JUDr. Lenka Mančáková, LL.M. Advokát

Lenka Mančáková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v roku 2016 získala titul magister práv (Mgr.) a o rok neskôr titul doktor práv (JUDr.). Lenka absolvovala aj postgraduálne štúdium v programe European and International Business Law na univerzite v Budapešti, kde jej v roku 2017 bol udelený titul Master of Laws (LL.M.).

Pred príchodom do RELEVANS pôsobila ako advokátsky koncipient a neskôr ako advokát vo významnej slovenskej advokátskej kancelárii, kde sa venovala predovšetkým obchodnému právu, právu obchodných spoločností, občianskemu právu a právu nehnuteľností. Má skúsenosti s realizáciou komplexných due diligence, prípravou transakčnej dokumentácie, zastupovaním klienta v správnom konaní a v konaní pred súdmi. Okrajovo sa venovala aj poradenstvu vo veciach pracovného práva.

Lenka hovorí plynulo po anglicky.

Zameranie

Lenka sa špecializuje najmä na oblasť obchodného práva, práva nehnuteľností a developmentu. Venuje sa komplexným real estate transakciám vrátane vykonávania due diligence. V rámci svojho zamerania sa podieľa na príprave právnych analýz a stanovísk ako aj príprave zmluvnej dokumentácie.