PODÁVATE NÁVRH NA ZÁPIS ZMIEN ÚDAJOV O SPOLOČNOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA? NEZABÚDAJTE NA NOVÚ POVINNOSŤ

Ako sme Vás informovali už v auguste, novela zákona o obchodnom registri účinná od 1.10.2020 zaviedla povinnosť štatutárnych orgánov doplniť identifikačné údaje o vybraných osobách do Obchodného registra (náš pôvodný článok k tejto téme nájdete na tomto odkaze: (https://www.relevans.sk/termin-na-zapis-udajov-v-obchodnom-registri-sa-blizi/).

S účinnosťou od 1.12.2021 bola prijatá ďalšia novela, ktorá túto povinnosť zmiernila, avšak len čiastočne – pôvodná povinnosť štatutárov stále pretrváva v rozsahu, ktorý popisujeme nižšie.

REKAPITULÁCIA PÔVODNEJ POVINNOSTI

Od 1.10.2020 sú štatutári právnických osôb povinní zabezpečiť, aby v Obchodnom registri boli zapísané všetky identifikačné údaje o vybraných osobách, ktoré zákon o obchodnom registri vyžaduje zapisovať podľa právnej úpravy účinnej od 1.10.2020.

Prehľadný sumár týchto údajov uvádza napríklad Ministerstvo spravodlivosti SR na svojej webovej stránke: (https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Doplnenie-identifikacnych-udajov-pre-jednotlive-pravne-formy.aspx ).

Tieto údaje musia byť zapísané ohľadom spoločníkov, štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek vrátane organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb, prokuristov, členov dozorného orgánu, likvidátorov, správcov na výkon nútenej správy a ich zástupcov.

Štatutári sú povinní zabezpečiť zápis týchto údajov (t.j. podať návrh na ich zápis) spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30.9.2021, najneskôr však do 30.9.2022.

Táto povinnosť sa vzťahuje len na právnické osoby vzniknuté (zapísané do Obchodného registra) pred 1.10.2020; na právnické osoby zapísané do Obchodného registra po tomto dátume sa táto povinnosť nevzťahuje, nakoľko tieto dané údaje uvádzajú už v návrhu na svoj prvozápis.

Údaje možno do Obchodného registra doplniť buď samostatným návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov v spoločnosti (bez poplatku, návrhy sú dostupné na: (https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-na-zapis-zmeny-do-obchodneho-registra-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx ) alebo spolu s návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti (spoplatnené).

ROZSAH POVINNOSTI PO ZMENE

Novela priniesla odľahčenie vyššie uvedenej povinnosti štatutárov v tom, že po novom bude vybrané chýbajúce identifikačné údaje automaticky dopĺňať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s príslušným registrovým súdom.  O automatizovanom doplnení identifikačných údajov zašle registrový súd zapísanej osobe do jej elektronickej schránky oznámenie spolu s výpisom z obchodného registra. Týmto však nedochádza k úplnému oslobodeniu štatutárov od splnenia povinnosti doplniť dané údaje do Obchodného registra.

Totižto, ak osoba nedostane dané oznámenie do 31.5.2022, tak platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať a ich doplnenie bude musieť vykonať sám štatutárny orgán zapísanej osoby, a to v termíne do 30.09.2022. Preto odporúčame stav doručenia oznámenia priebežne sledovať.

Rovnako upozorňujeme, že bez ohľadu na automatické dopĺňanie stále platí povinnosť štatutárov doplniť dané údaje spolu s prvým návrhom na zápis zmien podaným po 30.09.2021. Inak povedané, ak aktuálne zapísanej osobe ešte neprišlo oznámenie o automatizovanom doplnení údajov spomínané vyššie a táto plánuje podávať návrh na zápis akýchkoľvek zmien do Obchodného registra (napríklad zmena sídla, zvýšenie/zníženie základného imania, zmena spoločníkov, zmena členov orgánov, zápis prokuristu, zápis záložného práva, zápis obmedzenia prevoditeľnosti akcií a pod.), tak s týmto návrhom je povinná navrhnúť aj doplnenie údajov požadovaných zákonom o obchodnom registri. V opačnom prípade registrový súd vyzve navrhovateľa na doplnenie chýbajúcich údajov v 15 dňovej lehote a ak tieto doplnené nebudú, na návrh na zápis zmeny nebude prihliadať.