RTVS vyhrala proti Harabinovi

Radi by sme Vás informovali o zaujímavom rozhodnutí z oblasti konkurencie slobody prejavu a osobnostných práv. KS BA nedávno potvrdil zamietnutie žaloby Štefana Harabina o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch proti nášmu klientovi – Rozhlasu a televízii Slovenska.

Dôvodom pre podanie žaloby bolo odvysielanie výroku v rámci relácie Reportéri v roku 2012, v ktorej sa tretia osoba vyjadrila ohľadom konania Štefana Harabina a spojila ho s vážnymi negatívnymi dopadmi na iných sudcov. Predmetná relácia bola venovaná aktuálnemu stavu justície a blížiacej sa voľbe členov Súdnej rady SR, pričom žalobca v danom čase pôsobil ako predseda Najvyššieho súdu SR a predseda Súdnej rady SR.

Žalobca v spore tvrdil, že odvysielaním sporného výroku (ktorý vyslovila tretia osoba odlišná od žalovaného a žalovaný tento výrok iba šíril) bolo neoprávnene zasiahnuté do jeho osobnostných práv. Súdy však jeho argumentáciu odmietli a dospeli k záveru, že v tomto prípade má sloboda prejavu a záujem o veci verejné prednosť.

Pre odbornú verejnosť ešte dopĺňame, že v spore sa súdy vzhľadom na argumentáciu žalobcu zaoberali aj otázkou, či sporný výrok môže byť tzv. zmiešaným (hybridným) výrokom, teda výrokom, ktorý v sebe obsahuje skutkové tvrdenie (ktorého pravdivosť sa musí dokazovať), ako aj hodnotiaci úsudok.

V našom prípade boli významné nasledovné závery súdov:

  • sporný výrok bol odvysielaný ako súčasť reportáže, ktorá je ako informatívny žáner založená na šírení dojmov a názorov jej účastníkov, ktoré vychádzajú z ich subjektívneho vnímania konkrétnych javov a udalostí. Pri reportáži sa preto v zásade nemožno dovolávať neprimeranosti vyjadrení týchto účastníkov, ale je potrebné skúmať, či novinár pri tvorbe reportáže zachoval nestrannosť, objektívnosť a vyváženosť;
  • ak nie je možné skutkové tvrdenia oddeliť od hodnotiacich úsudkov, je potrebné na ne nazerať ako na hodnotiace úsudky, keďže tie poskytujú širšiu mieru ochrany slobode prejavu.

Rozhodnutie vnímame ako ďalší posun súdnej praxe smerujúci ku komplexnej ochrane novinárov pred nedôvodnými nárokmi z titulu ochrany osobnosti, ktorá by vo fungujúcom právnom štáte mala byť samozrejmosťou.

Ďakujeme nášmu klientovi za prejavenú dôveru.