu zverejneného na internetovej stránke Vlády SR[9], ktorý bol podkladom pre rokovanie Vlády SR o tomto projekte, budú podnikom zasiahnutým opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZSR“) poskytnuté dva typy príspevkov.

Prvým typom príspevku je úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80% jeho priemerného zárobku, najviac však vo výške 1100 EUR na zamestnanca. O tento príspevok má možnosť požiadať zamestnávateľ, ktorého prevádzka bola obmedzená alebo prerušená na základe opatrení ÚVZSR (a teda ktorý nemohol zamestnancom prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa) za podmienky, že udrží pracovné miesta. O príspevok možno žiadať od 6. apríla 2020 spôsobom a za podmienok, ktoré sú uvedené na internetovej stránke www.pomahameludom.sk.

Druhým typom príspevku je príspevok určený pevnou sumou (na mesiac na zamestnanca/SZČO) určenou v závislosti od percenta poklesu tržieb žiadateľa, ak je pokles minimálne 20%. Táto pevná suma sa pre mesiac marec 2020 pohybuje v rozmedzí od 90 do 270 EUR a pre nasledovné mesiace od 180 do 540 EUR. Maximálna suma tohto príspevku na jedného žiadateľa za mesiac je 200.000 EUR. O tento príspevok môžu žiadať zamestnávatelia, ktorí síce neboli povinní prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzku na základe opatrení ÚVZSR, ale zaznamenali pokles tržieb a napriek tomu udržia pracovné miesto. Taktiež oň môže žiadať SZČO, ktorá je zamestnávateľom a udrží pracovné miesto napriek tomu, že musela prerušiť alebo obmedziť prevádzku na základe opatrení ÚVZSR alebo ak nemusela, tak napriek tomu, že jej poklesli tržby. Oprávneným žiadateľom bude aj SZČO, ktorá zamestnávateľom nie je, ak musela prerušiť alebo obmedziť prevádzku na základe opatrení ÚVZSR alebo ak nemusela, tak ktorej poklesli tržby. Pokles tržieb sa posudzuje v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 (príp. priemerom za rok 2019 alebo februárom 2020) a preukazuje sa čestným vyhlásením s následnou kontrolou zo stranu príslušných orgánov. O príspevok možno žiadať od 8. apríla 2020 spôsobom a za podmienok, ktoré budú uvedené na internetovej stránke www.pomahameludom.sk.

Maximálna suma podpory na žiadateľa za celé obdobie podpory je 800.000 EUR. Žiadatelia budú musieť splniť aj ďalšie stanovené podmienky, vrátane podmienky existencie a prevádzky činnosti aspoň od 1. februára 2020.

2. Opatrenia v oblasti správy daní

V oblasti správy daní bolo prijatých niekoľko opatrení, z ktorých najvýznamnejšie sú nasledovné:

 • odpustenie zmeškania lehoty – ak lehota uplynula počas pandémie, jej zmeškanie sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Odpustenie sa však nevzťahuje na podanie daňového priznania a platenie dane;
 • daňový nedoplatok – ak počas obdobia pandémie uplynie lehota splatnosti dlžnej sumy dane, nebude sa považovať za daňový nedoplatok, ak ju daňový subjekt zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie;
 • prerušenie lehoty na vykonanie daňovej kontroly – pre daňovú kontrolu začatú pred obdobím pandémie platí, že na žiadosť daňového subjektu možno lehotu na jej vykonanie počas obdobia pandémie prerušiť. Ak daňová kontrola bola prerušená už pred začatím obdobia pandémie, tak aj ak počas obdobia pandémie pominuli dôvody jej prerušenia, zostáva prerušená až do konca obdobia pandémie. Pre daňovú kontrolu začatú počas obdobia pandémie platí, že lehota na jej vykonanie sa prerušuje od nasledujúceho dňa po jej začatí. Ak však ide o daňovú kontrolu oprávnenosti nadmerného odpočtu, správca dane môže vydať čiastkový protokol;
 • prerušenie daňového konania – vo všeobecnosti platí rovnaký princíp ako pri prerušení lehoty na vykonanie daňovej kontroly. To znamená, že daňové konania začaté pred obdobím pandémie sa na žiadosť daňových subjektov prerušujú. Tie, ktoré boli prerušené už pred začiatkom obdobia pandémie, zostávajú prerušené do jeho skončenia aj ak počas obdobia pandémie pominuli dôvody prerušenia. Daňové konania začaté počas obdobia pandémie sa prerušujú odo dňa nasledujúceho po ich začatí. Tieto pravidlá sa okrem iného neuplatnia na daňové konanie o vrátení daňového preplatku;
 • odloženie daňovej exekúcie – počas obdobia pandémie sa daňová exekúcia odkladá, zostávajú však zachované účinky úkonov vykonaných od začatia obdobia pandémie po účinnosť Zákona;
 • neaktualizácia zoznamov finančnej správy – počas obdobia pandémie Finančné riaditeľstvo SR neaktualizuje zverejnený zoznam daňových dlžníkov, platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a zoznam vymazaných platiteľov DPH.

3. Opatrenia v oblasti účtovníctva

Zákon stanovuje, že lehoty podľa zákona o účtovníctve[10] (napríklad aj lehota na uloženie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok), sa považujú za dodržané, ak účtovná jednotka povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania stanovenej Zákonom (viď bod 4. nižšie), podľa toho, ktorá uplynie skôr.

4. Opatrenia v oblasti dane z príjmov

Zákon zavádza nové lehoty na vykonanie niektorých úkonov podľa zákona o dani z príjmov[11], pri ktorých pôvodné lehoty uplynú počas obdobia pandémie. Nové lehoty spravidla plynú od skončenia obdobia pandémie. Ide napríklad o nasledovné lehoty:

 • daňové priznanie k dani z príjmov a tiež poukázanie dane treba vykonať do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Napríklad, ak obdobie pandémie skončí v máji 2020, lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov a poukázanie dane bude do 30. júna 2020. Zákon naďalej umožňuje daňovníkom požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov o 3 alebo 6 mesiacov, ak by však takáto predĺžená lehota uplynula počas obdobia pandémie, bude platiť nová lehota vyššie;
 • potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu (2% alebo 3%) zaplatenej dane z príjmov je zamestnávateľ povinný vystaviť do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie;
 • vyhlásenie o poukázaní podielu (2% alebo 3%) zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie;
 • zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a doručí doklad o ňom do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

5. Opatrenia v oblasti cla a DPH

Zákon oslobodzuje od dovozného cla aj DPH dovoz tovaru na podporu obetí živelnej pohromy.

6. Opatrenia v oblasti dohľadu nad finančným trhom

Ak okolnosti súvisiace s obdobím pandémie bránia Národnej banke Slovenska v riadnom prejednaní a rozhodnutí veci, Zákon jej umožňuje ňou vedené konania vo veciach dohľadu prerušiť (aj opakovane). Prerušenie konaní trvá najneskôr do skončenia obdobia pandémie.

Ak také okolnosti bránia v dodržaní lehôt pre úkony a povinnosti vyplývajúcich Národnej banke Slovenska z osobitných zákonov, môže tieto lehoty predĺžiť (aj opakovane). Predĺžené lehoty uplynú najneskôr tridsiatym kalendárnym dňom od skončenia obdobia pandémie.

Pre rovnaké okolnosti môže predĺžiť (aj opakovane) aj lehoty pre úkony a povinnosti dohliadaných subjektov, a to na žiadosť dohliadaného subjektu alebo aj z vlastného podnetu.  Aj tieto predĺžené lehoty uplynú najneskôr tridsiatym kalendárnym dňom od skončenia obdobia pandémie, ak Národná banka Slovenska v odôvodnených prípadoch neurčí, že uplynú najneskôr šesťdesiatym kalendárnym dňom od skončenia obdobia pandémie.

Proces prijímania ekonomických, finančných a aj ďalších opatrení na zmiernene negatívnych následkov ochorenia Covid-19 neustále sledujeme a o jeho vývoji Vás budeme informovať.

Ak máte záujem o detailnejšie informácie k niektorému z vyššie uvedených opatrení alebo máte záujem o posúdenie Vašej konkrétnej situácie v súvislosti s prijatými opatreniami, neváhajte nás kontaktovať.

 

[1] V zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014) v platnom znení.

[2] V zmysle § 25 ods. 8 Zákona ním bude úrok podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.

[3] Ide najmä o:

– Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, podľa ktorého je strop minimálnej pomoci je stanovený na 200.000 EUR (100.000 EUR pre oblasť cestnej nákladnej dopravy vykonávanej v prenájme alebo za úhradu, pričom takáto pomoc nemôže byť použitá na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy);

– Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva, podľa ktorého je strop minimálnej pomoci stanovený na 15.000 EUR. Nariadenie zároveň vyžaduje dodržať aj vnútroštátnu hornú hranicu minimálnej pomoci, ktorá je pre Slovenskú republiku stanovená vo výške 22.950.000 EUR.

[4] https://www.sih.sk/aktuality/sih-anti-corona-guarantee-to-help-small-and-medium-sized-businesses.

[5] Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

[6] Zákon č. 63/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

[7] Zákon č. 66/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

[8] https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7733.

[9] https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24674/1.

[10] Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

[11] Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.