JUDr. Alexander Uj Advokát

JUDr. Alexander Uj je absolventom Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy, kde štúdium ukončil v roku 2014 udelením titulu Magister práv (Mgr.).

V roku 2017 obhájil rigoróznu prácu, zložil rigoróznu skúšku a bol mu udelený titul Doktor práv (JUDr.).

Pred príchodom do RELEVANS pôsobil ako koncipient a neskôr ako advokát v advokátskej kancelárii v Trnave, kde v rámci sporovej agendy poskytoval právne služby v širokom spektre právnych oblastí, najmä občianskeho, obchodného, autorského, pracovného a správneho práva. Podieľal sa na zastupovaní klientov pred všeobecnými súdmi ako aj Ústavným súdom SR, v správnom konaní a okrajovo aj pred správnym súdom. Počas svojej praxe sa zameriaval aj na prípravu právnych analýz a zmlúv týkajúcich sa najmä nehnuteľností a autorských práv, vrátane podrobného due diligence.

Zameranie

Alexander sa špecializuje na občianske právo, obchodné právo a správne právo, predovšetkým so zameraním na sporovú agendu a záväzkové vzťahy. Venuje sa príprave žalôb a iných súdnych podaní, právnych analýz a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach.