Premeny obchodných spoločností a družstiev od 1. marca 2024

Pomaly sa blíži dátum účinnosti zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o premenách“ alebo „Zákon“), o ktorom sme už informovali v rámci Monitoringu právnych predpisov 03/2023 a 07/2023. Väčšina častí Zákona o premenách nadobúda účinnosť už 1. marca 2024.

Od 1. marca 2024 sa budú premeny obchodných spoločností (zlúčenie, splynutie, rozdelenie, rozštiepenie, odštiepenie, zmena právnej formy ako aj ich cezhraničné alternatívy) spravovať týmto zákonom, a teda nie zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Nový zákon obsahuje jednotnú, ucelenú a prehľadnú právnu úpravu rôznych spôsobov premeny obchodných spoločností a družstiev a zmien právnej formy pre všetky druhy obchodných spoločností a družstva. Na splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti, cezhraničné zlúčenie a cezhraničné splynutie spoločnosti sa použije Obchodný zákonník, ak bol návrh zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti schválený pred 1. marcom 2024 a návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra bol podaný do 30. júna 2024. Rovnako aj na zmenu právnej formy spoločnosti sa použijú predpisy účinné do 29. februára 2024, ak rozhodnutie o zmene právnej formy bolo prijaté pred 1. marcom 2024 a návrh na zápis zmeny právnej formy do obchodného registra bol podaný do 30. júna 2024.

1. Zmeny a nová terminológia

Premenou sa rozumie fúzia alebo rozdelenie spoločnosti. Zákon o premenách zavádza novú terminológiu – napr. pojem „fúzia“, ktorý je spoločným pomenovaním pre zlúčenie a splynutie spoločností. Zákon taktiež zavádza inštitút „rozštiepenia“ a „odštiepenia“, ako formy rozdelenia spoločnosti a pojmy „zúčastnená“ a „nástupnícka“ spoločnosť.

Keďže zlúčenie a splynutie poznal aj Obchodný zákonník a rozštiepenie by sme vedeli prirovnať k rozdeleniu spoločnosti, novými inštitútmi sú podľa Zákona o premenách odštiepenie, cezhraničné rozdelenie a cezhraničná zmena právnej formy.

Odštiepenie je inštitút zodpovedajúci čiastočnému rozdeleniu, kedy rozdeľovaná spoločnosť nezaniká a časť jej imania prechádza na inú spoločnosť alebo viac spoločností, či už jestvujúcich alebo novozaložených, prípadne ich kombináciu. Odštiepenie sa líši od predaja podniku, nakoľko v prípade odštiepenia prichádza k prechodu časti imania a jedným z účinkov je aj zmena v osobách spoločníkov.

Zavedenie pojmov zúčastnená a nástupnícka spoločnosť má za cieľ jasne definovať postavenie obchodnej spoločnosti alebo družstva pri konkrétnej transakcii.

Od 1. marca 2024 budú k dispozícii nasledovné typy premien obchodných spoločností a družstiev:

Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom obchodné imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už existujúcu spoločnosť, ktorá sa stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Rozštiepenie je postup pri ktorom dochádza k rozštiepeniu zlúčením alebo rozštiepeniu splynutím, pričom môže ísť aj o kombináciu týchto foriem.

Rozštiepenie zlúčením je postup, pri ktorom rozdeľovaná spoločnosť zaniká a jej imanie prechádza na iné už existujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti.

Rozštiepenie splynutím je postup, pri ktorom rozdeľovaná spoločnosť zaniká a jej imanie prechádza na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti.

Odštiepenie je postup pri ktorom dochádza k odštiepeniu zlúčením alebo odštiepeniu splynutím, pričom môže ísť aj o kombináciu týchto foriem.

Odštiepenie zlúčením je postup, pri ktorom rozdeľovaná spoločnosť nezaniká a časť imania spoločnosti špecifikovaná v projekte premeny prechádza na jednu alebo viac už existujúcich spoločností.

Odštiepenie splynutím je postup, pri ktorom rozdeľovaná spoločnosť nezaniká a časť imania spoločnosti špecifikovaná v projekte premeny prechádza na jednu alebo viac novozaložených spoločností.

Cezhraničná premena je cezhraničná fúzia alebo cezhraničné rozdelenie spoločnosti. Ide teda o cezhraničný ekvivalent premien, pričom ide o v podstate rovnaký proces s účasťou aspoň jednej zahraničnej spoločnosti a aspoň jednej slovenskej spoločnosti.

2. Neprípustnosť premeny, cezhraničnej premeny a zmeny právnej formy

Zákon o premenách zavádza pravidlá, kedy je premena spoločnosti a družstva a cezhraničná premena spoločnosti a družstva neprípustná. Premena je neprípustná, ak zúčastnené spoločnosti a nástupnícke spoločnosti majú rozdielnu právnu formu, ak Zákon o premenách neustanovuje inak.

Výnimkou je prípad zlúčenia spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti, pri ktorom spoločnosť s ručením obmedzeným zaniká a jej imanie prechádza na akciovú spoločnosť a tiež zlúčenie jednoduchej spoločnosti na akcie a akciovej spoločnosti, pri ktorom jednoduchá spoločnosť na akcie zaniká a jej imanie prechádza na akciovú spoločnosť.

Zlúčenie, splynutie a rozštiepenie je dovolené pri všetkých formách obchodných spoločností a družstve. Odštiepenie sa pripúšťa iba ak rozdeľovanou spoločnosťou je akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným.

Pri cezhraničnej fúzii nemôže byť zúčastnenou spoločnosťou družstvo. Cezhraničné rozdelenie spoločnosti je neprípustné, ak slovenskou rozdeľovanou spoločnosťou  alebo nástupníckou spoločnosťou je iná ako akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným.

Zákon zavádza jasné pravidlá, kedy sú zmeny právnej formy prípustné resp. neprípustné. Spoločnosti a družstvá sú obmedzené aj vo voľbe právnej formy, na ktorú sa môžu zmeniť, a to nasledovne:

 • Verejná obchodná spoločnosť môže zmeniť právnu formu na komanditnú spoločnosť.
 • Komanditná spoločnosť môže zmeniť právnu formu na verejnú obchodnú spoločnosť
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným môže zmeniť právnu formu na akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie alebo družstvo.
 • Akciová spoločnosť môže zmeniť právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným, jednoduchú spoločnosť na akcie alebo družstvo, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 • Jednoduchá spoločnosť na akcie môže zmeniť právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciovú spoločnosť.
 • Zmena právnej formy akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním je neprípustná.
 • Zmena právnej formy spoločnosti alebo družstva, kde nástupníckou spoločnosťou by bola akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním, je neprípustná.
 • Družstvo môže zmeniť právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným alebo na akciovú spoločnosť.

Cezhraničná zmena právnej formy je neprípustná, ak slovenskou spoločnosťou, ktorá mení cezhranične právnu formu, alebo slovenskou premenenou spoločnosťou je iná ako akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným.

Vo všeobecnosti platí, že ak nie sú splnené zákonné podmienky na premenu, cezhraničnú premenu alebo zmenu právnej formy, štatutárny orgán, ktorý za spoločnosť alebo družstvo koná, je povinný túto premenu, cezhraničnú premenu alebo zmenu právnej formy zdržať.

3. Účinnosť a účinky premeny, cezhraničnej premeny a zmien právnej formy

V prípade vnútroštátnej premeny a zmeny právnej formy je účinnosť naviazaná na zápis do obchodného registra. V prípade cezhraničnej premeny a cezhraničnej zmeny právnej formy, tieto nadobúdajú účinnosť podľa práva členského štátu, ktorým sa spravuje nástupnícka spoločnosť. Pri cezhraničnom rozdelení nadobúda účinnosť podľa práva členského štátu, ktorým sa spravuje rozdeľovaná spoločnosť.

Dňom účinnosti premeny, cezhraničnej premeny a zmeny právnej formy nastávajú ich účinky ako napr.:

 • imanie zanikajúcej / rozdeľovanej spoločnosti prechádza na nástupnícku spoločnosť
 • spoločníci zanikajúcej / rozdeľovanej spoločnosti sa stávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti
 • zánik zanikajúcej spoločnosti
 • vznik nástupníckej spoločnosti.

Účinky premeny a cezhraničnej premeny sú naviazané na deň účinnosti, ktorý nastáva zápisom premeny do obchodného registra.

Okrem účinkov uvedených v Zákone o premenách majú transakcie aj iné účinky v Zákone vyslovene neuvedené. Zásadným z nich je prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.

4. Projekt premeny a cezhraničnej premeny

Na akúkoľvek premenu obchodnej spoločnosti alebo družstva je nevyhnutné vypracovanie návrhu projektu premeny. Návrh projektu premeny povinne vypracujú štatutárne orgány zúčastnených spoločností vo vzájomnej súčinnosti.

Všeobecné obsahové náležitosti projektu premeny platné pre všetky typy obchodných spoločností a družstva sú upravené v § 8 Zákona o premenách a pre cezhraničné premeny v § 77 Zákona o premenách. Ide o obligatórne náležitosti, pričom tieto musí obsahovať tak návrh, ako aj samotný schválený projekt premeny. Nakoľko premeny predstavujú zmenu v živote spoločnosti, Zákon stanovuje povinnosť k projektu premeny vyhotoviť a priložiť návrh spoločenskej zmluvy a stanov, ak sa vyhotovujú, v prípade ak vzniká nová nástupnícka spoločnosť.  Pri spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a družstve sú všeobecné náležitosti projektu premeny doplnené o ďalšie osobitné náležitosti, ktoré si vyžaduje jednotlivý typ spoločnosti.

O schválení návrhu projektu premeny rozhodujú spoločníci zúčastnených spoločností. Na jeho schválenie sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov okrem prípadov, ak spoločenské zmluvy alebo stanovy zúčastnených spoločností alebo Zákon o premenách neurčuje inak.

Do praxe sa zavedie aj inštitút zrušenia projektu premeny, ktorý dáva spoločnostiam právo zrušiť projekt premeny a od transakcie ustúpiť, avšak len do momentu, kým bol podaný návrh na zápis premeny do obchodného registra. Rozhodnutie o zrušení schváleného projektu premeny musí byť prijaté za rovnakých podmienok, ako rozhodnutie o schválení projektu premeny.

Pri vnútroštátnej premene ako aj pri cezhraničnej premene ostala zachovaná možnosť určenia rozhodného dňa, teda dňa od ktorého sa úkony zanikajúcich / rozdeľovaných spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti. Spätne je možné rozhodný deň určiť najskôr na prvý deň aktuálneho účtovného obdobia len za podmienky, že účtovná závierka za predchádzajúce obdobie nebola schválená príslušným orgánom.

Návrh projektu premeny sa ukladá do zbierky listín pre každú zúčastnenú spoločnosť. Za zanikajúcu spoločnosť môže túto povinnosť splniť nástupnícka spoločnosť. Oznámenie o uložení návrhu projektu premeny do zbierky listín musí byť zverejnené v Obchodnom vestníku najmenej jeden mesiac pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodovať o jeho schválení.

Povinnosť uložiť návrh projektu premeny do zbierky listín môže zúčastnená spoločnosť splniť aj jeho zverejnením v Obchodnom vestníku.

Pri cezhraničnej premene sa spolu s návrhom projektu cezhraničnej premeny musí zverejniť aj informácia pre spoločníkov, veriteľov a zamestnancov alebo ich zástupcov o tom, že pripomienky k návrhu projektu cezhraničnej premeny môžu predložiť najneskôr päť pracovných dní pred konaním valného zhromaždenia, ktoré o cezhraničnej premene rozhoduje.

Oznámenie o tom, že bol vypracovaný návrh projektu premeny, doručí každá zanikajúca spoločnosť príslušnému správcovi dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, aspoň 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o jeho schválení. Ak ide o odštiepenie, túto povinnosť má aj rozdeľovaná spoločnosť.

Ak je podiel zanikajúcej spoločnosti predmetom záložného práva, oznámenie o tom, že bol vypracovaný návrh projektu premeny, doručí spoločník tejto spoločnosti záložnému veriteľovi aspoň 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o jeho schválení. Oznamovacia povinnosť teda zaťažuje samotného spoločníka, keďže vo vzťahu k záložnému právu je záložcom a tak by mal lepšie poznať pomery daného záložného práva ako spoločnosť samotná.

Zákon o premenách stanovuje zoznam dokumentov a informácií, ktoré musia byť zverejnené a prístupné na nahliadnutie pre spoločníkov a zamestnancov slovenskej zúčastnenej spoločnosti pri cezhraničnej premene. Účasť zamestnancov v nástupníckej spoločnosti pri cezhraničných premenách a cezhraničných zmenách právnej formy je zabezpečená osobitnými ustanoveniami o účasti.

5. Projekt zmeny právnej formy a cezhraničnej zmeny právnej formy

Pre každú zmenu právnej formy, a to či už vnútroštátnu alebo cezhraničnú, sa vyžaduje vypracovanie projektu zmeny právnej formy resp. projektu cezhraničnej zmeny právnej formy. Prílohou návrhu projektu zmeny právnej formy alebo projektu cezhraničnej zmeny právnej formy je návrh spoločenskej zmluvy a stanov spoločnosti po zmene právnej formy. Na schválenie návrhu projektu zmeny právnej formy sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých spoločníkov, ak Zákon o premenách alebo spoločenská zmluva neustanovujú prísnejšie kritériá.

Zúčastnené spoločnosti majú právo zrušiť projekt zmeny právnej formy alebo projekt cezhraničnej zmeny právnej formy a od transakcie ustúpiť, avšak len do momentu, kým bol podaný návrh na zápis zmeny právnej formy do obchodného registra. Rozhodnutie o zrušení schváleného projektu (cezhraničnej) zmeny právnej formy musí byť prijaté za rovnakých podmienok, ako rozhodnutie o schválení projektu (cezhraničnej) zmeny právnej formy.

6. Správa audítora

Zákon o premenách zavádza dva typy správ audítora, a to jednoduchšiu, ktorá je označovaná ako správa audítora a druhú, zložitejšiu, ktorá je označovaná ako správa audítora o preskúmaní návrhu projektu premeny alebo správa audítora o návrhu projektu premeny.

Správy audítora vypracuje audítor podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V správe audítora má audítor určený v schválenom projekte premeny osvedčiť, že za predpokladu, že k rozhodnému dňu zostane zachovaný stavu zúčastnených spoločností, nebude premena neprípustná podľa Zákona o premenách. Správa audítora sa má vypracovať po schválení projektu premeny a pred podaním návrhu na zápis premeny spoločnosti do obchodného registra.

Vypracovanie správy audítora sa nevyžaduje, ak je návrh projektu premeny preskúmaný pre každú zúčastnenú spoločnosť audítorom, ktorý o výsledku preskúmania návrhu projektu premeny vypracuje správu (správa audítora o preskúmaní návrhu projektu premeny alebo správa audítora o návrhu projektu premeny).

Preskúmanie návrhu projektu cezhraničnej premeny audítorom ani vypracovanie písomnej správy audítora sa nevyžaduje, ak sa tak dohodli všetci spoločníci každej zo zúčastnených spoločností, alebo je zúčastnenou spoločnosťou spoločnosť s jedným spoločníkom.

7. Zápis do obchodného registra

Premena a zmena právnej formy nadobúdajú účinnosť ich zápisom do obchodného registra – platí to aj vtedy, ak sa cezhraničná premena alebo cezhraničná zmena právnej formy spravuje slovenským právom.

Návrh na zápis premeny do obchodného registra podávajú súčasne všetky zúčastnené spoločnosti do 30 dní odo dňa schválenia návrhu projektu premeny.

Cezhraničná fúzia a cezhraničná zmena právnej formy nadobúdajú účinnosť podľa práva členského štátu, ktorým sa spravuje nástupnícka spoločnosť. Cezhraničné rozdelenie nadobúda účinnosť podľa práva členského štátu, ktorým sa spravuje rozdeľovaná spoločnosť.

Vo všeobecnosti platí, že premena, ktorá nadobudla účinnosť, nemôže byť vyhlásená za neplatnú. Výnimkou je domáhanie sa určenia neplatnosti premeny súdom, podaním návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia o schválení návrhu projektu premeny. Neplatnosti premeny sa možno domáhať do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti premeny. Cezhraničná premena a cezhraničná zmena právnej formy, ktoré nadobudli účinnosť, nemôžu byť vyhlásené za neplatné.

V ďalšom článku sa budeme detailnejšie venovať konkrétnym typom premien a zmenám právnych foriem, a tiež ich cezhraničným alternatívam.

Autor: Mgr. Zuzana Vido