ŠTATUTÁRNY AUDIT SUBJEKTU VEREJNÉHO ZÁUJMU

S účinnosťou od 17.6.2016 sa mení celá právna úprava auditu ako sme ju doteraz poznali. Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štatutárnom audite“) od 17.6.2016 zrušuje zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a nahrádza tak doterajšiu úpravu auditu.

Do slovenského právneho poriadku tak Zákon o štatutárnom audite preberá smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/56/EÚ, ktorou sa mení smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok a taktiež preberá niektoré časti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (ďalej len „Nariadenie“). Nariadenie je síce na Slovensku priamo aplikovateľné, avšak v niektorých požiadavkách umožňuje členským štátom, aby si ich upravili prísnejšie alebo naopak povolili isté zjednodušenia. Z tohto dôvodu Zákon o štatutárnom audite obsahuje aj čiastočnú úpravu štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu.

Alternatívna úprava sa umožňuje najmä v týchto oblastiach štatutárneho auditu subjektu verejného záujmu:

 1. limit na poplatky za neaudítorské služby a limit na celkové poplatky od jedného klienta,
 2. druhy poskytovaných neaudítorských služieb,
 3. obsah správy audítora,
 4. dodatočná správa pre výbor pre audit,
 5. dodatočná správa orgánom dohľadu,
 6. dĺžka trvania zákazky na štatutárny audit a povinná rotácia kľúčového audítorského partnera a povinná rotácia audítorskej spoločnosti.
 7. Nariadenie bolo prijaté v záujme dosiahnutia spoločného regulačného rámca štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu, pričom ustanovuje podrobné pravidlá a prísnejšie požiadavky na štatutárnych audítorov subjektov verejného záujmu, ako na ostatných štatutárnych audítorov. Cieľom Nariadenia je zabezpečiť, aby štatutárne audity subjektov verejného záujmu mali primeranú kvalitu, a aby ich vykonávali štatutárni audítori a audítorské spoločnosti podliehajúce prísnym požiadavkám.

Čo teda máme rozumieť pod novým pojmom štatutárny audit?

Pojem „štatutárny audit“ nahrádza doteraz používaný pojem „audit“, čím dochádza k zosúladeniu terminológie používanej európskou legislatívou.

Podľa § 2 ods. 1 Zákona o štatutárnom audite je štatutárny audit overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky. Súčasne je štatutárnym auditom aj overovanie individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy podľa osobitného predpisu[1] a audit vykonávaný na základe rozhodnutia účtovnej jednotky[2], ktorá nemá povinnosť overovania individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovania individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy.

V zmysle prechodných, spoločných a záverečných ustanovení Zákona o štatutárnom audite sa taktiež nahrádza pojem „audítor“ pojmom „štatutárny audítor“.

Hoci Zákon o štatutárnom audite zavádza viacero zmien, ktoré sa dotknú všetkých účtovných jednotiek vykonávajúcich štatutárny audit, v rámci tohto článku sa budeme ďalej zaoberať iba otázkou štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a osobitostí pri jeho vykonávaní zameraných najmä na dĺžku trvania zákazky a povinnosť rotácie.

Subjekty verejného záujmu

Podľa § 2 ods. 16 Zákona o štatutárnom audite je subjektom verejného záujmu:

účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere, a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu,

 1. banka a pobočka zahraničnej banky,
 2. Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
 3. poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne,
 4. zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne,
 5. zdravotná poisťovňa,
 6. správcovská spoločnosť a pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti,
 7. dôchodková správcovská spoločnosť,
 8. doplnková dôchodková spoločnosť,
 9. Burza cenných papierov,
 10. Železnice Slovenskej republiky,
 11. účtovná jednotka zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy[3],
 12. vyšší územný celok,
 13. účtovná jednotka, ktorá je obcou, mestom alebo mestskou časťou podľa osobitných predpisov[4], od účtovného obdobia, ktorému predchádzajú najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia, v ktorých spĺňala tieto podmienky: (i) celková suma jej majetku presiahla 100 000 000 EUR, pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená z konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy[5]; (ii) počet obyvateľov presiahol 50 000.

Oproti doterajšej definícii subjektu verejného záujmu, ktorá bola obsiahnutá v zákone o audítoroch, sa z novej definície subjektov verejného záujmu vypustili:

 1. účtovné jednotky, ktoré sú subjektmi verejnej správy, okrem vyšších územných celkov a miest, ktoré spĺňajú veľkostné podmienky ustanovené v § 2 ods. 16 písm. n) Zákona o štatutárnom audite,
 2. obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak zostavujú účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva,
 3. účtovné jednotky, ktoré zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku, okrem účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy, ktorou je Ministerstvo financií SR.

Osobitosti štatutárneho auditu subjektu verejného záujmu

Dĺžka trvania zákazky na výkon štatutárneho auditu

Zákon o štatutárnom audite zavádza v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu subjektu verejného záujmu viaceré obmedzenia dĺžky trvania zákazky na výkon štatutárneho auditu. V prvom rade obmedzuje dĺžku počiatočnej zákazky na obdobie minimálne 2 rokov a maximálne 3 rokov. Trvanie každej ďalšej obnovenej zákazky môže byť maximálne na obdobie 3 rokov, ak štatutárneho audítora schváli valné zhromaždenie, členská schôdza alebo iný orgán auditovaného subjektu, ktorý schvaľuje a odvoláva štatutárneho audítora.

Maximálna dĺžka trvania zákazky, teda dĺžka počiatočnej zákazky a všetkých obnovených zákaziek nesmie spolu prekročiť maximálnu dĺžku trvania 10 rokov.

Zákonodarca využil možnosť, ktorú mu poskytuje Nariadenie, a to upraviť dodatočné predĺženie maximálnej dĺžky trvania zákazky a dodatočné predĺženie dĺžky trvania zákazky zakotvil v  poslednej vete § 33 ods. 3 Zákona o štatutárnom audite. Obnovenú zákazku je tak možné po uplynutí maximálnej dĺžky trvania opätovne predĺžiť o ďalších 10 rokov, ak sa výberové konanie na štatutárneho audítora vykoná v súlade s Nariadením alebo o 14 rokov, ak sú súčasne vymenovaní najmenej dvaja štatutárni audítori a predložia správu audítora podľa § 27 ods. 4 Zákona o štatutárnom audite.

Na to, aby mohlo dôjsť k dodatočnému predĺženiu dĺžky trvania zákazky:

a) o maximálne 10 rokov musia byť súčasne splnené nasledujúce podmienky:

 • uplynula 10-ročná dĺžka trvania zákazky,
 • valné zhromaždenie schválilo návrh správneho (riadiaceho) alebo dozorného orgánu na dodatočné predĺženie/obnovenie dĺžky trvania zákazky, na odporúčanie výboru pre audit (ak je výbor pre audit zriadený), a
 • uskutočnilo sa výberové konanie v súlade s Článkom 16 odsek 2 až 5 Nariadenia,

alebo

b) o maximálne 14 rokov musia byť súčasne splnené nasledujúce podmienky:

 • uplynula 10-ročná dĺžka trvania zákazky,
 • valné zhromaždenie schválilo návrh správneho (riadiaceho) alebo dozorného orgánu na dodatočné predĺženie/obnovenie dĺžky trvania zákazky, na odporúčanie výboru pre audit (ak je výbor pre audit zriadený), a
 • boli súčasne vymenovaní dvaja štatutárni audítori, ktorí predložia spoločnú správu audítora.

Nariadenie umožňuje subjektu verejného záujmu požiadať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, aby po uplynutí maximálnej dĺžky trvania povolil predĺženie zákazky s cieľom opätovne vymenovať toho istého štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť. Musia však byť splnené podmienky výberového konania na štatutárneho audítora alebo spoločnej správy štatutárneho audítora. Takáto dodatočná zákazka však neprekročí 2 roky.

Ako sme popísali vyššie, predtým, ako budú subjekty verejného záujmu povinné vymenovať nového štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť, Zákon o štatutárnom audite im najskôr umožňuje dodatočne predĺžiť dĺžku trvania zákazky s pôvodným štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, spôsobom, ktorý uvádzame.

Pri výpočte dĺžky trvania zákazky treba brať v úvahu všetky po sebe nasledujúce účtovné obdobia počas ktorých štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vykonávali v konkrétnom subjekte verejného záujmu audit a do dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia naďalej vo výkone pokračujú.

Povinnosť rotácie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti

Povinnosť rotácie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti priamo súvisí s maximálnou dĺžkou trvania zákazky na výkon štatutárneho auditu. Potom ako dôjde k uplynutiu maximálnej dĺžky trvania zákazky, ako sme popísali vyššie, subjekt verejného záujmu má povinnosť štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť vymeniť, to znamená, že musí dôjsť k tzv. rotácií. Pôvodný štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť nasledujúce 4 roky po rotácii nesmú vykonať štatutárny audit daného subjektu verejného záujmu.

Povinnosť rotácie štatutárneho audítora alebo kľúčového audítorského partnera

S povinnosťou rotácie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti súvisí aj povinnosť rotácie štatutárneho audítora alebo kľúčového audítorského partnera zodpovedného za výkon štatutárneho auditu subjektu verejného záujmu. S cieľom posilnenia nezávislosti štatutárnych audítorov subjektov verejného záujmu sa musí štatutárny audítor alebo kľúčový audítorský partner zodpovedný za výkon štatutárneho auditu striedať pri danej zákazke na štatutárny audit maximálne po 5 rokoch od dátumu vymenovania. Možnosť znovu sa zúčastniť na štatutárnom audite auditovaného subjektu má až po uplynutí najmenej 3 rokov od vykonávania štatutárneho auditu u daného auditovaného subjektu.

Aplikácia Zákona o štatutárnom audite na štatutárny audit za rok 2016

V zmysle prechodných ustanovení Zákona o štatutárnom audite sa audit v subjekte verejného záujmu, ktorý sa začal vykonávať pred 17.6.2016 dokončí podľa predpisu účinného do 16.6.2016. Právna úprava však pojem začiatok výkonu auditu nepozná.

Domnievame sa preto, že na to, aby bolo možné aplikovať prechodné ustanovenia Zákona o štatutárnom audite s ohľadom na to, že sa „audit subjektu verejného záujmu už začal vykonávať“, okrem toho, že dôjde k uzavretiu zmluvy s audítorom a jeho vymenovaniu, je nutné, aby audítor vykonal aj akýkoľvek úkon v rámci auditu, čím bude možné audit považovať za začatý.

 

 

 

 

 

[1]     § 19, § 20 ods. 3 a § 22 až 22b zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

[2]     § 1 zákona o účtovníctve

[3]    § 22a ods. 2 zákona o účtovníctve

[4]    § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 1a zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

[5]    § 22a zákona o účtovníctve