Prihlásením sa na odber elektronického newslettera týmto v súlade s článkami 4 ods. 11, 6 ods. 1 písm. a) a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) v konsolidovanom znení (ďalej len „Nariadenie“), ustanoveniami § 5 písm. a), § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), ustanovením § 116 ods. 3 a 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ustanovením § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

ako dotknutá osoba v zmysle článku 4 ods. 1 Nariadenia a ustanovenia § 5 písm. n) Zákona, ktorá dovŕšila 16 (slovom: šestnásť) rokov veku (ďalej len „Dotknutá osoba“), vyjadrujem súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľom v zmysle článku 4 ods. 7 Nariadenia a ustanovenia § 5 písm. o) Zákona,  

za účelom zasielania e-mailových noviniek z legislatívnej oblasti, tlačových správ a aktualít o Prevádzkovateľovi (tzv. newslettera), a to po dobu troch rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu, resp. do jeho odvolania, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr, pričom sa uvedené vzťahuje na nasledovné osobné údaje Dotknutej osoby: e-mailová adresa.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že ňou poskytnuté osobné údaje sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne a že všetky ich prípadné zmeny bezodkladne oznámi Prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba ďalej vyhlasuje, že pred udelením svojho súhlasu bola informovaná o nasledovných skutočnostiach:

(i) poskytnutie osobných údajov Dotknutou osobou rovnako ako aj udelenie jej súhlasu je dobrovoľné;

(ii) právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona;

(iii) súhlas je možné kedykoľvek odvolať (t. j. aj pred uplynutím doby jeho udelenia), a to bezplatne zakliknutím na príslušný link nachádzajúci sa v každom newsletteri zaslanom Prevádzkovateľom, zaslaním odvolania súhlasu e-mailom na e-mailovú adresu gdpr@relevans.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa, pričom však odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním;

(iv) osobné údaje budú spracúvané len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania, najdlhšie však po vyššie uvedenú dobu udelenia súhlasu, ibaže sú získané osobné údaje nevyhnutné na uplatnenie príslušného právneho nároku v súlade s vyššie uvedeným účelom spracúvania osobných údajov. Takéto osobné údaje sa v nevyhnutnej miere uschovajú oddelene a môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní, prípadne iným orgánom, ktorým je Prevádzkovateľ zo zákona takéto záznamy povinný poskytnúť a/alebo pred ktorými si Prevádzkovateľ uplatňuje svoje nároky vyplývajúce zo zmluvy a/alebo zákona;

(v) z dôvodu technickej náročnosti môžu byť osobné údaje Dotknutej osoby poskytnuté Prevádzkovateľom ďalším príjemcom osobných údajov, ako napr. reklamnej agentúre, platforme pre zasielanie newsletterov, poskytovateľovi služieb v oblasti informačných technológií;

(vi) súčasťou spracúvania osobných údajov nie je individuálne rozhodovanie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní s právnymi účinkami vrátane profilovania;

(vii) cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje;

(viii) Dotknutá osoba si voči Prevádzkovateľovi môže uplatniť viaceré práva, predovšetkým právo požadovať prístup k osobným údajom či ich vymazanie, podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;

(ix) ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom sú k dispozícii na adrese sídla Prevádzkovateľa, webovej stránke relevans.sk v časti Ochrana osobných údajov, e-mailovej adrese gdpr@relevans.sk alebo telefonicky na čísle + 421 232 354 602;

(x) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, zmeniť, prerušiť alebo zrušiť zasielanie newslettera.

Napokon Dotknutá osoba potvrdzuje, že Prevádzkovateľ jej pred udelením súhlasu poskytol bližšie informácie o získavaní a spracúvaní jej osobných údajov a o právach, ktoré jej v tejto súvislosti vznikajú v súlade s článkami 13 a 14 Nariadenia a ustanoveniami § 19 a § 20 Zákona vrátane iných informácií potrebných pre udelenie súhlasu.