SUBDODÁVATELIA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A ICH ZÁKONNÉ POVINNOSTI

S účinnosťou od 1.2.2017 bol zákonom č. 315/2017 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon tiež označený ako tzv. protischránkový zákon, zriadený register partnerov verejného sektora. Do registra sa ako partneri verejného sektora zapisujú všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú zákonom definované znaky partnera verejného sektora a ktorí súčasne prijímajú verejné zdroje v podobe finančných prostriedkov alebo majetku v hodnote nad určený zákonný limit.

Cieľom zákona je legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, zaviesť do týchto vzťahov transparentnosť a zabezpečiť verejnú kontrolu nad vzťahmi, v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu.

V zmysle zákona sú partnermi verejného sektora aj subdodávatelia partnerov verejného sektora za predpokladu, že sú splnené všetky zákonom požadované kritériá. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora majú nielen priamy subdodávatelia partnerov verejného sektora, ale aj subdodávatelia, ktorí dodávajú partnerom verejného sektora tovary alebo služby alebo ktorí nadobúdajú od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva prostredníctvom ďalších osôb. Zákon sa teda vzťahuje nielen na subdodávateľov v prvom rade, ale aj na všetkých subdodávateľov v celom rade, v celom obchodnom reťaze daného právneho vzťahu.

Ďalšia zákonná požiadavka uznania subdodávateľa za partnera verejného sektora je vyjadrená materiálnym korektívom právnej úpravy, t.j. je vyjadrená slovami „a súčasne vie alebo má vedieť“, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou uzatvorenou medzi hlavným dodávateľom (partnerom verejného sektora) a štátom. Právna úprava teda rešpektuje tú skutočnosť, že v rámci subdodávateľských vzťahov nie je vždy objektívne možné a spravodlivé očakávať, aby bola daná vedomosť subdodávateľov o tom, či sa dodanie služby alebo tovaru uskutočňuje v súvislosti s uzavretou zmluvou medzi partnerom verejného sektora a štátom.

Zákonná požiadavka vedomostnej zložky definície subdodávateľa ako partnera verejného sektora vyjadrená slovami „vie alebo má vedieť“ prezumuje, že subdodávateľ jednoznačne a nepochybne má vedomosť o tom, že s kým a na aký účel uzatvára zmluvu. Takýmito prípadmi budú napríklad obchodné vzťahy medzi subdodávateľmi ako dodávateľmi stavebných materiálov a ich objednávateľmi, keď vzhľadom na povahu tohto obchodnoprávneho vzťahu a jeho predmetu subdodávateľ vie alebo má vedieť, že ním dodaný stavebný materiál súvisí so zmluvou uzatvorenou medzi hlavným dodávateľom a štátom.

V prípade dodania služieb alebo tovarov, pri ktorých subdodávateľ pravdepodobne nevie alebo nemusí vedieť, že jeho plnenie súvisí so zmluvou uzatvorenou medzi hlavným dodávateľom a štátom, zákonná požiadavka vedomostnej zložky nebude naplnená a preto v takomto prípade subdodávateľ nebude partnerom verejného sektora, resp. nebude mať povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora. Napríklad, ak subdodávateľ dodáva určitému subjektu kancelárske prostriedky, pričom tento subjekt tieto prostriedky následne dodáva ministerstvu, subdodávateľ zrejme o tejto skutočnosti nebude vedieť a ani nemusí vedieť. Kritérium vedomostnej zložky však treba posudzovať vždy individuálne a v každom prípade jednotlivo.

Poslednou významnou zákonnou požiadavkou uznania subdodávateľa za partnera verejného sektora je požiadavka finančného limitu. V zmysle zákona partnerom verejného sektora nie je ten subdodávateľ, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. Uvedené neplatí v prípade, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť.

Za riadne a včasné splnenie povinnosti zápisu subdodávateľa do registra partnerov verejného sektora zodpovedá priamo sám subdodávateľ. Výnimkou je jedine prípad verejného obstarávania, keď v prvom rade bude zodpovedným verejný sektor. V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (zákona o registri partnerov verejného sektora), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Reagujúc na zákonnú úpravu definície subdodávateľa ako partnera verejného sektora v praxi sa už uplatňujú aj tzv. „subdodávateľské doložky“. Povinnosť zakotvenia subdodávateľskej doložky vyjadrilo aj Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vo svojej Inštrukcii č. 7/2017 vydanej pre zmluvy uzatvárané v jeho rezorte s partnermi verejného sektora. V zmysle inštrukcie ministerstva všetky zmluvy, ktoré sa uzatvárajú s partnermi verejného sektora, musia obsahovať tzv. subdodávateľskú doložku umožňujúcu uplatnenie zmluvných sankcií voči partnerovi verejného sektora pre prípad, že subdodávatelia tohto partnera verejného sektora nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo dôjde k ich výmazu z registra počas trvania zmluvy. V subdodávateľskej doložke možno dohodnúť, že partner verejného sektora je povinný na požiadanie predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.

Zákonná úprava teda priniesla pre dodávateľov tovarov alebo služieb nové povinnosti. Každému dodávateľovi sa odporúča priebežne skúmať a získavať informácie o zmluvnom partnerovi, či je partnerom verejného sektora, ale aj o ďalšom používaní tovarov alebo služieb, ktoré dodáva. Aby subdodávateľ predišiel akýmkoľvek sankciám, či už zmluvným alebo zákonným, odporúča sa zmluvne upraviť zodpovednostné vzťahy, práva a povinnosti so svojim obchodným partnerom aj pre oblasť registra partnerov verejného sektora.